Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

117

гр. Варна, 15.05.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСЛАВ СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ : ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ Х.А

като разгледа докладваното от съдия М.Х.а

в.т.д.№232 по описа за 2019г. на ВнАС,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2 ЗТР.

Образувано е по жалба от „АГРОСТРОЙКОМЕРС“ ООД,гр.Лозница, представлявано от Ф.Е.Х., срещу решение №18/01.03.2019г. по т.д.№11/2019г. на ОС – Разград, с което е потвърден отказ №2019011760110-2/23.01.2019г. на длъжностното лице по регистрацията, постановен по заявление вх.№2019011760110/17.01.2019г. за заличаване на съдружниците А. И. И., С. П. К., Ф. И.Х., Г. Ц. К., С. Х. С., Б. Д. К., Ш.Ш. А., Ю.И. Х. и С. Н. В., поради смърт и поемането на дружествените им дялове от съдружника Ф.Е.Х..

В жалбата се твърди, че решението е неправилно. Твърди се, че в процесния случай преразпределението на дяловото участие е резултат на прекратено членство и по никакъв начин не е засегнат размера на записания капитал. Взето е решение за поемане дяловете на починалите съдружници, без да се преминава през намаляване и увеличаване на капитала, за да е необходимо внасяне на равностойността на поетите дялове. В резултат на взетите решения за поемане дяловете и преразпределението им между останалите съдружници, капиталът на дружеството е останал непроменен и неговата защитна функция е запазена в пълен обем.

По същество се претендира отмяна на решението и на постановения отказ и даване на задължителни указания на АВп, ТР, по реда на чл. 25, ал. 5 ЗТР, за вписване на заявените промени.

Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява основателна по следните съображения:

Със заявление образец А4 вх.№2019011760110/17.01.2019г., подадено по Ф.Е.Х., в качеството му на управител на "АГРОСТРОЙКОМЕРС" ООД, са заявени за вписване по партидата на търговеца – жалбоподател в ТР промени в обстоятелствата подлежащи на регистрация, а именно заличаване на съдружниците А. И. И., С. П. К., Ф. И.Х., Г. Ц. К., С. Х. С., Б. Д. К.а, Ш.Ш. А.ов, Ю.И. Х. и С. Н. В., поради смърт  и поемането на дружествените дялове на починалите съдружници от страна на съдружника Ф.Е.Х..

Към заявлението са приложени: 1/ декларация чл. 13, ал. 4 ЗТР, документ за внесена държавна такса, 2/ протокол от Общо събрание на съдружниците на "АГРОСТРОЙКОМЕРС" ООД, проведено на 02.12.2018г., 3/ списък на присъстващите съдружници на "АГРОСТРОЙКОМЕРС" ООД, 4/ покана за общо събрание на съдружниците на "АГРОСТРОЙКОМЕРС" ООД за 02.12.2018г., 5/ известия за доставяне /л. 42-67/, 6/ дружествен договор с отразени промени в обстоятелствата; 7/ писмо от Община Лозница, обл.Разград с актуална информация, извлечена от НБД „Население“ относно лицата: Ю.И. Х., Ш.Ш. А.ов, Б. Д. К.а, С. Х. С., Ф. И.Х., Г. Ц. К., С. П. К., А. И. И..

С указания №20190117160110/22.01.2019г. на заявителя е указано да представи доказателства за покани изпратени, съответно получени от съдружниците, с оглед установяване възможността за провеждане на ОСС, както и документ за внесена в банковата сметка на дружеството сума равна на дела на освободените дялове от съдружниците.

В определения от закона срок, по партидата на търговеца не са постъпили доказателства, с които да се изпълняват указанията на длъжностното лице, поради което е постановен обжалвания отказ на длъжностното лице.

Не е спорно пред въззивната инстанция че на 02.12.2018г. е проведено ОСС, на което е взето решение за поемане на дяловете на починалите съдружници Ю.И. Х., Ш.Ш. А., Б. Д. К., С. Х. С., Ф. И.Х., Г. Ц. К., С. П. К., А. И. И., и С. Н. В. от Ф.Х., които обстоятелства са отразени в новоприетия устав на дружеството.

За да бъдат вписани исканите промени в подлежащите на вписване обстоятелства, към заявлението за вписване следва да бъдат представени документите посочени в чл.21, ал.3, т.1, 2, 6 и 11 от Наредба №1/2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, а длъжностното лице по регистрацията следва да провери налице ли са изискванията на чл. 21 от Закона за търговския регистър. Съгласно ал. 5 на тази норма, на проверка подлежи съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона.

В разглеждания случай с оглед искането за вписване на промени, настъпили вследствие на взети решения на общото събрание на дружеството - заявител, сезираният с искането орган следва да провери спазването на изискванията за законосъобразно свикване и провеждане на общото събрание на съдружниците, обуславящи валидността на приетите решения - чл.21, ал.3, т.6 от Наредба  № 1/14.02.2007г.

Съобразно чл.25 от Дружествения договор на „АГРОСТРОЙКОМЕРС“ ООД, обявен като актуален и към момента на свикване на ОСС от 02.12.2018г., Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана до всеки един от съдружниците, получена най-късно седем дни преди датата, за която е насрочено заседанието.
            Съдът намира, че спазването на определения в договора ред за свикване ОСС е условие за валидност на уведомяването на съдружниците и условие за редовност на процедурата по свикване и провеждане на събранието. 

В настоящия случай, от приложенията към заявлението се установява, че част от съдружниците в дружеството не са уведомени за свикване на ОСС на 02.12.2018г., тъй като поканите не са получени от тях, а всички останали са получили поканата на ОС при неспазване на определения в устава срок – седем дни преди датата на събранието.

Настоящият състав намира, че връщането на пощенската пратка на подателя като непотърсена не може да се приравни на връчване на поканата, доколкото нито в ТЗ, нито в дружествения договор е регламентирана хипотеза на фингирано връчване на писмените покани. Ето защо, въззивният съд намира, че не са представени доказателства връчване на поканите за общо събрание на съдружниците.

Независимо от горното, след справка в деловодството на ОС - Разград, съдът установи, че в преклузивния 3-месечен срок от провеждане на ОСС от 02.12.2018г. не е постъпила молба от някой от съдружниците с правно основание чл.74 ТЗ, поради което решенията, приети на това общо събрание са стабилизирани и не подлежат на евентуална отмяна. Съгласно трайно установената практика на Варненския апелативен съд, в този случай, решенията се вписват в Търговския регистър.

За проведеното събрание е съставен протокол, препис от който е приложен към заявлението, подписан от управителя на дружеството. Съдът намира, че приложеният протокол не отговаря на изискванията на закона. Същият е съставен в писмена форма, съобразно разпоредбата на чл.137, ал.4, предложение второ от ТЗ, която е предвидена в чл.26, ал.4 от Устава на дружеството действал към датата на провеждане на ОСС, но не е подписан от лицата посочени в дружествения договор – управител и секретар на дружеството.

От друга страна, членственото правоотношение в дружеството се прекратява със смъртта на съдружника, като дружеството е оправомощено само да реши съдбата на освободените дялове – чрез поемането им от друг съдружник, поемането им от новоприет съдружник или капиталът на дружеството да бъде намален с тяхната стойност. По своя характер поемането на дяловете не представлява прехвърляне на същите по реда на чл.129 от ТЗ, има вътрешно дружествен характер и не лишава наследниците на починалите съдружници от правото да претендират обезщетение, съответстващо на дела им в имуществото на ООД. Поемането на дружествените дялове на починалия съдружник, от своя страна, не е уредено като способ за придобиването им, като останалите членове от дружеството имат задължение да изплатят равностойността им, определена по реда на чл.125, ал.3 от ТЗ на наследниците му, което в настоящия случай е направено, видно от изявлението на съдружника, поемащ дяловете в т.1 от протокола на ОСС.

Съдът намира, че заявлението не отговаря на изискванията на ТЗ и Наредба №1/2007г., тъй като към същото не са приложени всички необходими приложения, а именно акт за смърт на починалите съдружници. Целта на посочената разпоредба е факта на смъртта да бъде удостоверен с официален документ, от длъжностно лице в кръга на функциите му. Това обстоятелство не е направено в настоящия случай, поради което и заявените обстоятелства не могат да бъдат вписани. Дори да се приеме, че приложената справка от Община Лозница, обл.Разград за вписванията в НБД „Население“ удостоверява факта на смъртта на част от съдружниците, то доказателства за този факт по отношение С. Н. В. не са представени. Вписване на част от заявените обстоятелства – поемане на дяловете на част от съдружниците и заличаването им не може да бъде извършено, доколкото в тази част заявлението не отговаря на изискванията на чл.21, ал.3, т.2 от Наредба №1/2007г., тъй като приложеният към заявлението устав съдържа и обстоятелства, за които е постановен отказ за вписването им.

Предвид изложеното и с оглед констатирания порок на формата на представения протокол от проведеното ОСС, съдът намира, че липсват  предвидените в закона предпоставки за извършване на вписването, поради което отказът на длъжностното лице по регистрацията следва да бъде потвърден.

 С оглед съвпадане крайните правни изводи на двете инстанции, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното съставът на Варненски апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №18/01.03.2019г. по т.д.№11/2019г. на ОС – Разград.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: