Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№   111/09.05.2016г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на  девети   май                                                           Година 2016

в  закрито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:  А.Братанова

                                                                               М.Недева

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  232  по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.25 ал.4 ЗТР.

          Образувано е по подадена жалба от „Трансстрой Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 203293724, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Хан Омуртаг” 2, представлявано от управителя Д Е Т против решение № 180/17.03.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение,  постановено по т.д. № 184/2016г., с което е потвърден Отказ с рег.№ 20160128105448/29.01.2016г. на ДЛР при АВп -  ТР по заявление на дружеството с вх.№ 20160128105448 за вписване на  промяна по партидата му, изразяваща се в промяна в описанието на вписаната непарична вноска в капитала, в резултат на прието решение от едноличния собственик на капитала  - „Транстрой – Варна” АД за едновременно намаляване и увеличаване на капитала в размер на 13 333.33 лева. По съображения, подробно изложени в жалбата и акцентиращи основно върху влязлото в сила решение № 689/25.09.2015г. на ВОС, ТО по ч.т.д.№ 1402/2015г., с което е отменен Отказ на АВп – ТР № 20150818120805/20.08.2015г.  по заявление Г1 с вх. № 20150818120805/18.08.2015г.  за обявяване по партидата на дружеството на решение за едновременно увеличаване  и намаляване на капитала и е указано на АВп да извърши исканото обявяване на документа, моли съда да  отмени обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно и даде задължителни указания на АВП за вписване на исканото изменение на Учредителния акт на дружеството относно капитала на същото.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

 

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения : 

 АВп – Тр е сезирана със   Заявление с вх.№ 20160128105448  от „Транстрой Мениджмънт” ЕООД, гр.Варна за вписване  по партидата на дружеството на промени, подлежащи на регистрация, а именно – промяна  по отношение на вписаната непарична вноска в капитала на дружеството в резултат на прието от едноличния собственик на капитала  „Транстрой – Варна” АД решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала в размер на 13 333.33 лева, на осн.чл.149 във вр.чл.203 от ТЗ.

          От приложените към заявлението документи   се установява, че на 15.07.2015г. на  заседание на Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала  на заявителя   „Транстрой – Варна” АД  на осн чл.149, ал.1 вр.чл.203 от ТЗ е взето решение да се извърши  едновременно намаление и увеличение на капитала на дружеството, за да бъде запазен вписания капитал  непроменен  -  1 351 000 лв, разпределен на 135 100 дружествени дяла от по 10 лв всеки, чрез намаляване на капитала с 13 333.33 лв, и увеличаване на капитала чрез извършване на парична вноска в капитала със сумата от същия размер. От материалите по делото, вкл. и от изложението във въззивната жалба става ясно, че „Транстрой – Варна” АД е извършило апортна вноска в капитала на „Транстрой Мениджмънт” ЕООД, вписана в ТР под № 20150318113652. След справка в Имотния регистър обаче се установило, че по отношение на 1/3 ид.части от обекти 2.5 от апортната вноска – Котелно помещение, представляващо обект с идентификатор 10135.2571.283.3.1. по КК и КР на гр.Варна и  2.6 от апортната вноска – Склад, представляващо обект с идентификатор 10135.2571.283.3.2. по КК и КР на гр.Варна има вписано право на собственост на трето лице. Това е наложило „корекция на апортната вноска”, изразяваща се във вземането и заявяването за вписване на посочените по –горе решения, за да бъде завършена процедурата по вписване на апорта. Във връзка с така посочената корекция на вноската, целяща да останат  вписани като апорт само 2/3 ид.части от Котелното помещение и Склада и на осн.чл.149 ал.1 вр.чл.203 ТЗ  е било взето решението за едновременно намаление и увеличение на капитала на  „Транстрой Мениджмънт” ЕООД.  Размерът на вписания капитал – 1 351 000лв е запазен, като същият е намален с 13 333,33лв, представляващи разликата в стойностите (оценката) за 1/3 ид.част от Котелното помещение – размер на 5 333.33 лева и 1/3 ид.част от Склада – 8 000 лева и увеличен чрез извършване на парична вноска  със сумата от 13 333.33 лв. Прието е  изменение на Учредителния акт на „Транстрой Мениджмънт” ЕООД, съответстващо на извършената промяна в описанието на непаричната вноска. Взето е и решение за вписване на промените в ТР.

          Към заявлението за вписване на исканата промяна не са представени доказателства за внасяне увеличената стойност на капитала по сметка на дружеството.

          Установява се още, че с решение № 689/25.09.2015г. на ВОС, ТО по ч.т.д.№ 1402/2015г. е отменен Отказ на АВп – ТР № 20150818120805/20.08.2015г.  по заявление Г1 с вх. № 20150818120805/18.08.2015г.  за обявяване по партидата на дружеството на решението за едновременно увеличаване  и намаляване на капитала и е указано на АВп да извърши исканото обявяване на документа.

          Въз основа на така очертаната фактология по делото съдът намира следното :

          Преди всичко следва да бъде изяснена процедурата по едновременно намаляване и увеличаване на капитала на ООД, предвидена в чл.203 ТЗ вр.чл.149 ал.1 ТЗ, която се явява специална по отношение на общите процедури по самостоятелно намаляване  - чл.149 – 153 ТЗ и увеличаване на капитала на ООД – чл.148 ТЗ. В  правната теория се приема, че съчетаването на увеличаване с намаляване на капитала на капиталово търговско дружество е предвиден в закона правнотехнически способ за саниране на дружественото предприятие при отрицателен негов баланс, за привеждане в съответствие на вписания в ТР капитал със стойностите на чистите активи на дружеството. Сложният фактически състав по едновременното намаляване и увеличаване на капитала, законодателно уреден в нормата на чл.203 ТЗ, включва декларативно намаляване на капитала, като междинен етап, осъществяващ се едновременно и обусловен от последващо увеличаване на капитала, нямащ самостоятелно съществуване в правния мир и в отношенията между дружеството, съдружниците и третите лица. В разглежданата хипотеза намаляването на капитала е номинално, а не ефективно и се осъществява единствено за нуждите на действително преследваното и постигано, едновременно с осъществяването му, крайно увеличаване на капитала. Поради това и законодателят е допуснал в нормата на  чл. 203, ал. 2 и ал. 3 при това несъщинско "намаляване на капитала", осъществяващо се само и единствено като математическо, а не юридическо или икономическо условие за извършването на същинското увеличаване на капитала, капиталът да бъде намаляван и под законоустановения минимум, както и да не се спазват иначе императивните разпоредби на чл.202 ал.1 и чл.150 – 153 ТЗ. След осъществяване на процедурата по чл.203 ТЗ се достига до същия по размер капитал, като намалението отразява адекватно липсата на реален актив  на дружеството в съответния размер. С оглед на горното настоящият състав намира, че институтът на едновременно намаляване и увеличаване на капитала, уреден в нормата на чл.203 ТЗ, е специален и спрямо него не намират автоматично приложение способите за обикновено намаляване на капитала, уредени в чл.149 ал.-3 ТЗ, предвид на което изведеният в обратния смисъл правен извод от Варненския окръжен съд не се споделя.

          Вярно е, че както е отразено и в обжалвания отказ на ДЛР, към заявлението за вписване на исканата промяна не са приложени доказателства за внасяне на увеличения капитал по сметка на дружеството. Такива доказателства обаче са приложени към Заявление Г1 № 20150818120805 – преводно нареждане от 15.07.2015г., извършено от „Транстрой – Варна” АД в полза на „Транстрой Мениджмънт” ЕООД в размер на 13 333,33лв, с посочено основание за плащане – „Довнасяне парична вноска капитал”. При това положение направеното искане за вписване на съответните промени по партидата на „Транстрой Мениджмънт” ЕООД се явява основателно и следва да бъде допуснато. Постановеният по него  Отказ на ДЛР, потвърден с обжалваното решение на ВОС по т.д. № 184/2016г. следва да бъдат отменени.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ОТМЕНЯ решение № 180/17.03.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение,  постановено по т.д. № 184/2016 г., като вместо него

П О С Т А Н О В Я В А  :

 

          ОТМЕНЯ отказ с рег.№ 20160128105448/29.01.2016г. на длъжностното лице по регистрацията към АВп - ТР по заявление с вх.№ 20160128105448 на „Транстрой Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 203293724, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Хан Омуртаг” 2, представлявано от управителя Д Е Т.

          ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице по регистрацията към АВп – ТР да извърши вписване на промяна по партидата на „Транстрой Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 203293724, гр.Варна, представлявано от управителя Д Е Т по заявление с рег. № 20160128105448.

          Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :