ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

350……….…./…20.05.……………..2015 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесети май през две хиляди и петнадесета година, в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 

Като разгледа в.т.дело № 229/2015 г. по описа на Апелативен съд - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпила е молба с вх.№3012/12.05.2015г., по силата на която е оттеглена депозираната от „П* и* б*” АД – гр. София жалба срещу решение №535/10.12.2014г. по т.д.№730/2014г. по описа на Окръжен съд Шумен, по което е образувано в.т.д.№229/2015г. по описа на Апелативен съд Варна.

Процесуалното искане е потвърдено с молба вх.№3182/19.05.2015г. от законовите представители на „П* и* б*” АД – гр. София – изпълнителните директори Д. К* и В. Х*. Със същата те новират искането за оттегляне на депозираната жалба и молят, въз основа на изявлението за оттегляне, да се прекрати производството по в.т.д. №229/2015г. по описа на Апелативен съд Варна.

Съдебният състав, като взе предвид, че искането е от оправомощени лица и на основание чл.264, ал.1 ГПК намира,че е надлежно дезесиран, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. №229/2015г. по описа на Апелативен съд Варна поради оттегляне изцяло на подадената жалба.

 

Определението може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд на Република България в едноседмичен срок, с частна жалба, като срокът тече от момента на уведомяване на страните за настоящия съдебен акт.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 2.