О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№_____263_________

гр. ВАРНА, _24.04.2019г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                          ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

в.т.д.№230 по описа за 2019г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.275 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивни жалби, както следва: 1/ от „КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98“ ЕООД, с.Млекарово, обл.Сливен, чрез адв.П., срещу постановеното решение по т.д.№95/2018г. на ОС – Търговище в частта, с която са отхвърлени предявените от въззивника срещу „“Изворово Агро“ ЕООД, гр.Варна искове за заплащане на разликата над 9 367,84лв. до претендираните 29 717,66лв., представляващи обезщетение да пропуснати ползи от неполучена и нереализирана био продукция, поради незаконосъобразно прекратяване на договор за наем от 27.02.2013г. за имот с идентификатор 32473.52.13, КВС №052013 – нива от 11.798 дка, 5 категория, м.“Турски гробища“, при граници: имоти по КВС №№052014, 052016, 052017, 051012, 052032 и имот с идентификатор 32473.48.6 с КВС №048006- нива от 13.500дка, 5 категория, м.“Ментешето“, при граници: имоти с КВС №048007, 048025, 048026, 048002, 048003, 048004, 048005, по плана за земеразделяне на с.Изворово, общ.Антоново, равняващо се на пропуснатата възможност за реализация на печалба от тези имоти, чрез засяването им с люцерна и слънчоглед за стопанската 2014/2015г. и 2015/2016г., на основание чл.82 вр. чл.79 от ЗЗД, както и за сумата от 4 586,16лв., представляваща обезщетение за пропуснати ползи поради незаконосъобразно прекратяване на договор за наем от 27.02.2013г., за имот с идентификатор 32473.52.13, с КВС № 052013 - нива от 11.798 дка, 5 категория, м.”Турски гробища”, и ИМОТ с идентификатор 32473.48.6 с КВС № 048006-нива от 13.500 дка , 4 категория, м. „Мешето”, по плана за земеразделяне на с.Изворово, общ.Антоново, равняващо се на пропусната възможност за получаване на субсидии за тези имоти чрез засяването им с люцерна и слънчоглед за стопанските 2014/2015 и 2015/2016 години неполучени субсидии, от които: по СЕПП +зелени плащания -  1501,18 лв. за двете стопански години; по „Мярка 11“от ПРСР, съгласно Наредба 4 от 24.02.2015 г. – за биологични площи /преминали периода на преход/ в размер на 2 274,98 лв. за двете стопански години и по схема СПК-протеинова култура-люцерна в размер на 810.00лв., на осн. чл. 82 от ЗЗД във връзка с чл. 79 от ЗЗД.

2/ въззивна жалба от „ИЗВОРОВО АГРО“ ЕООД, гр.Варна, чрез адв.М., срещу постановеното решение по т.д.№95/2018г. на ОС – Търговище в частта, с която въззивникът е осъден да заплати на „КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98“ ЕООД, с.Млекарово, обл.Сливен, сумата от 6 206,78лв., представляваща част от присъдената сума от 9 367,84лв., представляваща обезщетение за пропуснати ползи от неполучена и нереализирана био продукция, поради незаконосъобразно прекратяване на договор за наем от 27.02.2013г. по отношение на имот с идентификатор 32473.48.6 с КВС №048006- нива от 13.500дка, 5 категория, м.“Ментешето“, при граници: имоти с КВС №048007, 048025, 048026, 048002, 048003, 048004, 048005, по плана за земеразделяне на с.Изворово, общ.Антоново, равняващо се на пропуснатата възможност за реализация на печалба от този имот, чрез засяването му с люцерна, както следва: в размер на 3 105лв. – за стопанската 2014/2015г. и в размер на 3 101,78лв., представляваща обезщетение за стопанската 2015/2016г.

При проверка за редовност и допустимост на производството съдът констатира, че жалбата не е надлежно комплектована, тъй като в изпратената преписка не се съдържат доказателства за датата на връчване на решението на въззивника „КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98“ ЕООД, с.Млекарово, обл.Сливен, чрез адв.П.. Направеното удостоверяване на първата страница на въззивната жалба за проверка по телефона за датата на връчване на препис от решението не представлява надлежно удостоверяване датата и начина на връчване на съобщението по предвидения в ГПК ред /чл.42-55/, поради което и не може да бъде направена преценка за подаване на жалбата в срок.

С оглед на изложеното, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и делото върнато на ОС - Търговище за администриране на жалбата, като същата се комплектова с доказателства за надлежното връчване на постановеното по делото решение на страните в производството.

Воден от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№230/2019г. по описа на АС-Варна.

ВРЪЩА делото на ОС - Търговище за администриране на подадената въззивна жалба от „КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98“ ЕООД, с.Млекарово, обл.Сливен, чрез адв.П., като същата се комплектова с доказателства за надлежното връчване на постановеното по делото решение на страните в производството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

След изпълнение на указанията, делото да се изпрати на АС – Варна за произнасяне по депозираната жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: