О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

309………..

 

гр.Варна, 10.05.………. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на десети май, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                         ДАРИНА МАРКОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 233 по описа на ВАпС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от БИОМЕЛ ПРОДУКТ ЕООД против определение № 42/10.02.2016 г., постановено по т.д.№ 204/2014 г. по описа на Силистренски окръжен съд, с което е спряно производството по делото до произнасяне с окончателен акт по прокурорска преписка No-995/2014 година по описа на РП-Силистра, досъдебно производство No-33/2014 година по описа на ОСлС при ОП–Силистра.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материално-правните норми и трайната съдебна практика. Не са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл.229 ГПК. При разглеждане на т.д. 204/2014 година не са разкривани престъпни обстоятелства. Преценката на съда за наличие или липса на преюдициалност следва да се обуславя от конкретните факти по делата, предмета на спора и неговата правна квалификация. Връзка на обусловеност е налице, когато предмет на обуславящото дело е правоотношение, чието съществуване или несъществуване е предпоставка за наличието на правоотношението, предмет на обусловеното дело. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение и отхвърли молбата за спиране.

Ответникът по жалбата „Обединена българска банка” АД не е депозирала писмен отговор.

Частната жалба е процесуално допустима, депозирана срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по т.д. 204/2014 година по описа на Силистренски окръжен съд е образувано по предявени искове от “Обединена Българска банка” АД срещу “Евроетил” АД; “Биомел продукт”; “Розалии” ЕООД за прогласяване недействителността на договор за покупко-продажба на стоки, обективиран във Фактура 1000000007/02.01.2013 година с издател “Евроетил” АД и получател “Биомел продукт”, както и договор за покупко-продажба на стоки от “Биомел продукт” ЕООД на “Розалии” ЕООД.

Твърденията за недействителност на договорите произтичат от наличието на договор за банков кредит 198/20.08.2007 година, по силата, на който ищецът “Обединена българска банка” АД е предоставила на ответникът “Евроетил” АД кредит в режим на овърдрафт по разплащателна сметка в размер на 3000000 евро. Вземанията на банката са обезпечени с учреден в полза на банката особен залог на търговско предприятие от 20.08.2007 към договор за банков кредит. Предметът на договора е учредяване в полза на ОББ АД на особен залог на цялото търговско предприятие на “Евроетил” АД, като особеният залог е вписан по партидата на “Евроетил” АД. С допълнително споразумение като съдлъжник по договора встъпва “Евроетил” ЕООД. Поради неплащане на погасителни вноски банката е предприела действия по принудително събиране на вземанията си като е пристъпила към изпълнение по ЗОЗ към заложеното в нейна полза търговско предприятие. На заложния кредитор е връчено уведомление по реда на ЗОЗ за пристъпване към изпълнение, като е съставен протокол от 17.01.2013 година за извършено изпълнително действие. Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.4 ЗОЗ залогодателят не може да извършва действия по разпореждане със заложеното имущество след получаване на съобщението по чл.33 ЗОЗ т.е. след 20.06.2012 година залогодателят не може да се разпорежда с имущество на дружеството. На 06.02.2014 година е получена фактура, удостоверяваща продажба на стоки. Към датата на издаване на фактурата е имало вписано пристъпване към изпълнение и тъй като описаните във фактурата стоки са собственост на длъжника те са част от заложеното имущество. Сделката, извършена със заложно имущество е извършена в нарушение на чл.9, ал.4 ЗОЗ, поради което е недействителна по отношение на ищеца “ОББ” АД. Недействителна е извършената впоследствие сделка в полза на “Розалии” ЕООД.

Видно от представеното определение 305/21.05.2015 година /л.222/, постановено по ч.н.д.337/2015 година по описа на РС-Силистра е, че наказателното производство е образувано срещу Р* Ш* за това, че на 22.07.2014 година се е разпоредил с движими вещи, предмет на особен залог в особено големи размери на стойност 544 445.44 лева, представляващо особено тежък случай –престъпление по чл.206, ал.4 във вр. с чл.ал.2 и ал.1 НК, като делото е върнато на РС-Силистра за продължаване на разследването.

Видно от приложеното писмо /л.323/ е, че досъдебно производство 33/2014 година по описа на ОслО при гр.Силистра не е приключило.

Съдът е спрял производството, на осн. чл.229, ал.1, т.5 ГПК, като е приел, че са налице престъпни обстоятелства, които са преюдициални за спора по т.д.204/2014 година.

За да е налице преюдициалност по чл.229, ал.1, т.5 ГПК е необходимо да са налице престъпни обстоятелства, от установяването, на които зависи изходът по гражданският спор, за да може да се вземе пред вид наказателната присъда относно тези факти.

В настоящето производство предмет на т.д.204/2014 година са искове за прогласяване недействителността на договори за покупко-продажба на стоки, обективирани във Фактура 1000000007/02.01.2013 година с издател “Евроетил” АД и получател “Биомел продукт”, както и договор за покупко-продажба на стоки от “Биомел продукт” ЕООД на “Розалии” ЕООД с твърдения за разпореждане със стоки, обект на залог в полза на заложния кредитор –ищец. За основателността на исковете, в тежест на ищеца е да установи, че стоките, предмет на договорите за покупко-продажба са предмет на учреден в негова полза залог, както и, че действията по разпореждането със стоките са извършени след пристъпването към изпълнение.

Фактите, които ищецът по т.д.204/2014 година следва да установява не са предмет на досъдебното производство. Предмет на досъдебното производство е разпореждане с вещи, което е извършено на 22.07.2014 година, а предмет на иска е прогласяване на относителната недействителност е сделка, обективирана във фактура с дата 02.01.2013 година. Не е налице преюдициалност на деянието, предмет на досъдебното производство спрямо разпоредителните сделки по предявените искове по т.д.204/2014 година, понеже обстоятелството дали лицето Р* Ш* ще бъде привлечено за обвиняем по обвинение обсебване за действията, извършени на 22.07.2014 година и дали спрямо него ще има влязла в сила присъда не е от значение за действителността на сделките, обективирани във фактура 1000000007/02.01.2013 година с издател “Евроетил” АД и получател “Биомел продукт. Не са налице предпоставките за спиране на производството по т.д.204/2014 година по описа на ОС Силистра, визирани в хипотезата на чл.229, ал.1, т. 5 ГПК.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на Силистренски окръжен съд следва да бъде отменено, а делото върнато на ОС Силистра за продължаване на съдопроизводствените действия.        

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 42/10.02.2016 г., постановено по т.д.№ 204/2014 г. по описа на Силистренски окръжен съд, с което е спряно производството по делото до произнасяне с окончателен акт по прокурорска преписка No-995/2014 година по описа на РП-Силистра, досъдебно производство No-33/2014 година по описа на ОСлС при ОП–Силистра и ВРЪЩА на ОС Силистра за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: