РЕШЕНИЕ

   № 283

               гр.Варна, 04.12.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 21.11.2018 г.в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Ели Тодорова като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело № 232 по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

 Подадена е въззивна жалба от Община Венец, област Шумен срещу решение №2/11.01.2018 г. на Окръжен съд Шумен по т.д. №138/2017 г. в отхвърлителната му част по исковете по чл.55, ал.1, пр.3 ЗЗД и чл.86, ал.1 - ЗЗД срещу втория ответник „Бодипласт систем“ ЕООД – гр.Шумен и в частта за разноските, с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което исковете бъдат уважени, ведно с присъждане на разноските за въззивната инстанция. Въззивникът моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му, ведно с присъждане на съдебните разноски по делото.

Ответникът по жалбата – „Бодипласт систем“ ЕООД – гр.Шумен моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на решението, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция, като съображения за това излага в писмени бележки.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Ищецът извежда правото си да ангажира отговорността на ответника „Бодипласт систем“ ЕООД – гр.Шумен в качеството му на съдружник в Консорциум ДЗЗД „Алфа-Бодипласт“ – гр.Шумен, с което е сключил разваления договор за строителство от 12.04.2017 г. Счита, че доколкото консорциумът по ЗЗД е неперсонифициран субект, солидарно отговорни за задълженията му са участниците в него - „Алфа 31“ ЕООД - гр.Шумен и „Бодипласт систем“ ЕООД - гр.Шумен.

Насрещната въззивна жалба, подадена от първия ответник „Алфа 31“ ЕООД- гр.Шумен срещу решението в осъдителната му част по исковете срещу него по чл.55, ал.1, пр.3 ЗЗД и чл.86, ал.1 – ЗЗД е върната като просрочена и производството по нея - прекратено с влязло в сила определение на АС Варна от 23.04.2018 г., потвърдено с определение на ВКС-ТК, Второ търговско отделение от 09.10.2018 г. по ч.т.д. №1939/2018 г. Решението срещу този ответник по иска е влязло в сила, което изключва възможността за преразглеждане на същото по възраженията на другия ответник „Бодипласт систем“ ЕООД – гр.Шумен за липса на валидно разваляне на договора от 12.04.2017 г. за строителство, за ненадлежно изпратена покана, за недаден срок за изпълнение, респективно за липса на основание авансово внесената сума – 39013.68 лв да бъде търсена като недължимо платена.

Неоснователни са възраженията на ответника за нищожност на договора за консорциум от 12.12.2016 г., както и на споразумение между дружествата – ответници по иска от 13.12.2016 г. като привидни, евентуално като сключени с цел заобикаляне на закона, а имено – на Закона за обществените поръчки. Задълженията на съдружниците по договора за дружество не са насрещни, а са еднопосочни - за постигане на една обща стопанска цел – чл.357-ЗЗД. Това е договор за учредяване на дружество по ЗЗД, който не се подчинява на общите правила за нищожност и унищожаемост на договорите по чл.26 - чл.33 - ЗЗД. Участниците в дружеството не могат да противопоставят на трети лица възражения за нищожност на договора за дружество, за да избегнат евентуалната си отговорност към тях по сключени с дружеството договори. Теорията и практиката приема, че дружеството се прекратява само в изрично посочените в чл.363-ЗЗД случаи, които не предвиждат хипотеза – недействителност на учреденото дружество. Такава е предвидена само за търговско дружество съгласно чл.70 - ТЗ при строго определени предпоставки, като недействителността може да бъде релевирана само с иск и не по-късно от изтичане на едногодишен срок от възникване на дружеството.

 В споразумението към договора за консорциум ответниците действително са договорили солидарна отговорност по договора за обществена поръчка с Община Венец, Шуменска област - чл.4. Солидарната отговорност следва и от неперсонифицираността на гражданското дружество, в който случай се счита, че съдружниците в него са уговорили солидарност за задълженията  на дружеството по договори, сключени с трети лица. Ето защо кредиторът може да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от длъжниците–чл.122, ал.1 - ЗЗД, без последните да могат да му противопоставят уговорените помежду си дялове. Те имат значение само в техните вътрешни отношения.

Независимо от това обаче предявеният кондикционен иск е неоснователен срещу втория ответник. Солидарността е приложима само по искове срещу съдружниците в гражданското дружество за реално изпълнение или за обезщетения за неизпълнение. Тя е ниприложима при искове за връщане на недължимо-платено, в случая – с оглед разваляне от възложителя на договора за строителство поради виновно неизпълнение на изпълнителя.

 При имуществени размествания отговорността за неоснователно обогатяване се носи само от лицето, което е получило подлежащата на връщане на отпаднало основание сума, което в случая е осъденото за нея „Алфа 31“ ЕООД - гр.Шумен. Това дружество е издало и осчетоводило фактура №68/13.04.2017 г. за сумата 39013.68 лв – авансово плащане по договор за изграждане на фитнес на открито от 12.04.2017 г., то е получило на 19.04.2017 г. плащане на сумата - 32408.49 лв без ДДС - 6605.19 лв, платено на същата дата директно на НАП-Варна, офис Шумен, то е отразило фактурата в дневника си за продажби и СД по ДДС за данъчен период – 01.04-30.04.2017 г., като няма данни някаква част от сумата да е прехвърлена по сметката на „Бодипласт систем“ ЕООД - гр.Шумен, установено от заключението на ССЕ, което се приема за компетентно и обективно дадено.

При това положение, следва да се приеме, че ответникът по жалбата не е получил нещо на отпаднало основание, което е длъжен да върне на основание чл.55, ал.1, пр.3 – ЗЗД. Искът срещу него за главницата се явява неоснователен и следва да се отхвърли. Акцесорният иск по чл.86-ЗЗД следва съдбата на главния иск и е също неоснователен. До същия правен извод и краен резултат е достигнал и ОС Шумен, предвид което решението в тази му част е правилно и следва да се потвърди. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ГПК.

При този изход на спора в полза на ответника по жалбата се присъждат направените съдебни разноски за въззивната инстанция – 1200 лв.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №2/11.01.2018 г. на Окръжен съд Шумен по т.д. №138/2017 г. в отхвърлителната му част по исковете по чл.55, ал.1, пр.3 ЗЗД и чл.86, ал.1 - ЗЗД срещу втория ответник „Бодипласт систем“ ЕООД – гр.Шумен и в частта за разноските.

В останалата му част решението е влязло в сила.

ОСЪЖДА Община Венец, област Шумен, ЕИК 000931397, да заплати на  „Бодипласт систем“ ЕООД – гр.Шумен,ЕИК 127629449, сумата 1200 лв – съдебни разноски за въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.