ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                    360              28.05.2014 г.

Варненският апелативен съд             търговско отделение       трети състав

В   закрито  заседание в състав:     

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: Р* С*                                                                                             Петя Хорозова

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч.възз.т. дело номер 236 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е на основание чл. 274 ал. 1 т.2 ГПК, вр. с чл. 248 ал. 3 ГПК

Образувано е частната жалба на адв. Г.П., като процесуален представител на Община гр. Нови пазар срещу определение № 122/14.03.2014 г. постановено по гр.д. 331/2012 г. по описа на ШОС, с което е оставена без уважение молбата на частния жалбоподател за изменение на решение № 319/11.12.2013 г. по гр.д. 331/2012 г. по описа на ШОС в частта за съдебните разноски. Претендира се отмяната му като неправилно и уважаване на молбата.

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна и е допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения: С решението си в частта за съдебните разноски съдът е приел, че следва да се възстанови наполовина адвокатското възнаграждение, тъй като производството по гр.д № 331/2012 г. на ШОС е образувано чрез разделяне на обратния иск на Община гр. Нови пазар срещу ДП”З*” и Министерство на финансите, предявен в производството по първоначалния иск на „П*” АД гр. Шумен и „П* п* – Нови пазар” ООД предмет на гр.д.14/2012 г. на ШОС.

По иска предмет на гр.д.14/2012 г. на ШОС, ищците „П*” АД гр. Шумен и „П* п* – Нови пазар” ООД са претендирали от ответника Община гр. Нови пазар част от цената на извършени и приети СМР на стойност 515 801 лв. и мораторни лихви. Тъй като причината, поради която не е платена стойността на СМР, е неизпълненото задължение за финансиране по сключен със ДФ” З*” договор за безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД, като единствена форма на защита ответникът е привлякъл като трети лица помагачи ДФ”З*” и Министерство на финансите и е предявил обратен иск срещу тях за сумата 719 848 лв. /515 801 лв. главница и 204 406 лв. мораторни лихви./ Процесуалния представител на Община Нови пазар е представил договор за правна защита и съдействие по който за защитата по гр.д. 14/2012 г. е получил по банков път сумата 14 846 лв. Тази сума съответства на минималната по чл. 7 ал. 2 т. 4  на Наредба № 1/2004 г., в редакцията преди изм. /Д.в. 28/2014 г/, за иск с цена 719 848 лв. След разделяне на производството по обратния иск в отделно производство, образувано по гр. д. 331/2012 г. на ШОС, ищецът по този иск Община Нови пазар претендира възстановяване на вече заплатените разноски за адвокатска защита в размер на адвокатския хонорар от 14 846 лв. изцяло в това производство. Настоящият състав на съда счита, че след като производството по обратния иск е отделено, което въпреки че е допустимо следва да се прилага само като изключение, искането за възстановяване на направените съдебни разноски в размер на минималното адвокатско възнаграждение съобразно уважената претенция следва да се плати в това производство. Община Нови пазар не е договорила отделно възнаграждение по първоначалния иск, защото възможната защита като ответник по гр. д. 14/2012 г. е била предявяване на евентуален обратен иск, за да може при осъждане по първоначалния иск, да се снабди с условното изпълнително основание срещу ответника ДФ”З*” чрез съдебното решение по обратния иск. Затова на основание чл. 78 ал. 1 ГПК ответникът по иска ДФ” З*” дължи заплащане на адвокатско възнаграждение съобразно уважената част на иска общо в размер на 14 136 лв. от 14 846. Доводите, на първата инстанция, че дори и да не бе разделено производството по делото на Община Нови пазар се дължи само половината от договореното адвокатско възнагражедение не намират опора в закона. Ответникът по първоначалния иск дължи съдебни разноски на ищеца, а по съединения за при условията на евентуалност обратен иск на него, като ищец му се дължи възстановяване на разноските от ответника по обратния иск.

Поради изложеното искането за изменение на решението в частта за съдебните разноски чрез присъждане на платения адвокатски хонорар следва да се уважи за сума от още 6 713 лв., до дължимия за възстановяване размер съобразно уважената част от иска който е 14 136 лв.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 122/14.03.2014 г. постановено по гр.д. 331/2012 г. по описа на ШОС.

ИЗМЕНЯ решение № 319/11.12.2013 г. по гр.д. 331/2012 г. по описа на ШОС в частта за съдебните разноски, като ОСЪЖДА ДФ „З*” гр. София бул.Цар Борис III № 136 да заплати на Община гр. Нови пазар ЕИК ******* сумата от 6 713 лв. съдебни разноски, освен вече присъдените 34 467,65 лв.

Определението може да се обжалва с частна касационна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните при условията на чл. 280 ГПК. 

Председател:                                    Членове: