ОПРЕДЕЛЕНИЕ№272

 

Гр.Варна, 20.04.2016………………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на деветнадесети април през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ Д.

                                                                                           Д. МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Д. Маркова ч.в.търг.дело № 235 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 от ГПК образувано по частна жалба на „Делфи Прим” АД в несъстоятелност със седалище гр.Добрич срещу определение № 106 от 18.03.2016г. по търг.дело № 231/15г. по описа на Добрички ОС, с което е осъдено да заплати на „Итал Мебел” ЕООД със седалище гр.Добрич сумата 3 600лв., представляваща съдебно деловодни разноски – адвокатски хонорар на основание чл.78 ал.4 от ГПК.

В частната жалба се твърди че обжалваното определение е незаконосъобразно и постановено в нарушение на съдопроизводствените правила. Излага че в прекратителното определение от 02.02.2016г. няма произнасяне по разноските. Твърди че единственият способ, ако разноските са били поискани своевременно, е да се допълни определението за прекратяване. Твърди че страната е поискала постановяване на ново определение за присъждане на разноски, без да е искала допълване на определението за прекратяване на производството с произнасяне по искането за разноски. Моли съда да отмени обжалваното определение.

В депозиран в срока по чл.276 ал.1 от ГПК писмен отговор „Итал Мебел” ООД считат жалбата на „Алианц Банк България” АД за неоснователна и моли съда да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК и е допустими.

По жалбите съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 231/15г. по описа на ДОС е образувано по предявен иск от „Делфи Прим” АД в несъстоятелност срещу „Итал Мебел” ООД. С определение № 38 от 02.02.2016г. производството по делото е прекратено поради недопустимост на иска. С обжалваното определение № 106 от 18.03.2016г. съдът е допълнил определението за прекратяване и се произнесъл по молба на ответника по иска за присъждане на направени от него в производството разноски.

С определение на ВАС № 268 от 18.04.2016г. по ч.т.дело № 236/16г. въззивният съд е отменил определение № 38 от 02.02.2016г. за прекратяване на производството по делото и върнал делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

На основание чл.78 ал.4 от ГПК ответникът има право на разноски при прекратяване на делото. С оглед постановеното от апелативен съд определение за отмяна на определение за прекратяване на делото и възстановяване на висящността по спора, не са налице предпоставки по чл.78 ал.4 от ГПК за присъждане на разноски в полза на ответника. Поради което и обжалваното определение следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 106 от 18.03.2016г. на Добрички ОС по търг.дело № 231/15г.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: