ОПРЕДЕЛЕНИЕ

280/30.04.2019

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 30.04.2019 г. в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№228 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от НАП София срещу определение №23/29.01.2019 г. на Окръжен съд Шумен по т.д. №114/2017 г., с което е оставено без разглеждане подадено от същата възражение срещу обявения на 07.12.2018 г. в ТР по партидата на длъжника – „Енерджи Ню Па“ ЕООД –с.Каравелово, обл.Шумен списък на допълнително приетите вземания.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Доколкото НАП е предявил публични вземания за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци на Община Нови пазар паралелно със същата община, които относно лихвите са приети в намален размер, НАП има право на възражение срещу списъка на приетите вземания вместо вписания в списъка за кредитор Община Нови пазар. Това е така, защото съгласно чл.164, ал.3 - ДОПК публичните вземания се предявяват от Националната агенция за приходите пред съда по несъстоятелността, освен ако в закон е предвидено друго. Независимо че в случая титуляр на вземането е общината, по силата на закона на НАП е призната ролята на неин процесуален субституент, който относно предявените в производството по несъстоятелност публични вземания, в случая – тези по чл.162, ал.2, т.3 –ДОПК, се явява кредитор наред или вместо носителя на спорното право. Ето защо, обжалваното определение е неправилно и следва да се отмени, като делото се върне на ШОС за разглеждане на подаденото от НАП възражение.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №23/29.01.2019 г. на Окръжен съд Шумен по т.д. №114/2017 г., с което е оставено без разглеждане подадено от НАП възражение срещу обявения на 07.12.2018 г. в ТР по партидата на длъжника – „Енерджи Ню Па“ ЕООД –с.Каравелово, обл. Шумен списък на допълнително приетите вземания.

ВРЪЩА делото на същия съд за разглеждане възражението на НАП.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.