РЕШЕНИЕ

   № 164

               гр.Варна, 16.06.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  03.06.2014 г.  в състав в  състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА  ХРИСТОВА                                                                                   

                                                  ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.Петров в.т.д.№228 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

„ЗСК Д.” АД – гр.Варна е обжалвало решението на Окръжен съд-Варна, ТО по т.д.№1531/2013  г. изцяло, с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което искът бъде уважен, ведно с присъждане на съдебните разноски по делото. Жалбоподателят моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му,  ведно с присъждане на съдебните разноски по делото.

Ответникът по жалбата – Община Бяла моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на решението, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

С договор от 03.04.2007 г. ответникът е възложил на ищеца изпълнението на обект: „Битова канализация кв.28 град Бяла, Варненска област” – р.1, чл.1. В р.2, чл.2 от договора  страните са договорили общата стойност на договорените СМР – 1977301.13 лв, от които 200000 лв – осигурени от ПУДООС, а за остатъка СМР за сумата 1777301.13 лв са постигнали уговорка, че ще бъдат допълнително възложени след одобрение от ПУДООС съобразно представеното ценово предложение.

Спорно по делото е задължението на възложителя за заплащане на възнаграждение за изпълнени СМР на обекта относно клонове 1, 2, 5 и 7, за които съставеният от  ищеца - изпълнител протокол – обр.19 от 19.09.2012 г. не е бил подписан от представител на ответника – възложител. Ищецът е уточнил, че погрешно при изписване на датата на съставяне на протокола е посочена 2011 г. вместо 2012 г.

 Ответникът счита, че работите по този четвърти етап не са възложени след одобрение от ПУДООС, за тях няма осигурено от последния финансиране, не са приети от него, в по-голямата си част са скрити работи и за тях изпълнителят не е съставил съответните актове – обр.12.

От договора не се установяват договорени етапи при изпълнение на СМР на процесния обект – „Битова канализация кв.28, град Бяла”. От писмените доказателствата по делото се установява, че реално ответникът е разплатил много по-голяма част СМР от договорените първоначално такива на стойност 200000 лв, а именно СМР на стойност 1484453.44 лв с ДДС. Обстоятелството, че самата община е договаряла финансирането на обекта на етапи с МОСВ – Дирекция ПУДООС, не означава, че изпълнението е било договорено и с изпълнителя поетапно. Не е имало изрично писмено възлагане от ответника за предприемане от ищеца изпълнението на следващи етапи предвид одобряване на финансирането от ПУДООС. Спорът е възникнал едва относно разплащането на условно посочения четвърти етап, тъй като ПУДООС първоначално с писмо от 30.05.2009 г. /л.97 от делото/ е съобщил за одобряване финансирането на оставащата част от обекта, а в последствие с писмо от 18.08.2010 г. / л.96/ е уведомил общината, че управителният му съвет  е отменил на 30.07.2010 г. решението от 15.05.2009 г. за отпускане на помощта. Посочените в писмото причини – ограничен финансов ресурс и взето решение за автоматична отмяна на финансирането в случай на липса на писмена реакция от финансираната страна в 3 месечен срок от получаване на уведомителното писмо са голословни и неверни по отношение предприетите действия от Община Бяла във връзка с финансирането на процесния обект. Ответникът е поискал  преразглеждане на решението на ПУДООС от 30.07.10 г., но искането му е оставено окончателно без уважение, видно от писмо на последния до него от 28.03.2013 г. С оглед първоначалното одобряване от ПУДООС на финансирането и на оставащите СМР изпълнителят е продължил изпълнението. Възложителят не го е уведомил за спиране на финансирането след получаване писмото на ПУДООС от 18.08.2010 г. нито по-късно с оглед замразяване на строителството и съставяне на акт-обр.10. Изпълнението на клон 7 пък е било прието още с констативен протокол - обр.15 от 15.05.2008 г.

Установено от заключенията на СТЕ и от обясненията на вещото лице М.А. описаните в процесния протокол - обр.19 СМР са изпълнени, като количествата и единичните цени съответстват на количествено-стойностната сметка. Налице са изпълнени в повече едни видове СМР за сметка на изпълнени в по-малко други видове СМР, но общата стойност на изпълнените работи е в рамките на договорената такава. Не са изпълнени само отклоненията към отделните сгради поради липса все още на проект. Не са съставени протоколи за скрити работи, но извършването им е потвърдено с подписването на протокола от проектанта инж. Д.Х..  И вещото лице приема, че работата е свършена, тъй като това личи на повърхността – не може да има шахти, ако няма канализация.

След като няма договорени етапи при строителството на обекта, не е доказано да са издавани строителни разрешения за конкретни негови етапи, няма данни за възлагане на такива след одобрение от ПУДООС, било е налице  одобрение и за последните СМР – предмет на иска, но в последствие е било отменено от управителния съвет на ПУДООС без уважителни причини, като възложителят не е уведомил изпълнителя за преустановяване на работата поради липса на финансиране, както и за съставяне на акт за замразяване на строителството, няма основание възложителят да откаже приемането на междувременно изпълнените от изпълнителя СМР. Количествено-стойностната сметка на работите е двустранно съгласувана между страните, като сам възложителят я е представил на ПУДООС. Работите са извършени, установено  с подписа на проектанта върху процесния протокол – обр.19, което и вещото лице потвърждава с обясненията си в с.з. По количества и стойност същите отговарят на количествено-стойностната сметка. Първоначалното одобрение на работите от ПУДООС и несъобщаването от възложителя на изпълнителя за оттеглянето му в последствие сочи на неформално възлагане и на тези СМР.

Искът се явява основателен в размер на 175734.07 лв относно главницата - стойност на актуваните с протокол-обр.19 от 19.09.2012 г. СМР на обект „Битова канализация в кв.28, гр.Бяла - клонове 1, 2, 5 и 7, и в размер на 16465.65 лв относно мораторните лихви върху същата главница за периода на забавата – 19.09.2012 г. – 14.08.2013 г. съгласно заключението на ССЕ, а така също за законната лихва от завеждането на иска – 19.08.2013 г. и за сумата 16151 лв - направени съдебни разноски за първата и за въззивната инстанция.

Ето защо, решението на ОС Варна следва да се отмени изцяло, като вместо него въззивният съд постанови друго в същия посочен смисъл.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №168/20.02.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1531/2013 г. изцяло, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА Община Бяла, Варненска област да заплати на „ЗСК Д.” АД – гр.Варна, ЕИК – 103148230, сумите: 175734.07 лв – незаплатена част от възнаграждение с вкл.ДДС по договор от 03.04.2007 г. за извършване на СМР на обект „Битова канализация в кв.28, гр.Бяла - клонове 1, 2, 5 и 7, ведно със законната лихва върху същата сума, считано от 19.08.2013 г. до окончателното й изплащане, 16465.65 лв – мораторни лихви върху главницата за периода – 19.09.2012 г. – 14.08.2013 г. и 16151 лв - съдебни разноски за първата и за въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.