О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 349

 

                 гр.Варна, 22.05.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и втори май  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 234  по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод на частна жалба от „А* - ЖВ”ЕООД , представлявано от управителя Т* Ф*, чрез адв.Л.Б., против определение № 1415/07.04.2014г. по т.д.№ 453/13г. на ВОС, с което е прекратено производството по делото.

В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение. Счита , че е навел твърдения по исковата молба за извършване на СМР , с които ответникът се е обогатил неоснователно, доколкото същите не се признават като извършени по договор по предходно водено между страните и приключило дело. Моли за отмяна на атакуваното определение.

ВнАС прецени следното:

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна.

По съществото на същата се въззивната инстанция намира следното:

В исковата си молба „А*-ЖВ”ЕООД против „МФС-Варна”ООД излага , че между страните е бил сключен на 04.11.2006г. договор за извършване на строителство и довършителни работи с изпълнител ищеца. Ищецът е извършил възложените работи. Като е останало неизплатено възнаграждение в размер на 56 913лв. За същия размер е бил предявен иск с правно осн. чл.266 вр. чл.258 ЗЗД, приключил с влязло в сила осъдително решение за сумата от 7 757,92лв. За разликата над нея до 56 913лв. / или 49 155,08 лв./ въззивният съд е приел, че няма посочено основание, на което се дължи. Счита , че с тази сума , предвид осъществяване на СМР, ответникът се е обогатил. При това е осчетоводил фактурата, по която е включена тази сума. Моли за осъждането му за заплащане на сумата от 49 155,08лв.

На два пъти производството пред ВОС е оставяно без движение с указания до ищеца за отстраняване на нередовности по исковата молба. В дадените от първоинстанционния съд срокове „А*-ЖВ”ЕООД е уточнил в последователни молби , че : В таблица /л.82 по делото на ВОС/ е описано всяко извършено от ищеца СМР – вид , период на извършване , сума на обедняване и сума на обогатяване. За същите твърди, че са осъществени от него в полза на ответника, за което не е получил заплащане. Поради което счита , че има неоснователно разместване на материални блага и предявява иск против ответника за заплащане на обезщетение за неоснователно обогатяване. Подробното изложение относно включване на претендираната сума по фактура № 179/02.11.2009г. и съществуващите между страните договорни отношения, които са били предмет на преценка по приключило с влязло в сила решение по т.д. № 1578/09г. на ВОС са с оглед обосноваване на интерес защо не могат да се търсят отново те на договорно основание и защо се навеждат твърдения , че са извършени без основание. Въпрос на преценка по съществото на спора е дали така заявените СМР са извън договорния обем работи.

Горното налага извод за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от което , съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение  № 1415/07.04.2014г. по т.д.№ 453/13г. на ВОС.

ВРЪЩА  делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: