ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№                                                  05.06.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  05-и юни                                                                Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 232 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството по делото е образувано по подадена частна жалба вх.№ 6185/01.03.2017год.  от адв.Д.А. от САК, като пълномощник на „Роден Балкан“ЕООД, представлявано от управителя Коба Беридзе,  против определение № 355  от  03.02.2017 год. по ч.т.д. № 1588/2016 год. на Варненски окръжен съд, с което е оставено без разглеждане подадено възражение по чл. 423 от ГПК с вх. № 51284/05.10.2016 г. на ВРС, подадено от „РОДЕН БАЛКАН“ ЕООД, ЕИК *, представлявано от Управителя Боба Беридзе, срещу заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК № 4737/31.07.2015 г., издадена по ч.гр.дело № 9271/2015 г. по описа на ВРС, 39 състав, в полза на „СПЕЙС 112“ ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Петър Кюркчиев“ № 3А, представлявано от Управителя Владимир Славчев Вълев.

В частната жалба не се излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт, такива се излагат с уточнение вх.№ 9048/29.03.2017год.-т.е. след срока за обжалване, поради което изложените съображения не следва да се обсъждат.

Насрещната страна не е изразила становище по жалбата.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Обжалваното определение, е постановено от съда в производство по чл.423 ГПК, образувано по възражение на жалбоподателя вх.№ 51284/05.10.2016год. по ч.гр.д. № 9271/2015год. по описа на ВРС.

С обжалвания акт, след анализ на доказателствата, съдът е приел, че възражението е подадено извън едномесечния срок по чл.423 ал.1 ГПК  и го е оставил без разглеждане.

Обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено. Спорния момент в процеса е от кога е започнал да тече срокът по чл.423 ал.1 ГПК, спрямо длъжника „Роден Балкан“ЕООД. В молбата по чл.423 ГПК, същият сочи дата 07.09.2016год., когато е получил копието на образуваното въз основа на заповед за изпълнение на парично задължение  № 737 от 31.07.2015год. по ч.гр.д.№ 9271/2015год. на ВРС изпълнително дело № 20158080401005 по описа на ЧСИ Захари Димитров – с район на действие ВОС, вписан с рег. № 808 в КЧСИ .

Окръжния съд е приел за дата на узнаване-02.10.2015год., когато е изтекъл двуседмичния срок от уведомяването на длъжника, извършено по реда на чл.47 ал.2 вр. с чл.50 ал.4 ГПК., поради което и относно датата  на подаване на възражението по чл.423 ал.1 ГПК-05.10.2016год., е направил извод за неспазен срок и  поради тази причина е оставил без разглеждане същото.

При анализа на доказателствата, представени по заповедното производство, и в производството по чл.423 ГПК, съдът съобрази следното: По ч.гр.д. № 9271/2015год. на ВРС, образувано по заявление от „Спейс 112“ЕООД гр.София,  срещу длъжника „Роден Балкан“ЕООД на 31.07.2015 г. е била издадена заповед № 4737 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК в полза на „СПЕЙС 112“ ЕООД. Въз основа на издадения изпълнителен лист е образувано изп. дело № 20158080401005 по описа на ЧСИ Захари Димитров – с район на действие ВОС, вписан с рег. № 808 в КЧСИ. На 15.09.2016 г. длъжникът „РОДЕН БАЛКАН“ ЕООД е подал възражение по ч.гр.д. № 9271/2015 г. по описа ВРС, което е било върнато като просрочено с разпореждане № 39911/11.10.2016 г.

Представена е разписка към покана за доброволно изпълнение с изх.№ 20980/17.09.2015 г. по изп. дело № 20158080401005 по описа на ЧСИ Захари Димитров, рег. № 808 в регистъра на КЧСИ изпратена до длъжника „РОДЕН БАЛКАН“ ЕООД по седалището и адреса на управление на дружеството в с. Господиново, вписан в ТР. Длъжностното лице-връчител е отбелязало при посещението си на 18.09.2015 г.,: че „Адресатът не е бил открит. За това връчителят е залепил на 18.09.2015 г. в 16,30 часа уведомление по чл. 47, ал. 1 от ГПК на входната врата на кметството в с. Господинова и е пуснал екземпляр от него в пощенската кутия, в което уведомление е посочено, че в двуседмичен срок, считано от 18.09.2015 г., длъжникът следва да се яви в кантората на ЧСИ, за да получи книжата /ПДИ/ по посоченото изпълнително дело. Върху изпратената по делото от ЧСИ Захари Димитров покана за доброволно изпълнение е налице разпореждане от 07.10.2015 г. на съдебния изпълнител, че на основание чл. 50, във вр. с чл. 47 от ГПК приема ПДИ за връчена, считано от 02.10.2015 г. и я прилага по изпълнителното дело.

Частната жалба е основателна. Съобразно твърдението в предявеното възражение по чл.423 ГПК молителят сочи, че е узнал за издадената заповед за незабавно изпълнение на 07.09.2016год., поради което възражението, съобразно твърдението, е подадено в срока по чл.423 ал.1 ГПК. Следва да се отбележи също, че във възражението изрично е изразено становище, че заповедта не е била връчена надлежно на длъжника и съдебния изпълнител неправилно е приложил разпоредбата на чл.50 ал.4 ГПК. Следователно, възражението се основава на чл.423 ал.1 т.1 ГПК. За това съдът следва да разгледа и даде отговор по същество на подаденото възражение .-т.е. дали са налице предпоставките визирани в посоченото основание –чл.423 ал.1 т.1 ГПК.

Този извод води до основателност на частната жалба, с която настоящата инстанция е сезирана, поради което същата следва да бъде уважена, а обжалваното определение като незаконосъобразно, следва да бъде отменено. 

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 355  от  03.02.2017 год. по ч.т.д. № 1588/2016 год. на Варненски окръжен съд, с което е оставено без разглеждане подадено възражение по чл. 423 от ГПК с вх. № 51284/05.10.2016 г. на ВРС от „РОДЕН БАЛКАН“ ЕООД, ЕИК *, представлявано от Управителя Боба Беридзе, срещу заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК № 4737/31.07.2015 г., издадена по ч.гр.дело № 9271/2015 г. по описа на ВРС, 39 състав, в полза на кредитора „СПЕЙС 112“ ЕООД, ЕИК 203579309, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Петър Кюркчиев“ № 3А, представлявано от Управителя Владимир Славчев Вълев.

ВРЪЩА делото на съда за разглеждане на възражението по чл.423 ал.1 ГПК по същество.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.