Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  142

 

Гр.Варна, 22.06.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и втори юни през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                                 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 234 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТР, образувано по жалба на „Полимери Инвест“ АД срещу решение № 164 от 06.03.2017г. на Варненски ОС по търг.дело № 72/17г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20170105151832 от 09.01.2017г., постановен по заявление вх.№ 201701051832 по партидата на „Полимери Инвест” АД.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Излага, че в разпоредбата на чл.21 от ЗТР е изброен изчерпателно обхватът на проверката, която длъжностното лице по регистрацията следа да извърши, която проверка обхваща и преценката дали заявеното за вписване обстоятелство съществува, като съответствието му със закона се установява от представените със заявлението документи. Твърди че при извършената проверка длъжностното лице е извършило проверка относно валидното възникване на заявените за вписване обстоятелства, като извършило недопустима проверка за целесъобразност. Твърди че защитата на правата на акционерите се осъществява по исков път, а не в хода на регистърното производство. Твърди че са налице всички юридически предпоставки, свързани с нормативните изисквания за вписване на взетото решение от общо събрание на дружеството за намаляване на капитала – надлежно взето решение за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, обосновано с влязло в сила решение постановено по търг.дело № 268/13г. по описа на ВОС, надлежно уведомяване на кредиторите на дружеството чрез обявяване на решението за намаляване на капитала по партидата на дружеството в търговския регистър, даване на обезпечения или удовлетворяване по реда на чл.150 – чл.152 от ТЗ на кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала, респ.деклариране, че не са постъпили писмено несъгласия с това намаляване. Излага че в настоящия случай общото събрание на дружеството е взело решение за намаляване на капитала на дружеството с 25 623 000лв., съответстващи на стойността на непаричната вноска, извършена от акционера „Полимери“ АД в несъстоятелност, която непарична вноска е призната за недействителна с цитираното съдебно решение. Твърди че отменителният иск е предявен от синдика на „Полимери“ АД в несъстоятелност и в рамките на неговите правомощия, поради което и следва да се приеме, че самото дружество е изразило съгласието си за обезсилване на акциите, придобити от „Полимери“ АД в несъстоятелност в „Полимери Инвест“ АД срещу обявената зе недействителна апортна вноска. Изразява несъгласие с изводите на съда, че уставът на „Полимери Инвест“ АД не допуска принудително обезсилване на акции на дружеството, както и не са предвидени предпоставките и реда за принудително обезсилване. Позовава се на разпоредбата на чл.18 ал.1 от Устава, допускаща намаляването на капитала, чрез принудително обезсилване на акции. Твърди че в решението на общото събрание за намаляване на капитала е обоснована необходимостта от намаляването, както и е посочен начинът, по който същото ще бъде извършено, както и е определен и броят на подлежащите на обезсилване акции. Сочи че е спазена процедурата по принудително обезсилване на акции, предвидена в закона и в Устава на дружеството.  Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени по партидата на дружеството да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

 Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията в обхвата по чл.21 от ЗТР на валидното заявяване и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Заявление обр.А4 с вх.№ 20170105151832 е подадено от адвокат с изрично пълномощно за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация – намаление на капитала на 28 248 100лв. и заличаване на непарична вноска. Заявлението е подадено по електронен път и по образец, съгласно приложение № А5 на Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

Обхватът на проверката на длъжностното лице по регистрацията е  очертан в чл.21 от ЗТР. След проверка на това дали заявлението е подадено в предвидените за това форма и ред и дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписвано. Задължителна част от проверката съобразно чл.21 т.5 от ЗТР е установяване на съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона, установено от представените  към заявлението, изискуеми документи.

Въззивният съда намира, че от представените към заявлението документи не се установява съществуването на заявената за вписване промяна – намаляване на капитала на „Полимери Инвест“ АД по следните съображения:

Искането за вписване на намаляване на капитала със заявление образец А5 с вх.№ 20170105151832  е въз основа на взето решение на общо събрание на акционерите, обективирано  в протокол от 17.06.2016г. Видно от представения протокол от 17.06.2016г. е взето решение за намаляване на капитала на „Полимери Инвест“ АД с 25 623 000лв. чрез обезсилване на 256 230 броя поименни акции, притежавани от акционера „Полимери“ АД в несъстоятелност, поради съдебно установената недействителност на непаричната вноска от акционера „Полимери“ АД в несъстоятелност с влязло в сила решение по търг.дело № 2268/13г. по описа на ВОС, търговско отделение.

