П Р О Т О К О Л

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА                    ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На  06 юни                                                      2017 година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ     

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА  

                                                                                  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Секретар Ели Тодорова

сложи за разглеждане докладваното от Председателя на състава търговско дело № 231 по описа за 2017 година.  

На основание чл.150 ГПК, заседанието се провежда с осъществяване на звукозапис.   За това обстоятелство участниците в процеса са уведомени.

 

На именното повикване в  14:40 часа  се явиха:

Въззивникът ЕТ „А.Г.П.“ с.Лозен, обл.София, с представляващ А. Г. П., редовно призован, не се явява,представлява се от адв.Б., от днес.

Въззиваемата страна ЕТ „Т.-Д.Е.“ с.В., общ.Исперих, обл.Разград, с представляващ Д. Ю.Е., редовно призован, представлява се от адв.В.К., от преди.

Адв.Б.: Да се даде ход на делото. 

Адв.К.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните,  не намира процесуални    пречки  по  хода  на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА

Производстото е  образувано по въззивна жалба от А.Г.П., като ЕТ „А.Г.П.“ гр.София–ответник по т.д. № 85/2016год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото № 3/13.01.2017год., с което въззивникът е осъден да  заплати на ЕТ Т. – Д. Е. с ЕИК 116544809 следните суми :   38 248,80 лева – незаплатен остатък за цена на доставена стока – слънчоглед,  за което е издадена фактура № 275 от 30.09.2015 г., на обща стойност 110311лв., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска до изплащане на сумата; 1171,05 лева обезщетение за забава за неплатената сума по фактурата, представляваща законната лихва върху сумата за главница за периода 22.10.2015 година до 08.02.2016 г.; 3476,80 лв. – разноски по делото.

Счита решението за  неправилно- поради  противоречие с процесуалния закон, по изложени съображения. Изложени са съображения, че съдът неправилно е направил извод за пропускане на срока за отговор на исковата молба. Удостовереното връчване на 31.05.2017год., прието от съда за редовно,  не отговаря на изискванията на ГПК, освен това не е извършено на адреса на управление, вписан в ТР, съобразно изискването на чл.50 ал.1 ГПК. Тези процесуални нарушения са лишили въззивника от адекватна защита по делото, съответно са довели и до непроизнасяне на съда по направеното възражение за местна подсъдност. Желае решението да бъде отменено, а делото върнато на окръжния съд за разглеждане от друг съдебен състав.

Насрещната страна не е изразила становище по жалбата.

Съдът предлага на страните спогодба.

Страните: Молим , на осн. чл.78, ал.9 ГПК да ни бъде върната половината от внесената държавна такса.

В отговор на това предложение, страните заявиха, че са постигнали спогодба в следния смисъл: 

                          СЪДЕБНА  СПОГОДБА

Страните заявиха, че са постигнали спогодба като признават присъдените суми с обжалваното решение по т.д.№ 85/2016 г., с изключение на сумата представляваща обезщетение за забава, а именно:

Едноличния търговец А. Г. П. признава претендираното от ищеца вземане в размер на 38 248.80 (тридесет и осем хиляди двеста четирдесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева, дължимо по Фактура № 275/30.09.2015г. на обща стойност 110311 лв., от които едноличния търговец е заплатил: на 12.10.2015г.- 22 062.20 лева и на 21.10.2015г.- 50 000 лева.

Едноличния търговец А. Г. П. признава претендираното от ищеца ЕТ Т. Д. вземане в размер на 1171.05 (хиляда сто седемдесет и един лева и пет стотинки/ лева, представляващо обезщетение за забава за неплатената сума по фактурата.

Към датата на подписване на настоящата спогодба, дължимата законна лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба е в размер на 5163,27 лева. Ищеца ЕТ Т. Д. се отказва от претенцията си за половината сума от дължимата от ЕТ А. П. лихва в размер на 2581.64 лева. Едноличния търговец А. П. признава претендираното от ищеца ЕТ Т. Д. вземане за законна лихва в размер на 2581.64 лева- представляваща половината от дължимата законна лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба до настоящия момент.

Ответникът ЕТ А. Г. П. ще заплати в полза на ищеца ЕТ Т. Д. лихва върху главницата в размер на  2581.64 лева и сума в размер на 3476, 80 лева, представляващи съдебни и деловодни разноски, направени от ЕТ Т.Д. пред Окръжен съд- Силистра.

Цялото задължение в размер на 45 478.29 /четирдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и двадесет и девет стотинки/ лева, представляващо общ сбор на посочените по-горе задължения е изплатено изцяло към момента на подписване на спогодбата.

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

За Ищеца:………………………

 ЕТ „Т.-Д. Е.“

Предст. от Д. Ю. Е.

 

За Ответника: …………………

ЕТ „А. Г. П.“

Предст. От А.  Г. П.

 Чрез адв.В.Н.Б.

 

 

 

 

Съдът намира, че постигнатата съдебна спогодба по делото не противоречи на закона и на добрите нрави, че за сключването й процесуалният представител на неявилата се страна е надлежно упълномощен, че със същата се решава изцяло и напълно повдигнатия правен спор между страните, поради което и на осн. Чл.234 ал.1 ГПК същата следва да бъде одобрена от съда.

Водим от горното, съдът

 

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба по в.т.д.№ 231/2017 г.  г. по описа на Апелативен съд – Варна на осн. Чл.234 ал.1 ГПК.

ОБЕЗСИЛВА решение № 3/13.01.2017 г.  г. по т.д.№ 85/2016 г. по описа на Окръжен съд - Силистра и прекратява производството по предявените искове.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 231/2017  г. по описа на ВАпС. 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ, в едноседмичен срок от днес.

РАЗПОРЕЖДА:

На основание чл.78, ал.9 от ГПК, половината от внесената държавна такса по въззивното обжалване в размер на 394.20 лв. да бъде върната в полза на ЕТ „А. Г. П.“ ,  а сумата 788.40 лв. да бъде върната  от  Окръжен съд – Силистра на ищеца ЕТ „Т.-Д. Е.“, след влизане в сила на настоящото определение.

 

Разглеждането на делото приключи в 15:15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          

 

 

ЧЛЕНОВЕ:        1.

 

 

                            2.   

 

             СЕКРЕТАР: