Р Е Ш Е Н И Е

 

303

 

Гр.Варна, 11.11.2014 г.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на единадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

като разгледа докладваното от съдия П.ХОРОЗОВА т.д. № 23 по описа за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

         Производството е по реда на чл.247 ГПК.

         Във връзка с подадена по делото молба за корекция на издадения изпълнителен лист досежно годината от номера на първоинстанционното дело, чрез издаване на нов такъв, съдът констатира служебно, че е допусната очевидна фактическа грешка в решение № 102/12.04.2014 г. по в.т.д.№ 23/2013 г. при индивидуализацията на обжалваното решение на ВОС, като постановено по т.д.№ 2910/2012 г., вместо по т.д.№ 2910/2011 г.

Доколкото обжалваното първоинстанционно решение е именно по т.д.№ 2910/2011 г. по описа на ВОС и несъответствието не е в резултат на решаващата воля на съда, същото следва да бъде поправено по реда на чл.247 ГПК. Молбата за издаване на нов, поправен изпълнителен лист следва да се остави без уважение, т.к. грешката се отстранява посредством настоящия съдебен акт, постановен след издаването му. При поправка на ОФГ, ГПК не предвижда издаването на друг изпълнителен лист.

Мотивиран от горното, Варненският апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 102/12.04.2013 г. по в.т.д.№ 23/2013 г. по описа на ВАпС, като навсякъде номерът на т.д.№ 2910 по описа на ВОС да се чете: 2910/2011 г., вместо погрешно изписания: 2910/2012 г.

ОСТАВЯ без уважение искането за издаване на нов изпълнителен лист по в.т.д.№ 23/2013 г. по описа на ВАпС.

Изпълнителният лист да се върне на страната.

Решението има характер на определение и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                   2.