Видно от данните в търговския регистър по партидата на „Полимери Инвест“ АД със заявление обр.А5 с вх.№ 20160729182803 от легитимирано по чл.15 от ЗТР лице е поискано вписване на намаляване на капитала на дружеството с 25 623 000лв. чрез обезсилване на 256 230 броя поименни акции, както и промяна в устава и промяна в състава на СД. Исканите промени са въз основа на решения на общо събрание на акционерите, обективирани в протокол от 17.06.2016г. По заявлението е постановено вписване под № 20160804170210. С влязло в сила на 25.02.2017г. решение № 34 от 12.01.2017г. по търг.дело № 1132/16г., на основание чл.29 ал.1 от ЗТР по иск на „Полимери“ АД е прието за установено по отношение на „Полимери Инвест“ АД, че вписаните по партидата на дружеството в търговския регистър обстоятелства, съобразно решенията на общо събрание на акционерите, проведено на 17.06.2016г., в това число и решение за намаляване на капитала на „Полимери Инвест“ АД с 25 623 000лв. чрез обезсилване на 256 230 броя поименни акции, са несъществуващи. С оглед влязлото в сила решение на съда по търг.дело 1132/16г. по описа на ВОС постановено по иск по чл.29 от ЗТР, вписаните по партидата на дружеството с вписване вх.№ 20160804170210 промени в обстоятелства са заличени. Влязлото в сила решение по чл.29 от ЗТР с  което е установено, че обстоятелството – намаление на капитала, по решение на общо събрание на акционерите от 17.06.2016г. е несъществуващо, е задължително за страните, поради което и следва да бъде зачетено при повторно направено искане за вписване на същото обстоятелство въз основа на същото решение. С оглед отричането със сила на присъдено нещо на съществуването на заявеното за вписване обстоятелство, съдът намира, че не са налице предпоставките по чл.21 т.5 от ЗТР и по заявлението за вписване на промяна в капитала следва да бъде постановен отказ.

Независимо от така изложеното, съдът намира, че дори и да не бе налице влязло в сила решение по чл.29 от ЗТР досежно решенията на общо събрание на акционерите от 17.06.2016г., представените със заявлението за вписване доказателства не установяват съществуването на заявеното за вписване обстоятелство – намаление на капитала поради следното:

На основание чл.200 от ТЗ капиталът на АД може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Чл.201 ал.1 от ТЗ регламентира че акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Принудително обезсилване на акции се допуска, ако е предвидено в устава и акциите са записани при това условие. Текстовете в устава на дружеството преповтарят законовите текстове.

Взетото решение от 17.06.2016г. е за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции – избраният от акционерите начин е съобразно чл.200 т.2 от ТЗ. Във взетото решение обаче няма ясно изразена воля за начина и реда, по който следва да се обезсилят акциите – първо да се придобият от дружеството или принудително. Действително е посочена целта на намаляването – „поради съдебно установената недействителност на апортната вноска на акционера „Полимери“ АД в несъстоятелност с влязло в сила съдебно решение“. Посочването в решението на „чрез обезсилване на определен брой поименни акции, притежавани от акционера „Полимери“ АД в несъстоятелност“ сочи на втория вариант – принудително обезсилване. Но в Устава на дружеството няма регламентирани предпоставки и начин за извършване на принудителното обезсилване.

Още повече че предмет на търг.дело № 2268/13г. по описа на ВОС е конститутивен иск на синдика на „Полимери“ АД по чл.647 от ТЗ и с решението апортната вноска на акционера „Полимери“ АД е обявена за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелността. Недействителността на апорта е относителна и не се разпростира в отношенията между акционера „Полимери“ АД и дружеството „Полимери Инвест“ АД. Решението по иска по чл.647 от ТЗ създава потенциална опасност за „Полимери Инвест“ АД имотите, предмет на апорта, да бъдат продадени от синдика и с получената продажна цена да бъдат удовлетворени кредиторите на акционера „Полимери“ АД. Едва при продажба на цялата или на части от непаричната вноска на „Полимери“ АД задължението на акционера за внасяне на непаричната вноска няма да бъде изпълнено, изцяло или частично, и тогава за дружеството, ще се породят правата по чл.189 от ТЗ. Завеждането на иск по чл.647 от ТЗ от синдика на несъстоятелния акционер не може да се приеме нито като съгласие на акционера за придобиване на акциите от дружеството /обратно изкупуване, нито за съгласие на акционера за принудителното им обезсилване, неуредено от Устава на дружеството.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че представените със заявлението за вписване доказателства не установяват съществуването на заявеното за вписване обстоятелство – намаление на капитала.

Съдът намира, че не са налице предпоставките за уважаване на искането на дружеството за заличаване на апортната вноска на акционера „Полимери“ АД в несъстоятелност от търговския регистър по партидата на дружеството. На основание чл.30 от ЗТР заличаване на вписано обстоятелство от търговския регистър се извършва само при уважаване на иск по чл.29 от ЗТР /ал.1/ или при отмяна на решение на орган на търговеца, въз основа на което е извършено вписване /ал.2/. Безспорно такива искове няма водени, а решението по иска по чл.647 от ТЗ, предмет на търг.дело 2268/13г. не е сред тези даващи основание за заличаване на вписвано в регистъра обстоятелство.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че обжалваното решението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И : 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 164 от 06.03.2017г., постановено по търг.дело № 72/17г. по описа на Окръжен съд – Варна, търговско отделение.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: