ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

261…………….…./……08.04.…………..2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия В. А* в.ч.т.дело № 231/2015 година по описа на АС – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Инициирано е производство по частна въззивна жалба на „И* п* и* С*” ЕАД – гр. София, срещу разпореждане № 2481 от 06.03.2015 г., постановено по т. д. № 1411/2011 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставено без уважение искането на страната съдът по несъстоятелността да разпореди на синдика на „Ч* т*” ООД /в несъстоятелност/, ЕИК ****** да внесе в имотния регистър към АВп искане за заличаване на три ипотеки с оглед на осъществената чрез пряко договаряне продан на имот в гр. Аксаково на осн. чл. 718 от ТЗ.

В частната жалба се инвокират съображения за неправилност на обжалваното разпореждане. Твърди се, че съгласно чл. 717л, ал. 4 от ТЗ продажбата на имущество от масата на несъстоятелността, която е извършена по реда на гл. 46 от ТЗ „Осребряване на имущество”, а именно по чл. 718 от ТЗ, има последиците на продажбата при принудителното изпълнение по реда на ГПК, респ. на осн. чл. 175 от ЗЗД понеже всички ипотеки след продажбата се погасяват по силата на закона, синдикът е органът, в чиито правомощия е да направи искането за заличаването на трите ипотеки, предмет на които е закупения от жалбоподателя имот.

Варненският апелативен съд приема следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 613а, ал. 3 от ТЗ, постановените от съда по несъстоятелността актове подлежат на обжалване пред апелативния съд по съответния ред от ГПК. С посочената правна норма ТЗ изрично препраща към общия процесуален закон относно реда на въззивно обжалване на актовете, постановени от съда по несъстоятелността, в зависимост от вида на акта – решение или определение. Доколкото в случая, обжалваният акт е определение, за него приложение намира глава двадесет и осма "Обжалване на определения" на ГПК, в която в чл. 274, ал. 1 ГПК са лимитирани актовете, подлежащи на въззивен контрол до такива, които преграждат по-нататъшното развитие на делото и до актове, чиято обжалваемост изрично е предвидена в закона. Специалните норми, съдържащи се в ТЗ относно обжалваемостта на актовете в производството по несъстоятелност, изключващи, на основание чл. 628 от ГПК, субсидиарното приложение на ГПК, се свеждат единствено до: ограничаване на възможността за двуинстанционен контрол само до поставените решения в производството по несъстоятелност и на определението за недопускане до разглеждане от събранието на кредиторите на план за оздравяване; специфика относно началния момент, от който тече срокът за обжалване и продължителността на този срок по отношение на част от съдебните актове в несъстоятелността; възможността трети, неучаствали в първоинстанционното производство лица, да обжалват решенията по чл. 630 и чл. 632 от ТЗ; специфичен кръг на лицата, които са легитимирани да обжалват определени актове в производството по несъстоятелност. Разпоредбата на чл. 613а, ал. 3 от ТЗ не съдържа правилото, че всяко определение или разпореждане, постановено от съда по несъстоятелността, подлежи на инстанционен контрол. Това е видно и от подхода на законодателя да посочи в ТЗ изрично за обжалваеми конкретни, специфични за производството по несъстоятелност, определения, които като такива попадат в кръга на актовете, подлежащи на инстанционен контрол по чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК /Определение № 726/20.11.2012 г. на ВКС по ч.т.д.№ 666/2012 г., I т. о., ТК/.

С оглед горното, оставянето без уважение на съда да разпореди на синдика да отправи до Служба по вписванията искане за заличаване на въпросните ипотеки не попада в нито една от двете категории актове, посочени в чл. 274, ал. 1 ГПК, поради което частната жалба срещу разпореждането е НЕДОПУСТИМА.

Водим от горното, Варненският апелативен съд:  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна въззивна жалба на „И* п* и* С*” ЕАД – гр. София, срещу разпореждане № 2481 от 06.03.2015 г., постановено по т. д. № 1411/2011 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 231/2015 г. по описа на ВАпС.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от връчването му пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.            

             

 

 

             2.