ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   331/17.05.18                                               16.05.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  16-и май                                                                Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 227 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по постъпила частна жалба от адв. С.А., като пълномощник  на Търговско производствена кооперация „Рубин” гр.Перник, представлявана от председателя Елена Манолова Исуска, срещу определение № 340 от 29.01.2018год. по т.д.№ 965/2017г. по описа на ВОС, с което е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по т.д. № 863/2017год. на ВОС, на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК.

 Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, поради незаконосъобразност, по изложени съображения. Оспорва извода на съда, че  предявеният иск по спряното произнводство е обусловен от изхода на т.д. № 863/2017год.,  тъй като в същото щяло да се установи качеството на акционер на жалбоподателя, което било обуславящо  относно активната легитимация в настоящия процес. Съдът не е съобразил, че в производството са предявени искове за нищожност, поради което производството не е следвало да бъде спирано в тази част.

Моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна „Рубина” АД, чрез писмено становище на процесуален представител, счита частната жалба за неоснователна, по изложени съображения.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е образувано по искова молба на Търговско производствена кооперация „Рубин” гр.Перник, представлявана от председателя Елена Манолова Исуска, чрез която са предявени искове срещу „Рубина“АД с правно основание чл.124 ал.1 ГПК и чл.74 ТЗ за:

Прогласяване нищожността на Решенията взети от ОС на „Рубина“АД, а именно:

-Решението, взето по т.1 от протокол на ОС на акционерите, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на СД за дейността на дружеството през 2016год.:

-Решението, взето по т.2 от протокол на ОС на акционерите, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016год. и е приет проверения и заверен ГФО за 2016год.:

-Решението, взето по т.3 от протокол на ОС на акционерите, проведено на 20.06.2017год., с което е освободен от отговорност СД за дейността им през 2016год.:

В евентуалност, при отхвърляне на претенциите за Прогласяване нищожността на Решенията взети от ОС на „Рубина“АД,  на основание чл.124 ГПК, същите да бъдат отменени като незаконосъобразнви, на основание чл.74 от ТЗ, а именно:

-Решението, взето по т.1 от протокол на ОС на акционерите, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на СД за дейността на дружеството през 2016год.:

-Решението, взето по т.2 от протокол на ОС на акционерите, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016год. и е приет проверения и заверен ГФО за 2016год.:

-Решението, взето по т.3 от протокол на ОС на акционерите, проведено на 20.06.2017год., с което е освободен от отговорност СД за дейността им през 2016год.

С ИМ и с уточнителна молба се твърди, че към момента на вземане на процесните решения, кооперацията ищец е акционер и притежава 79 252 поименни акции от капитала на Рубина“АД, всяка с капитал 1 000 недономинирани лева, от които 42 242 бр. поименни привилигеровани акции без право на глас и 36 828 бр. поименни акции с право на глас.  Относно легитимацията си, ищецът поддържа заявеното в ИМ твърдение, че са налице нищожни джира  върху 80 броя удостоверения, подробно индивидуализирани, които касаят 72 896 от поименните акции и са направени уточнения във връзка  с предявените възражения за нищожност на джирата.

С обжалваното определение на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК съдът е спрял производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. № 863/2017год. на ВОС.

Настоящата инстанция споделя извода на окръжния съд, относно преюдициалния характер на висящото производство по т.д.№ 863/2017год. на ВОС, поради следните съображения:

Предмет на исковото производство са искове за нищожност и конститутивен иск по чл.74 ТЗ.

Предпоставка за активната легитимация по конститутивния иск е качеството на акционер на ищеца, а по исковете за нищожност- наличието на правен интерес от предявяването им.

Ответната страна като основно възражение срещу исковете е въвела възражението, че ищецът няма качество на акционер в ответното дружество.

Самият ищец не е представил нито едно доказателство, че има качеството акционер в ответното дружество. Напротив, същия не фигурира в книгата на акционерите, не е притежател на временно удостоверение. Самият ищец твърди, че с притежаваните от него поименни акции  неправомерно е разпоредено през 1998год.,  като същите са джиросани на член кооператори. С уточняващата молба са представени и самите джира /стр.33-126/, като в същата отново се твърди, че са налице нищожни джира върху 80 бр. временни удостоверения и същите нямат правно действие.

Същевременно, от съдържанието на исковата, уточнителната и допълнителната искови молби се установява, че са предявени искове за прогласяване нищожността на решенията, взети от ОС на Рубина АД, по т.т. 1, 2 и 3 от протокола от 20.06.2017год., а именно- с което е приет доклада на СД за дейността на дружеството през 2016год., Решението, с което е приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016год. и е приет проверения и заверен ГФО за 2016год. и Решението, с което е освободен от отговорност СД за дейността им през 2016год. В условие на евентуалност-при отхвърляне на иска за прогласяване нищожността на решенията,  се претендира отмяната им като незаконосъобразни- поради противоречие с Устава и закона.

Следователно, с исковата молба не са предявени искови претенции за прогласяване на нищожност на джиро върху временни удостоверения. А недействителността на сделка може да се прогласява чрез предявяване на иск, който понеже ищеца е прехвърлител, следва да бъде насочен срещу съответния приобретател. Безспорно, въведените  с исковата молба твърдения за нищожност на джирата не представляват самостоятелни искови претенции, респективно, не могат да въведат като предмет на делото разглеждане на твърдяните пороци на джирата върху временните удостоверения и съответно съдът да се произнесе относно тяхната недействителност.

Като основание за постановяване на обжалваното определение, съдът е посочил направена констатация за наличие на висящ спор относно действителността на извършени разпоредителни сделки с акции от капитала на Рубина АД, по които е образувано т.д. № 863/2017год., за което е приел, че същото има преюдициален характер и е спрял производството по делото.

Обжалваното определение се явява законосъообразно и като такова следва да бъде потвърдено, поради следното:

При извършената служебна справка, съдът установи, че т.д. № 863/2017год. е образувано по искова молба на ТПК „Рубин“ срещу „Рубина“ АД гр.Варна, Мина Василева Дилова и Албен Варадинов Галев.

Чрез исковата молба ТПК „Рубин“ е предявило следните искове: Искове с правно основание чл.26, ал.2, пр.4 от ЗЗД, чл.26, ал.1, пр.1 от ЗЗД, чл.26, ал.1, пр.1 от ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.2 от ЗЗД срещу „Рубина“АД, Мина Василева Дилова и Албен Варадинов Галев да бъде прогласено за нищожно джирото, обективирано на гърба на временно удостоверение №7/23.12.1998г., с което ищецът е прехвърлил на първия ответник Мина Дилова правата върху 920 броя поименни акции от капитала на „Рубина“ АД, всяка с номинал от 1000 недоминирани лева, от които 491бр. поименни привилегировани акции без право на глас и 429 броя поименни акции с право на глас, поради липса на основание, поради противоречие със закона, поради заобикаляне на закона, поради липса на съгласие и иск с правно основание чл.42 от ЗЗД да бъде прогласено за недействително джирото, обективирано на гърба на временно удостоверение №7/23.12.1998г. поради липса на представителна власт. В условие на евентуалност при уважаване на исковете за нищожност иск с правно основание чл.71 от ТЗ срещу „Рубина“ АД да бъде прието за установено по отношение на дружеството, че ищецът е акционер и притежава посочените в временно удостоверение №7/23.12.1998г. 920 броя поименни акции от капитала на „Рубина“ АД, всяка с номинал от 1000 недоминирани лева, от които 491 бр. поименни привилегировани акции без право на глас и 429 броя поименни акции с право на глас както и иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК срещу Мина Василева Дилова и Албен Варадинов Галев да бъде прието за установено по отношение на отвениците, че ищецът притежава посочените във временно удостоверение №7/23.12.1998г. 920 броя поименни акции от капитала на „Рубина“ АД, всяка с номинал от 1000 недоминирани лева, от които 491бр. поименни привилегировани акции без право на глас и 429 броя поименни акции с право на глас. Производството по т. дело № 863/2017год. на ВОС е висящо и е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 02.07.2018г.  Следователно, с оглед на посочения предмет на т.д. № 863/2017год. на ВОС, легитимацията на ищеца в производството по по чл.74 ТЗ /за която съдът следи служебно-понеже обуславя правния му интерес от процеса/, по които е образувано т.д. № 965/2017год. на ВОС  е  в пряка зависимост от  уважаване на предявените искове по които е образувано т.д. № 863/2017год. на ВОС. Относно предявените искове за нищ6ожност по чл.124 ГПК: Диействително, същите могат да бъдат предявени и от трето лице-т.е. и което няма качество на акционер, но същото следва да обоснове правния си интерес от това. В исковата молба и уточнителната молба, като основание за нищожност на оспорените решения е посочено, предвид неучастието на ищеца  ТПК“Рубин“:-  понеже не е налице волеобразуване от акционери. Това следва от изложените в ИМ основания за нищожност-стр.3-..Решенията от 20.06.2017год. са нищожни като невзети, понеже не съдържат воля на нито един от акционерите в дружеството и нито един акционер  не е присъствал  и не е изразявал воля за решение. Следователно, за да може съдът да се произнесе по предявените искове за нищожност, следва да бъде решен преюдициалния въпрос-има ищецът качество на акционер в ответното дружество, който е следвало да участва при вземане на решенията /за които, поради неучастието на ищеца респективно поради липсата на кворум, се твърди, че са невзети/.  А както се посочи, дали ищецът има качество на акционер, от който съответно зависи и кворума на ОС за вземане на решенията, зависи от резултата на т.д. № 863/2017год.   За това съдът счита, че производството по т.д. № 863/2017год. и по предявените искове за нищожност е преюдициално относно производството по т.д. № 965/2017год. и двете по описа на ВОС-основание за спиране на процеса по чл.229 т.4 ГПК.   Предвид гореизложеното, обжалваното определение с което на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК е  спряно  производството по т.д. № 965/2017год. по описа на ВОС, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по т.д. № 863/2017год. на ВОС се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на ВОС, които споделя.

          По изложените съображения, Варненският апелативен съд

                

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 340 от 29.01.2018год. постановено по т.д.№ 965/2017г. по описа на ВОС, с което на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. №863/2017год. по описа на  ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.