Р Е Ш Е Н И Е

№   144/22.06.2018 год.                           гр.Варна

           В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  15.05.2018 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

 ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

при секретаря Ели Тодорова,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 231  по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

          Производството е по реда на чл. 258 и сл.ГПК.

С решение № 3/03.01.2018год. постановено по т.д. № 258/2016год., Варненският окръжен съд е:

Отхвърлил предявения от А.Н.С. срещу „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 130300307, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, представлявано от управителя Н П., установителен иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. ХХ ЗЗД, за ПРОГЛАСЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА на договор за покупко-продажба на ½ ид.ч. от недвижим имот, сключен между К С С – продавач и „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД – купувач и обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ ХХХХ, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, вписан под Акт№ ХХ, том ХХХХХI, дело № ХХХХХ/ХХХХг., вх.рег.№ 24657 от 23.08.2007г. на Служба по вписванията, поради липса на основание за сделката;

ОТХВЪРЛИЛ е предявения от А.Н.С.С. с ЕГН ********** срещу „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД установителен иск с правно основание чл. 40 ЗЗД, за ОБЯВЯВАНЕ на относително недействителен спрямо А.Н.С. с ЕГН ********** /като наследник на починалата К С С с ЕГН **********/ на договор за покупко-продажба на ½ ид.ч. от недвижим имот, сключен между К С С – продавач и „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД – купувач и обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ ХХХХ, дело № ХХХ/ХХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, вписан под акт№ ХХ, том LXXVII, дело № № ХХХ/ХХХХг., вх.рег.№ 24657 от 23.08.2007г. на Служба по вписванията, заради нищожно поради противоречие с добрите нрави споразумяване между представителя Н.И. З с ЕГН ********** и лицето, с което тя договаря „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД чрез управителя Н Г П., във вреда на представлявания К С С /наследодател на А.Н.С./.

РАЗВАЛИЛ е договор за покупко-продажба на ½ ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кк. „Чайка“, представляващ МЯСТО цялото с площ от 750 кв.м. по документ за собственост, а по скица с площ 577 кв.м., представляващо имот № ХХХХ с площ 309 кв.м. и имот № ХХХХ с площ 268 кв.м. по плана на к.к. „Чайка“, сключен между К С С – продавач и „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД – купувач и обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, вписан под акт№ ХХ, том LXXVII, дело № ХХХХ/ХХХХг., вх.рег.№ 24657 от 23.08.2007г. на Служба по вписванията.

ОСЪДИЛ е А.Н.С. с ЕГН ********** /като наследник на починалата К С С да заплати на „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 130300307, сумата от 15 000 евро, представляваща дадена на отпаднало основание продажна цена, поради разваляне на договор за покупко-продажба на ½ ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кк. „Чайка“, представляващ МЯСТО цялото с площ от 750 кв.м. по документ за собственост, а по скица с площ 577 кв.м., представляващо имот №ХХХХ с площ 309 кв.м. и имот № ХХХХ с площ 268 кв.м. по плана на к.к. „Чайка“, при граници на целия имот: ПИ № ХХХХ, ПИ № ХХХХХ, ПИ № ХХХХХ и улица, сключен между К С С – продавач и „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД – купувач и обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ ХХХХ, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, вписан под акт№ ХХ, том LXXVII, дело № ХХХХ/ХХХХг., вх.рег.№ 24657 от 23.08.2007г. на Служба по вписванията:         Осъдил е А.Н.С.  да заплати на „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 130300307, сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 7289 лева. Решението  е постановено при участието на трето лице-помагач на ищеца по установителните искове Н.И. З.

Срещу решението е постъпила въззивна жалба от процесуалния представител на А.Н.С., който го обжалва изцяло-т.е. както в неговите отхвърлителни части относно предявените от въззивника установителни искове, така и в  частите с които главните искове срещу въззивника са  уважени.

Счита решението за недопустимо, в частта с която се е произнесъл по иска по чл.40 ЗЗД и неправилно - поради  незаконосъобразност и необоснованост на същото и при допуснати съществени нарушения на процесуалния закон в останалите части, както и постановено в противоречие с посочена задължителна  съдебна практика, се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което исковете на въззивника да бъдат уважени изцяло, съответно отхвърлени предявените срещу него главни искове. В подкрепа на оплакванията са  изложени подробни съображения.

Жалбата отговаря на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и е  допустима.

Въззиваемата страна чрез писмен отговор на процесуален представител оспорва жалбата като като неоснователна, по изложени подробни съображения.

В съдебно заседание жалбата се поддържа, съответно оспорва чрез  процесуалните представители на страните.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, в съответствие с правомощията си по чл. 269 от ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна относно обжалваната част от постановеното решение:

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба предявена от „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 130300307, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Мария Луиза“ № 46, представлявано от управителя Н П., чрез пълномощник, с която срещу А.Н.С. с ЕГН ********** /като наследник на починалата К С С/, в условията на обективно кумулативно съединяване са предявени следните искове:

1/ Иск с правно основание чл. 87, ал. 3, вр. чл. 189, ал. 1 ЗЗД за РАЗВАЛЯНЕ на договор за покупко-продажба на ½ ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кк. „Чайка“, представляващ МЯСТО цялото с площ от 750 кв.м. по документ за собственост, а по скица с площ 577 кв.м., представляващо имот № ХХХХ с площ 309 кв.м. и имот № ХХХХ с площ ХХХ кв.м. по плана на к.к. „Чайка“, при граници на целия имот: ПИ № ХХХХ, ПИ № ХХХХ, ПИ № ХХХХ и улица, сключен между К С С – продавач и „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД – купувач и обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, вписан под акт№ ХХ, том LXXVII, дело № ХХХХХ/ХХХХг., вх.рег.№ 24657 от 23.08.2007г. на Служба по вписванията, който имот е идентичен с ½ ид.ч. от недвижим имот: ЛОЗЕ, находящо се в местността „Златни пясъци“, гр. Варна, с площ от 577 кв.м. по скица а по нотариален акт 750 кв.м., съставляващо парцел ХХХХ Б, при съседи: от изток – имот пл.№ 3247 на Г М Г, от юг – море, от запад – имот пл.№ ХХХХ А, от север имот пл.№ ХХХХ, обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том XXХХ, дело № ХХХХ/ХХХХг. от 07.10.1992г. на Нотариус – Д С, който имот е идентичен с разделените Поземлен имот с идентификатор № 10135.2572.36, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на изп.директор на АГКК, с площ 282 кв.м., стар идентификатор ХХХХ, находящ се в гр. Варна, при съседи: имоти с идентификатори 10135.2572.37, 10135.2572.128, 10135.2572.35 и 10135.2572.33. и Поземлен имот с идентификатор № 10135.2572.35, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на изп.директор на АГКК, с площ 250 кв.м., стар идентификатор ХХХХ, находящ се в гр. Варна, при съседи: имоти с идентификатори 10135.2572.33, 10135.2572.36, 10135.2572.128, 10135.2572.34 и 10135.2572.32, с общ идентификатор № 10135.2572.208 за двата имота, поради неизпълнение на задължението на продавача да прехвърли на купувача правото на собственост върху описаната недвижима вещ;

2/ Иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. III, вр. чл. 88 ЗЗД, за ОСЪЖДАНЕ на А.Н.С. /като наследник на починалата К С С/, да заплати на „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 130300307, представлявано от управителя Н П., сумата от 15 000€, представляваща дадена на отпаднало основание продажна цена, поради разваляне на договор за покупко-продажба на ½ ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кк. „Чайка“, представляващ МЯСТО цялото с площ от 750 кв.м. по документ за собственост, а по скица с площ 577 кв.м., представляващо имот № ХХХХ с площ 309 кв.м. и имот № ХХХХ с площ 268 кв.м. по плана на к.к. „Чайка“, при граници на целия имот: ПИ № ХХХХ, ПИ № ХХХХ, ПИ № ХХХХ и улица, сключен между К С С – продавач и „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД – купувач и обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, вписан под акт№ ХХ, том LXXVII, дело № ХХХХХ/ХХХХг., вх.рег.№ 24657 от 23.08.2007г. на Служба по вписванията, ведно със съдебно - деловодните разноски.

В срока за отговор А.Н.С. чрез пълномощник, чрез писмен отговор оспорва исковете като неоснователни, депозирал е също искова молба срещу „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, с която по реда на чл. 212 ГПК и при условията на евентуално съединяване в посочената поредност са предявени:

 1/ Инцидентен установителен иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. ХХ ЗЗД, за ПРОГЛАСЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА на договор за покупко-продажба на ½ ид.ч. от недвижим имот, сключен между К С С – продавач и „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД – купувач и обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, вписан под акт№ ХХ, том LXXVII, дело № ХХХХХ/ХХХХг., вх.рег.№ 24657 от 23.08.2007г. на Служба по вписванията, поради липса на основание за сделката;

2/ инцидентен установителен иск с правно основание чл. 40 ЗЗД, за ОБЯВЯВАНЕ на относително недействителен спрямо А.Н.С. с ЕГН ********** /като наследник на починалата К С С с ЕГН **********/ на договор за покупко-продажба на ½ ид.ч. от недвижим имот, сключен между К С С – продавач и „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД – купувач и обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, вписан под акт№ ХХ, том LXXVII, дело № ХХХХ/ХХХХг., вх.рег.№ 24657 от 23.08.2007г. на Служба по вписванията, заради нищожно поради противоречие с добрите нрави споразумяване между представителя Н.И. З с ЕГН ********** и лицето, с което тя договаря „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД чрез управителя Н Г П., във вреда на представлявания К С С /наследодател на А.Н.С./.

В исковата молба на „Ромел Консулт“ЕООД се излага, че ищецът е сключил с наследодателката на ответника договор за покупко-продажба на недвижим имот по Нотариален акт за продажба № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, вписан под акт№ ХХ, том LXXVII, дело № № ХХХ/ХХХХг., вх.рег.№ 24657 от 23.08.2007г. на Служба по вписванията. Сочи, че действителната цена по сделката е 15 000 евро, която е платена в брой на К С на 23.08.2007г. чрез пълномощника й Н. З, за което е била подписана разписка. Излага, че според представените документи продавачката К С е притежавала продадената от нея ½ ид.ч. от имота на основание договор за дарение, обективиран в нот.акт.№ ХХХ, т. ХХ, д.№ №ХХХХ/ХХХг. и съдебна спогодба от 18.02.1992г. по гр.д.№ 2819/1991г. на ВРС, а останалата ½ ид.ч. е продадена от брат й Р Н на Н Г П. чрез договор, обективиран в Нотариален акт №ХХХ, т. II, вх.рег.№ 4681, дело № ХХХ/ХХ.ХХ.ХХг., вписан акт № ХХ, т. XLII, вх. Рег.№ 13831/23.05.2007г. на СВ. Към датата на сключване на сделката според справка в Служба по вписвания не е имало вписани права на трети лица върху имота. Сочи, че ищецът „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД и Н П. са препродали на С В и Д В недвижимия имот с договор за продажба, обективиран в нотариален акт № ХХХ, т. ХХ вх.рег№ 9773/04.10.2007г. Излага, че през 2012г. трето лице – Г П предявила иск срещу С В и Д В за предаване на владението върху имота, за което било образувано гр.д.№ 3715/2012г. на ВРС, по което е постановено решение с което ответниците били осъдени да предадат владението върху вещта, поради обстоятелството, че още през 1992г. с договор, обективиран в нотариален акт № 46, т. XXХХ, дело № 7240/92г. Р Н и К С са продали на Г П идентичен на процесния имот, което е било установено по делото. Сочи, че с влизане в сила на решението С В и Д В са били отстранени от имота и договора между тях и „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД и Н П. се е развалил. Излага, че поради настъпилата евикция страните са сключили споразумение, с което продавачите са се задължили да върнат продажната цена, разноските по делото и обезщетение. Твърди, че с влязлото в сила решение се установява спрямо страните по настоящото дело, че към датата на продажбата 23.08.2007г. имотът е принадлежал изцяло на трето лице, за това за ищеца е възникнало право  да иска разваляне на договора и връщане на платената цена по сделката поради неизпълнение на задължението на продавача да прехвърли собствеността върху продадената вещ.

Ответникът А.Н.С., чрез процесуален представител, оспорва исковете като неоснователни. Твърди, че сделката, обективирана в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, е нищожна поради липса на основание и поради накърняване на добрите нрави чрез споразумяване на представителя Н. З във вреда на представлявания К С. Сочи, че нищожността на сделката обуславя неоснователност на иска за развалянето и́, както и неоснователност на иска за връщане на платената по нея цена, поради изтекла пет годишна погасителна давност за даденото по нищожен договор. Твърди, че иска за връщане на платената по сделката продажна цена е недопустим, защото купувачът е недобросъвестен тъй като е знаел, че имота – предмет на продажбата е бил собствен на трето лице, а добросъвестността е пречка за възникване на правото на търсене на отговорност за съдебно отстранение. Излага, че ищецът не е положил дължимата грижа да се осведоми за правата на трети лица върху вещта чрез проверка в Служба по вписвания. В условията на евентуалност, сочи че ако се приеме, че договора е действителен и се допусне разваляне, то подлежащата на връщане продажна цена е в размер на 5 299.70лв., колкото е записана в нотариалния акт. Излага, че сумата посочена в разписката не е била реално получена от представителя, липсва достоверна дата и липсват счетоводни документи за заплащането на сумата. Твърди също, че наследодателката не е била страна по евентуално прикрития договор и не е получава цената по него – 15 000 евро, като в тази връзка излага, че процесното пълномощно не съдържа овластяване за сключване на симулативен договор, поради което е налице действие от страна на представителя извън пределите на учредената представителна власт, които не пораждат действие за представлявания.

Ответникът по първоначалните искове А.Н.С. е подал искова молба, с която предявява инцидентни установителни искове. Твърди, че сделката, обективирана в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, е нищожна поради липса на основание и поради накърняване на добрите нрави чрез споразумяване на представителя Н. З във вреда на представлявания К С. Излага, че в пълномощното от  С към З е учредена представителна власт за продажба на недвижим имот, не се съдържа воля за сключване на симулативна сделка. Сочи, че К С не е получава от представителката си нито сумата, посочена в разписката като цена на продажбата, нито цената описана в нотариалния акт. Твърди също, че упълномощителката нито е била уведомена, нито е потвърждавала прикритото съглашение, поради което договорът е сключен при липса на представителна власт и не поражда задължения за продавача. Излага също, че сделката не поражда действие и на още едно основание, защото пълномощника и купувача са се споразумели във вреда на продавача, което действие е нищожно поради противоречието му с добрите нрави. Сочи още, че сделката е нищожна и наоснованише чл.26 ал.2 пр.4 ЗЗД- поради липса на основание, защото към момента на продажбата купувачът е знаел за действително възникнали права на трето лице върху вещта - предмет на продажбата.

Ответникът по предявените от А.С. искове „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД с писмен отговор оспорва същите като неоснователни. Прехвърлителката  С е знаела и се е съгласила в нотариалния акт вместо действителната цена от 15 000 евро да се впише привидната цена в размер на данъчната оценка, с цел избягване на допълнителни такси и данъци. Твърди, че купувачът не е знаел към момента на продажбата за правата на трети лица върху вещта, което се потвърждава от различната индивидуализация на имотите и издадените от Служба по вписвания удостоверения за тежести.

Като трето лице-помагач на ищеца по инцидентните установителни искове е привлечена Н.И. З, пълномощник на наследодателката на ответника А.Н.С. по договора, обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, Същата, чрез пълномощник, оспорва основателността на предявените инцидентни искове.

 Варненският апелативен съд, като взе предвид доводите и съображенията на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Не се спори относно следното:

Видно от удостоверение за наследници изх.№АУ058991МЛ от 03.06.2013г. ответникът А.Н.С. е единствен наследник на К С С, б.ж. на гр.Варна, поч.на 23.04.2013г. 

С договор по Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. №335 – П С, К С С чрез пълномощника си Н.И. З, упълномощена с пълномощно рег.№ 2913/03.07.2007г. на Нотариус Бейлерян- рег.№ 012 на НК, продава на „Ромел консулт" ЕООД, представлявано от управителя Н Г П., собствената си 1/2 ид.част от недвижим имот в гр.Варна к.к."Чайка", представляващ „място“ с площ от 750 кв. м. по документ за собственост, а по скица с площ от 577 кв.м., представляващо имот №ХХХХ с площ от 309 кв.м. и имот №ХХХХ с площ от 268 кв.м. по плана на к.к. „Чайка", при граници на целия имот: ПИ ХХХХ, ПИ ХХХХ, ПИ ХХХХ и улица, за сумата от  5299.70 лв., платена изцяло.  Представен са  нотариален акт за дарение под ХХХХ т.VI д.№ №ХХХХ/ХХХг. на ВРС и съдебна спогодба от 18.02.1992г. по гр.д.№ 2819/1991г. на ВРС XII състав, удостоверяващи правото на собственост на прехвърлителката  С.

Според договор по н. акт №161 т.II вх.рег.№4681 д.№326/22.05.2007г., другата 1/2 ид.част от имота е била собственост на Р С. Н - брат на К С С и същият се разпорежда със своята ид.ч. от имота в полза на Н Г П..

С договор по нот.акт №198 т.ХХ рег.№ 9773/04.10.2007г. на нотариус peг. № 335 „Ромел Консулт" ЕООД и Н Г П. продават на С Д В и Д В В притежаваното от тях при равни части място в гр. Варна к.к."Чайка", с площ от 750 кв.м. по документ за собственост, а по скица с площ от 577 кв.м., представляващо имот №ХХХХ с площ от 309 кв.м. и имот № ХХХс площ от 268 кв.м. по плана на к.к. „Чайка".

            Представен по делото е нотариален акт №46 том XXХХ дело №7240/1992г. на нотариус при ВРС, обективиращ договор, по силата на който на 07.10.1992г. Р С. Н и К С С продават на Г С П целия недвижим имот, описан в документа като лозе, находящо се в местността Златни пясъци с площ от 577 кв.м. по скица, а по нот.акт от 750 кв.м., съставляващо парцел ХХХХБ.

По иск на Г П пред Районен съд град Варна е образувано  гр.д.№3715 по описа за 2012г.с постановено решение №4524 от 21.10.2013г., по силата на което С Д В и Д В В са осъдени на осн.чл.108 от ЗС да предадат на Г С П владението върху закупения от тях, съгласно договора по нот.акт №198/04.10.2007г. имот, който е придобит от ищцата Пелцман чрез договор за покупко-продажба от Р С. Н и К С С, обективиран в нот.акт № 46 т. XXХХ д.№ 7240/ 92г. нотариус при ВРС.  Решението е постановено при участието на трети лица-помагачи, конституирани на страната на ответниците -  Н Г П., „Ромел консулт" ЕООД, Р С. Н и А.Н.С., заместил като единствен наследник по закон починалата в хода на делото на 23.04.2013г. К С С. Решението е влязло в сила, поради недопускане до касационно обжалване на постановеното потвърдително решение на ВОС.

По делото са събрани гласни доказателства посредством разпита на свидетелите, водени от ищеца:-– св.Д С и св.Й К,

Свид. Д Т е работила като брокер за недвижими имоти в „Ромел консулт" ЕООД в периода 2004-2011г., като конкретно е обслужвала и сделките с имота на К С и Р Н, които се предлагали от Н. З, която били в близки отношения със собственика Н.

Първоначално дружеството решило да се закупи частта на Р, като Н. ги уверила, че е близка и със сестра му К и ще уговори покупката и на другата част. Частта на Н била капарирана и впоследствие закупена за 25000 евро. След месец-два чрез Н. З договорили с К С цена от 15000 евро за нейната част. Свидетелката не се е срещала лично с К С, а е водила с нея само разговор по телефона, в който тя потвърдила съгласието си да се продаде имота и уточнили цената в размер на 15000 евро за нейната част, освен това уговорили плащането на капарото и издаването на пълномощното за Н.. Сочи се, че цената е договорена чрез пълномощникът й Н. З, тъй като К била трудноподвижна и не можела да дойде в офиса. Първо платили капаро от 2000 евро, а месец или два по-късно закупили имота чрез Н., която получила пълномощно от К. След нотариалната сделка остатъка от 13000 евро бил платен на Н.. След като парите били преброени в офиса на дружеството свидетелката завела Н. З с парите до автогарата, в близост до която живеела К С, и я оставила на спирката, за да предаде сумата на К, като не са имали съмнения, че ще предаде парите. Цената вписана в нот. акт според свидетелката е била данъчната оценка.

Св. Й К работи в офиса на „Ромел консулт“ ЕООД и е запозната със сделката за закупуването на имота в местността Кабакум, като излага, че първоначално била договорена продажбата на половината имот от Р Н. След окончателно приключване на сделката с Н и предвид съгласието на К С да се разпореди със своята част за цена от 15 000 евро, понеже за тази част от имота останала тази сума, от предвидентие за целия имот 40 000евро. Първоначално, по изрично искане на продавачката и семейството й, било предоставено капаро от 2000 евро. Докато Н. била в офиса на дружеството, по молба на св. Савева и управителя на „Ромел" Н. З тя се обадила по телефона на К С и в разговора последната потвърдила съгласието си за цената от 15 000 евро. След това Н. казала, че ще се подпише пълномощно, защото К била трудноподвижна. Свидетелката уточнява, че не е общувала лично с К С, но е говорила по телефона с жената, която я гледа, въвъ връзка с посещението на нотариус.

В обясненията си Н. З заявява, че е посредничила при продажбите на двата имота, съотв. собственост на Р Н и К С. Споделя, че първо бил продаден имота на Н на цена от 25 000 евро, след което по желание на К С и при предоставено й от същата пълномощно, била реализирана и втората сделка. Сочи, че лично е водила в дома на  С нотариус за подписване на пълномощното и декларацията по чл.33 от ЗС, както и още че в деня на сделката лично й е предала остатъка от договорената сума в размер на 15 000 евро, след приспадане на капарото от 2 000евро. Сочи също, че лично е изписала ръкописния текст в разписката за получено капаро; ръкописния текст в разписката, в която е отразено връщането на заети суми от К на Р, както и описът на банкнотите, предоставени на К С, като лично пред нея К С и съпругът й положили подписи. Сочи, че също така е изписала и името „К. С“ под реквизита „получил“ в разписка от 14.06.2017г. и „предал“ в разписка от 23.08.2007г., а текстът „получил сумата  Н Ат.С. съпруг на К С“ и „сумата получена от сделката е девет хл. Евро /9000/ и нямаме претенции към Н.И. З“ в Опис на пари е изписан от съпруга на К С – Н С.. З изнася, че предоставените на 23.08.2007г. 3500 евро от общата сума от  С на брат й Р Н,  който също е присъствал в стаята, е връщане на дълг,  удостоверено с разписката от същата дата. Предадените с описа /без дата/ пари  са били 9000 евро, останалата сума е била в български лева. Сумата от 500 евро е нейното възнаграждение за посредничеството по сделката. Не познава синът на К А.С. лично, имал проведен разговор с него, слезд получаването на парите от неговите родители, по негово обаждане, за да й благодари за добрата сделка.

По делото са приети  представените от ищцовата страна писмени доказателства. С разписка от 23.08.2007г., Н.И. З, в качеството си на пълномощник на К С С, удостоверява, че е получила от Н Г П., в качеството й на управител на „Ромел консулт" ЕООД сумата от 15000 евро, представляваща продажната цена на 1/2 идеална част от недвижим имот- място в гр. Варна к.к. "Чайка", цялото с площ от 577 кв.м., представляващо имот № ХХХХ с площ от 309 кв. м. и имот № ХХХс площ от 268 кв.м.

Представена е разписка от 14.06.2007r., с която К С е удостоверява, че е получила сумата от 2000 евро, като капаро за сделка с имот п.№ ХХХХ и ХХХХ 1/2 от него 268 кв.м. от Н. З-посредник по сделката. Разписката съдържа и опис на номера на четири банкноти с номинал по 500 евро.

Представена е разписка от Р С. Н, с която той удостоверява, че е получил на 23.08.2007г. сумата от 3500 евро от сестра си К С, която сума му се дължи по даден от него заем. Разписката е подписана от К С за предал,  Р Н за получил и Н. З –присъствал.

Представен е документ /стр.104/, наименован като опис на пари получени от сделка на имот пл.№ ХХХХ,ХХХХ 1/2 от имота в р-р на 268 кв.м. продаден на 23.08.2007 година", съдържащ опис на 18 бр. банкноти с непосочен номинал. В дясната част на листа е изписан надписа получил сумата Н Ат.С. съпруг на К С Под имената са положени подписите на Н С. и К С. В долната част на листа е изписан текста Сумата получена от сделката е девет хиляди евро /9000/ и нямам претенции към Н. З.

В съдебно заседание отв. С., чрез пълномощник оспорва автентичността на подписа на К С, положен в разписка от 14.07.2007г., разписка от 23.08.2007г. и опис на пари от 23.08.2007г. и на подписа на Нй С., положен в опис на пари от 23.08.2007г., както и на неистинността   на съдържанието на трите документа, поради което е открито производство по оспорване истинността на документите по реда на чл.193 от ГПК.

Във  връзка с предприетото оспорване, по делото са извършени две единични и две тройни съдебно-графически експертизи, от които една комплексна-съдебнографологична и медицинска. 

Според заключението по приетата съдебно-почеркова и техническа експертиза на в.л. Ф Ф оспорените подписи на К С С в трите документа принадлежат на това лице; не се установяват признаци за дописване на изследваните тестове в разписките от 14.06.2007г. и от 23.08.2007г. и че подписът под името Н Ат.С. в описа на пари от 23.08.2007г. е положен от това лице.

Повторната съдебно-графическа експертиза на в.л. М В и тройната на  вещите лица П Т, В Б и В Ц изследват само автентичността на подписите на К С в трите документа, като и двете дават заключение, че оспорените подписи не принадлежат на това лице. Няма данни за пренасяне на подписите, вкл. чрез техническо средство.

Изслушаната комплексна съдебно-медицинска и съдебно-почеркова експертиза констатира, че оспорените подписи за получил в разписка от 14. 06. 2007г., предал в разписка от 23.08.2007г. и в опис на пари от 23.08.2007г. са положени от К С С и че няма данни от пренасяне на тези подписи от друг документ, вкл. и чрез използване на техническо средство. Според заключението на д-р Бл.С, изготвено по налична медицинска документация, К С е страдала от вторична хипертония като последица от бъбречно заболяване, глаукома-повишено вътрешноочно налягане, обуславящо отслабване на зрението, оклузия и стеноза на прецеребрални артерии-стесняване на просвета на артериите, кръвоснабдяващи мозъка. Нямала е заболявния, отразяващи се на опорно-двигателния апарат, в частност на ръката. Въпреки хроничните заболявания на К С, от документите не се установява до 2011г. да е имала моменти на силно влошено състояние. Относно констатираните различия в подписите, в представените образци от подписа на К С, експертизата дава следното обяснение: Представените образци от подписа на К. С условно могат да бъдат разделени на две групи: от 1998год. и от 2007г. до 2010год. Подписите за първия период се характеризират със средна степен на обработенст и свързаност, усложнени..Различията им в сравнение с подписите от периода 2007-2010год. се изразяват най-общо в снижение на темпа: степента на свързаност, намаляване размера на движенията и опростяването им. Обясняват се с изменения настъпили от възрастта и здравословното състояние на изпълнителя към момента на полагането им.  В заключение, спорет СГМЕ, констатираните съвпадения в общите  и частни признаци на почерка, отразен в сравняваните подписи са устойчиви, характерлни, индивидуални, образуващи индетификационна съвкупност, даваща основание за извода, че подписите, положени сре.щу получил в разписка от 14.06.2007год. за сумата от 2000евро: За предал в разписка от от 23.08.2007год. и подписът в опис за пари от 23.08.2007год. са изпълнени от К С.

            При така установената фактическа обстановка се налагат следните изводи:

Ищецът „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 130300307 заявява за разглеждане конститутивния иск по чл.87, ал.3 във вр.чл.189, ал.1 от ЗЗД, с който настоява двустранния договор, сключен с наследодателя на ответника, като продавач, обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 – П С, вписан под акт№ ХХ, том LXXVII, дело № № ХХХ/ХХХХг., вх.рег.№ 24657 от 23.08.2007г. на Служба по вписванията, да бъде развален поради виновното неизпълнение на задължението на продавача да прехвърли на купувача правото на собственост на недвижимата вещ, предмет на сделката. Обосновава правния си интерес със съдебно установеното право на собственост на трето лице – Г П – върху продадения от К С имот, предвид осъдителното решение по гр.д.№3715/2012г. по описа на ВРС за предаване на владението на имота от С Д В и Д В В, при което договорът за продажба  по нот.акт №198 том 4 вх.рег.№9773/04.10.2007г. на нотариус рег.№335 на НК, с който имотът им е продаден от „Ромел Консулт“ ЕООД и Н Г П. се счита развален. Настоява се, че участието на страните по настоящото дело като трети-лица помагачи на страната на ответниците Ви в исковото производство по чл.108 от ЗС, ги обвързва с установителното действие на решението, формиращо сила на присъдено нещо относно правото на собственост на третото лице върху имота – Г П. Ответникът А.С. оспорва иска по основание, като освен въведените възражения организира защита си, настоявайки по реда на чл.212 от ГПК съдът да се произнесе със сила на присъдено нещо относно действителността на договора.

По обуславящата претенция, заявена за разглеждане с инцидентните установителни искове : Във  връзка с оплакването във въззивната жалба, че съдът е отхвърлил иск по чл.40 ЗЗД, като такъв иск не е бил предявен.

Това твърдение не може да бъде споделено.

В т.А от исковата молба ищецът е посочил като основание на иска си както следва: Нищожност по чл.26 ал.1 пр.3 вр.чл.40 ЗЗД-накърняване на добрите нрави, поради споразумяване във вреда на упълномощителя. В уточняваща молба /стр.50/ ищецът е посочил, че този иск се предявява каето главен.

Или, като основание на иска е посочен порокът-споразумяване във вреда на упълномощителя. Но това е хипотезата, водеща до относителна недействителност на сключения договор, а не до абсолютна недействителност-т.е. до недействителност спрямо всички, каквито са хипотезите на чл.26 ал.1 ЗЗД.

Недействителността основана на разпоредбата на чл.40 ЗЗД видно от самия текст на разпоредбата, е установена единствено в интерес на представлявания, който сам би могъл да прецени дали и доколко е увреден от сключения от негово име  от представителя му договор. Тази нищожност  поради това не е абсолютна. За това и съдът съобразно изложените в иска твърдения за увреждане, за знание на увреждането у третото лице купувач е дал правилната квалификация на иска като такъв по чл.40 ЗЗД и резспективно е разгледал иск по чл.40 ЗЗД. За това, не се установява твърдяното нарушение за недопустимост на решението поради разглеждане на недопустим иск. Следва да се отбележи, че изложените изводи са съобразени и със задължителната съдебна практика  по чл.290 ГПК: Решение № 217 от 10.03.2016год. на ВКС по т.д. № 2296/2015год. І т.о.: Решение № 140 от 15.10.2015год. на ВКС по т.д. № 2092/2014год., І т.о. и др.

За това и няма основание за промяна на правната квалификация, дадена от окръжния съд,  респективно не е допуснато нарушение в поредността на разглеждане на заявените искове не е налице абсолютна нищожност на договора по смисъла на чл.26, ал.1, предл.трето от ЗЗД.  

За това и исковете следва да бъдат разгледани в следната последователност:

            По иска за нищожност поради липса на основание на договора-чл.26 ал.2 пр.4 ЗЗД :

Съобразно съдържанието на исковата молба, основанието на иска са твърдения, че при сключването на договора купувачът „Ромел консулт“ЕООД представлявано от Н Г е знаел за действително възникнали права на третото лице – Г П, с оглед публичния характер на вписванията и съгласно договора за продажба по нот.акт №46 том XXХХ д.№7240/1992г.  на нотариус при ВРС, по който същата е купувач и е бил наясно че сделката няма да има вещно-прехвърлителен ефект. Извършването на покупко-продажба за която купувачът е знаел предварително, че няма да произведе желания транслативен ефект, върху собствеността, тъй като продавачът не е не е собственик,  е лишена от основание, по см. на чл.26 ал.2 пр. 4 ЗЗД.

В ДИМ твърди, че системата на публичност на актовете с прехвърлиотелно действие създава необорима презумция за информираност на купувачите респективно, за информираност на ответника  за вписването на договора  по н.а. № 46/92год. на ВН. Освен това, купувачът – дружеството - е следвало да положи необходимата грижа и да се увери относно наличието на промяна в собствеността на имота, предвид обстоятелството, че имота по сделката с Пелцман е с близък номер до този, предмет на прехвърлителната сделка, в която участва дружеството. Освен това идентичността на имотите би могла да се установи от представените от продавача пред нотариуса през 2007г. документи, с които е удостоверил правата си.

            В тежест на ищеца е възложено да докаже знанието на купувача за правото на собственост на третото лице /Гр.П/ върху имота. По делото не се установи в СВп АВ вписване към 2007г. по партидата на К С за извършената от нея през 1992 г. разпоредителна сделка. Видно от приложена към преписката по съставяне на нотариалния акт от 2007г. имотът е обозначен като ПИ с номера ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ. Съгласно Удостоверение /стр.134/ рег.№МД16001193ВН 001 ВГ от 06.12.2016г., изд. От Община Варна-Дирекция Местни данъци,  към 23.08.2007г., когато е закрита партидата за имот в кк Чайка ПИ ХХХХ и ПИ ХХХХ декларирани собственици по същата са Р Н и К С с по една втора ид.част от земя и жилище. При тези данни не може да се приеме, че купувачът е могъл да узнае и съответно е знаел за правата на трето лице върху имота, чиято собственост придобива, което да лиши сделката от основание и, съответно да я прави нищожна. В допълнение към направения извод, следва да се отбележи, че видно от влязлото в силла решение по гр.д. №3715/2012год., с предмет предявени искове по чл.108 ЗС от Г П срещу приобретателите Ви, идентичността на имота предмет на сделката от 1992год. с имота, предмет на сделките през 2007год., предвид различната идентификация на имотите, е установена след назначаване и приемане на заключенията на две СТЕ.  За това не може да бъде споделено твърдението на ищеца, че при сключването на договора купувачът „Ромел консулт“ЕООД представлявано от Н Г е знаел или е трябвало да знае за действително възникнали права на третото лице – Г П върху имота, предмет на процесната сделка.   Като неоснователен и недоказан искът следва да се отхвърли.

            По иска за установяване на недействителност на договора поради споразумяване на представителя на продавача с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл.40 от ЗЗД :          

Не се оспорва легитимимацията наищеца  да води иска в качеството си на единствен законен наследник на представляваната К С.

 Съгласно ТР №5/2014г. от 12.12.2016г. по тълк.д. №5/2014г. на ВКС, ОСГТК, фактическият състав, пораждащ недействителността по чл. 40 ЗЗД се състои от два елемента: 1. обективен елемент - договорът, сключен от (чрез) представителя и насрещната страна по него (третото лице) е във вреда на (уврежда) представлявания и 2. субективен елемент - "споразумяване" между представителя и насрещната страна по договора (третото лице) за увреждането на представлявания.

В конкретния случай увреждането на представлявания се твърди, че се проявява в превратно упражнените права, чрез действия, при които представителят е излязъл от рамките на представителната власт, предвид сключването на договор при цена на имота, която да бъде прикрита чрез привидно изявление на пълномощника относно размера й, за което не е бил упълномощен.

По отношение на първия елемент с оглед въведените твърдения се налага извода, че ищецът признава наличието на привидна и прикрита сделка, по която е заплатена /съответно получена от представлявания продавач/ различна от посочената в нотариалния акт продажна цена. Едновременно с това счита, че прикриването на действително договорената цена с посочване на по-ниска принципно следва да се окачестви като насочено от пълномощника и лицето, с което договаря от името на упълномощителя, срещу интересите на последния, тъй като от това действие еднозначно следва невъзможността да упълномощителя да се информира за наличието и условията на прикритото съглашение, за чието доказване законодателят допуска особено доказателство – начало на писмено доказателство, за каквото сочи – разписката за 15 000 евро, дадена от купувача на пълномощника в деня на сделката, и с която представляваният не разполага.

Съгласно текста на издаденото пълномощно с нотариална заверка на подписите рег.№2913 от 03.07.2007г. на Нотариус №012 на НК К С упълномощава Н. З да я представлява пред трети лица, адм. и държавни органи за снабдяване с документи за продажба на притежавания от нея имот ХХХХ и ХХХХ, да участва от нейно име в договорни отношения и да извършва действия на разпореждане с този имот, като продаде на когото намери за добре и при условие каквито намери за по-добре и за цена каквато устройва мен като собственик; да получи капаро и окончателната цена така както намери за добре. Очевидно липсва изрична забрана за сключване на сделка при условията на симулация по отношение на цената, както се твърди да е сторено в настоящия случай, следователно пълномощникът не е излязъл извън рамките на предоставените му пълномощия.

За да се обяви недействителност на договора по чл.40 от ЗЗД във всички случай следва да установи обективно увреждане на интересите на представлявания, което не се твърди от ищеца да е извършено, защото такова не е осъществено. От друга страна не се твърди договора, предмет на иска, да е сключен при неизгодни за представлявания условия, например с оглед посочената в него цена, близка до данъчната оценка. Не се доказва и наличието на субективния елемент от фактическия състав на исковата претенция, изразяващ се в осъзнаването на договарящите по сделката увреждането на упълномощителя. Напротив-от гласните доказателства се установи, че К С се е съгласила имота да бъде продаден на действителна цена от 15 000евро, като твърдението и претенцията на насрещната страна се основава именно на платена цена по договора –сумата от 15 000евро. Следователно, чрез извършената симулативна сделка не са нарушени правата на представляваната.  

В допълнение следва да се отбележи и следното: Не се оспорва, че „Ромел консулт“ ЕООД е платила на Н. З в качеството й на пълномощник на К С сумата от 15 000евро-т.е договорената с продавача цена за нейната идеална част от имота. По този начин дружеството-купувач от една страна е изпълнило и се явява изправна страна по договора за покупко-продажба, а от друга, понеже имота е продаден на определената от продавача –упълномощител цена, не може да се сподели твърдението на ищеца, че е налице споразумяване на пълномощника с купувача във вреда на упълномощителя.

Но от доказателствата по делото, не се установява изобщо настъпила вреда в патримониума на  продавача. Както се изложи, имота е договорен с продавача К С на цена от 15 000евро.

По проведеното производство по чл.193 от ГПК относно представените три частни документа, за които съдът приема, че същите са автентични по отношение на положените от К С подписи. Този извод следва от последно проведената комплексната СМЕ и СГЕ, на която съдът дава вяра, понеже същата дава обяснение на настъпилите вследствие на възрастта и заболяването промени в подписа на К. С-до 2007год. и след този период. Съгласно цитираната експертиза подписите са положени от К С, при което в съвкупната им преценка с неоспорената разписка от 23.08.2007г., налага извода, че липсва нищожно поради противоречие с добрите нрави споразумяване между представителя Н. З и договарящото лице – купувача по сделката във вреда на представлявания. В подкрепа на горния извод са и следните съображения: Увреждането интересите на продавача би било налице, ако имота не е продаден на договорената с него цена и то ако тази цена не му е заплатена, или е заплатена частично. Установи се, че цената по договора е определената от продвавача цена. Установи се и наличието на т.н. „отчетна сделка“ извършена от пълномощника З, по която е предадена на продавача и получената сума от продажбата.  Следователно, продавачът е получил договорената продажна цена , респективно не се установява настъпило увреждане на неговите имуществени интереси. Че продавачът е получил очакваното и дължимото по договора, следва и от следните съаображения: Атакуваната с исковете на ответника С. сделка е извършена на 23.08.2007год., на която дата според писмените и гласните доказателства, сумата е предадена на продавача. Ако се приеме становището на ищеца С., за настъпили увреждания у продавача, които биха се изразили в неполучаване на цялата, или на част от цената от 15 000евро,  би следвало да се очаква увредената К.  С да поиска защита, респективно възмездяване и възстановяване на правата си. Няма данни а и не се твърди, че до смъртта си на 23.04.2013год. К С да е твърдяла настъпило увреждане, респективно да е поискала възстановяване на собственост, или заплащане на суми във връзка с процесния договор.  Това е още едно доказателство, макар и косвено, че К С е получила дължимите суми по договора за покупко-продажба. В подкрепа на този извод са и показанията на св.З, която е заявила, че синът на К.  С и се е обадил за да и благодари за добрата сделка. 

С оглед на изложеното, не се установява настъпило увреждане от страна на продавача.   Като неоснователен и недоказан искът следва да бъде отхвърлен.

По отношение на иска с правно основание чл. 87, ал. 3, вр. чл. 189, ал. 1 ЗЗД :

Според чл.87, ал.1 от ЗЗД за кредитора по двустранен договор възниква правото да развали същия в случай, че длъжникът не изпълни задължението /в случая да прехвърли собствеността/ по причина, за която отговаря. Както се установи по-горе договорът, обективиран в нот.акт № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335 е действителен. Доколкото между страните не е налице спор, с оглед установителното действие на решението по иска с правно основание чл.108 от ЗС срещу купувачите Ви /съдебно отстранени от имота, съгл.решението по гр.д.№3715/2012г. на ВРС/ относно правото на собственост на третото лице Пелцман, то следва, че към момента на сключване на процесния договор К С не е носител на правото на собственост по отношение на описания имот и същата като продавач не е изпълнила задължението си да прехвърли правото на купувача „Ромел Консулт“ ЕООД.  Изложиха се съображения, за недоказаност че ищцовото дружество де е било недобросъвестно при сключване на сделката, т.е. да е знаело, че купува от несобственик или че трето лице има права върху купувания имот. Следователно като основателен и доказан искът следва да бъде уважен.  

             По отношение на иска за връщане на цената по разваления договор на основание чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД: Съгласно разпоредбата,  получилият нещо на отпаднало основание, е длъжен да го върне. В конкретния случай продавачът е длъжен да върне на купувача платената, съгласно договора цена. Ищецът е предявил претенция за връщане на сумата от 15 000 евро, за която твърди, че е действителната продажна цена. Позовава се на подписаната от пълномощника на продавача разписка от 23.08.2007г. за получена сума от размер на 15 000 евро, за която е посочено, че представлява продажната цена на имота, предмет на договора по нот.акт № ХХ, том ХХ, рег.№ 8125, дело № ХХХ/ХХХХг. от 23.08.2007г. на Нотариус рег. № 335.

              Следователно, действителната продажна и заплатена цена по договора е сумата от 15 000евро. В подкрепа на този извод са и свидетелските показания на св.К и св.Т, от които се установи, че продавачката К С е дала съгласие за продажба на имота на цена от 15 000 лева. Същевременно според СМЕ и СГЕ относно автентичността на подписа на  С, съдът прави извод, че сумата от 15 000 евро е и получена от нея.

Следователно, платената по разваления договор действителна цена от 15 000 евро следва да бъде възстановена, като получена на отпаднало основание, при което като основателен и доказан искът следва да бъде уважен изцяло.     

          Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.  Разноски пред настоящата инстанция: С оглед на изхода на спора, в полза на  въззиваемата страна следва да бъдат присъдени  сторените разноски пред въззивната инстанция за адвокатска защита, които са 4 800лв. с ДДС и следва да бъдат присъдени в поискания размер, на основание чл. 78 ал.1 ГПК. 

         С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд                                   

                                                 Р Е Ш И

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 3/03.01.2018 год., постановено  по т.д.№ 258/2016 год. по описа на Варненски окръжен съд.

ОСЪЖДА А.Н.С. с ЕГН ********** /като наследник на починалата К С С с ЕГН **********/, с постоянен адрес: ***, да заплати на „РОМЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 130300307, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Мария Луиза“ № 46, представлявано от управителя Н П., сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 4 800 лева.

 

РЕШЕНИЕТО  е постановено при участието на трето лице-помагач на ищеца по установителните искове Н.И. З с ЕГН **********.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 и ал.2 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ :1.                       2.