О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

340                                                  2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на двадесети май                                                           година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 231 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по  реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „ЕНЕА“ АД /в открито производство по несъстоятелност/, ЕИК 103148464, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. „Ц.К.“ № 53А, ет. 2, ап. 4, представлявано от К.М. – изп.директор против определение № 892/07.03.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 62/19г., с което производството по делото е прекратено на осн.чл.129 ал.3 ГПК. По съображения за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение моли същото да бъде отменено изцяло.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          «ЕНЕА» АД е подало искова молба за прогласяване недействителността на публичната продан на недвижим имот по изп.дело №  718/2011г. на ЧСИ Д. З. П. – Я. с РД – ВОС и обезсилване на издаденото във връзка с това постановление за възлагане.

          С определение № 189/17.01.2019г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е дадена възможност да отстрани посочените от съда нередовности. С определение № 580/14.02.2019г. производството по делото е оставено без движение за втори път, с указания за отстраняване на част от  същите нередовности. Съобщението за това е получено на 22.02.2019г. и до постановяване на обжалваното прекратително определение указанията на съда не са изпълнени.

          В настоящата частна жалба «ЕНЕА» АД / в открито производство по  несъстоятелност/ уточнява, че адв.В.К. не е упълномощен негов представител, а нейният адрес е даден само като адрес за получаване на призовки и съобщения; че не е уведомено за изготвените съдебни удостовеления, поради което не ги е и получило; че данъчна оценка на имота не е необходима,тъй като е посочило пазарна такава и че след като е в открито производство по несъстоятелност такси не дължи.

          И пред настоящата инстанция не е изпълнено указанието на първоинстанционния съд да посочи лицето, което е участвало в наддаването и поради кое негово качество същото не може да бъде наддавач по смисъла на чл.490 ГПК.

          При това положение – неотстраняване на нередовностите на исковата молба в дадения от съда срок, правилно производството по делото е било прекратено на осн.чл.129 ал.3 ГПК.  

          Обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 892/07.03.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 62/19г., с което производството по делото е прекратено на осн.чл.129 ал.3 ГПК.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :