ОПРЕДЕЛЕНИЕ№41

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и втори януари през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА                                                                                   

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 23 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на „Агро Резерв“ ООД със седалище гр.Варна срещу решение № 90 от 10.11.2017г. по търг.дело № 114/17г. по описа на Шуменски ОС, с което е обявена несъстоятелността на „Енерджи Ню Па“ ЕООД със седалище с.Каравелово, община Никола Козлево, ЕИК 200838062. Твърди се във въззивната жалба, че съдът неправилно е приел, че вземането на кредитора по споразумение, по което е възникнало задължението на ответника, е търговска сделка. Твърди че задълженията на ответника не произтичат от търговски сделки с ищеца.

Въззивният съд намира подадената въззивна жалба от „Агро Резерв“ ООД за недопустима по следните съображения:

Производството по търг.дело № 114/17г. по описа на ШОС е образувано по молба на „Агро Резерв“ ООД за откриване на производство по несъстоятелност на „Енерджи Ню Па“ ЕООД със седалище с.Каравелово. Твърди се в молбата, че по силата на споразумение с нотариална заверка на подписите от 17.03.2013г., „Енерджи Ню Па“ ЕООД е поело към него солидарно с „Агро спектър“ ООД и Х.Н.К. задължение за плащане на сумата 335 848.34лв. – главница, ведно с лихви, за което вземане се е снабдил с заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Твърди че по реда на чл.422 от ГПК е постановено решение, с което е установено, че вземането съществува. Твърди че длъжникът „Енерджи Ню Па“ е неплатежоспособен и моли съда да обяви неплатежоспособността му и да открие производство по несъстоятелност.

С обжалваното решение № 90 от 10.11.2017г. съдът е уважил молбата на кредитора „Агро Резерв“ ООД и е постановил решение по чл.632 ал.1 от ТЗ.

С оглед изцяло уважената молба на кредитора „Агро Резерв“ ООД за обявяване на неплатежоспособността на „Енерджи Ню Па“ ЕООД, определяне на началната дата, откриване на производство по несъстоятелност и налагане на обезпечителни мерки, въззивният съд намира, че кредитора няма интерес да обжалва решението на съда по несъстоятелността, с което молбата му е изцяло удовлетворена. Няма оплаквания в жалбата срещу определената от съда по несъстоятелност начална дата, нито срещу постановяване на решението в хипотезата на чл.632 ал.1 от ТЗ. Единственото оплакване в жалбата е срещу извода на съда, че не е налице търговска сделка, а именно вземането по това споразумение, установено с влязло в сила решение, кредиторът сам е посочил в молбата си за откриване на производството по несъстоятелност, като вземане, легитимиращо го като кредитор по чл.625 от ТЗ.

Предвид липсата на интерес от страна на кредитора, по чиято молба е открито производство по несъстоятелност да обжалва решението за откриване на производство по несъстоятелност, въззивното производство, образувано по жалба на „Агро Резерв“ ООД следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

   

                                                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

   

ПРЕКРАТЯВА производството по в.търг.дело № 23/18г. по описа на Апелативен съд – Варна, търговско отделение.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: