О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

268………..

 

гр.Варна, 18.04.…. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на осемнадесети април, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ Д.

                                                                         Д. МАРКОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. Д. в.ч.т.д.№ 236 по описа на ВАпС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от „Делфи прим” АД /в несъстоятелност/ против определение № 38/02.02.2016 г., постановено по т.д.№ 231/2015 г. по описа на Окръжен съд Добрич, с което е прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материално-правните норми и трайната съдебна практика. Първо е подадена молбата за даване на разрешение по чл.660, ал.2 ТЗ за ангажиране на адвокат по делото по несъстоятелност на 17.11.2015 година, като след нея е подадена искова молба на същата дата за попълване на масата по несъстоятелността. Съдът е бил длъжен да преди да постанови обжалваното определение да укаже на дружеството в какво се състои нередовността на извършеното процесуално действие, като се даде срок за поправката и. неизпълнението на това задължение е основание за отмяна на обжалваното определение. С определение 713/21.10.2013 година по ч.т.д.3776/2013 година на ВКС, т.о. е прието, че липсата на представителна власт поради спесифичния порок на чл.660, ал.2 ТЗ може да доведе до прекратяване на производството по делото само ако не бъде отстранен в дадения от съда срок и, че в този срок, синдикът може да санира липсата на представителна власт, чрез представяне на разрешение по чл.660, ал.2 ТЗ. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение и върне делото на първоинстанционният съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответникът по жалбата „Итал мебел” ЕООД е представил писмен отговор, в срок, с който моли да се потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения.

Производството по т.д. 231/2015 година по описа на Добрички окръжен съд е образувано по искова молба от “Делфи прим” АД /в несъстоятелност/ срещу “Итал мебел” ЕООД за заплащане на сумата от 1032037.53 лева, представляваща платени суми по развален едностранно предварителен договор. Ищецът излага в исковата молба, че между страните е сключен предварителен договор на 22.08.2006 година, по силата, на който ответникът като продавач, а ищеца – купувач е получил недвижим имот срещу заплащане на цена, разсрочено за срок от осем години с лихва в размер на 5 на сто годияно, като в деня на подписване на договора продавачът ще заплати авансово вноска в размер на 50 000 евро, която ще бъде и задатък за изпълнение на задължението за плащане. С предизвестие за прекратяване на договора ответникът е заявил, че разваля договора, като предаването на имота е извършено с протокол от 09.07.2014 година, като оттогава имотът е във владение на ответника. Ищецът е извършил следните плащания –сумата от 97791 лева, равностойност на сумата от 50 000 евро, платена като задатък; сумата от 323757.87 лева по 71 броя фактури от 01.09.2007 година до 01.12.2013 година вноски за земя; сумата от 273399.70 лева по 71 броя фактури от 01.09.2007 година до 01.12.2013 година вноски за сграда; сумата от 148921.66 лева лихви по чл.3, ал.2 от предварителния договор в размер на 5% годияно върху неизплатената част от продажната цена по 86 броя фактури от 01.01.2007 година до 01.12.2013 година; сумата от 156643.20 лева – ремонт на покрив по 70 броя фактури; сумата от 5011.08 лева – неустойка за забава по чл.8 от предварителния договор по 8 бр.фактури, както и сумата от 4086.66 лева. Претендират се и суми, представляващи лихви върху посочените главници, както и законната лихва върху главниците, считано от датата на предявяване на исковете до окончателното изплащане на задължението. Исковата молба е подписана от адв. Д.Д., в качеството му на пълномощник на синдик Д.И.

Няма спор, че ищецът е търговец в производство по несъстоятелност, поради което същият се представлява от синдика. Няма спор и, че към момента на предявяване на иска адвокат Д. е депозирал искова молба без разрешение от съда по чл.660, ал.2 ТЗ.

С определение от 14.05.2010 година по т.д.1173/2009 година на ВКС е допуснато до касационен контрол решение на въззивен съд за произнасяне по въпроса за валидността на учреденото от синдика процесуално представителство по пълномощно на адвокат без разрешение на съда по чл.660, ал.2 ТЗ.

Дадения отговор е, че липсата на решение на съда по несъстоятелността прави учреденото му от синдика процесуално представителство на дружеството по пълномощно с недовършен фактически състав. Представителната власт е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и която трябва да е в наличност по всяко време на процеса, като делото е върнато на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Задължението на съда да следи служебно за представителната власт следва да се тълкува с оглед задължението му съгласно разпоредбата на чл.129 ГПК, ал.2 и ал.3 като се даде възможност на страната да отстрани този пропуск, като даде подходящ срок за изпълнение. Разрешението, което е дадено по в.т.д.773/2012 година на Варненски апелативен съд е неприложимо, тъй като касае извършването на действия по представителство в ОС, поради което същите не могат да бъдат санирани, докато по отношение на висящото исково производство приложение следва да намерят общите разпоредби на ГПК, а именно даването на срок за отстраняване на нередовностите. В този смисъл е и определение No-713/22.10.2013 година, постановено по ч.т.д.3776 по описа за 2013 година на ВКС, ТК, I т.о., в което е посочено, че допустимостта синдикът да упълномощава трети лица с дадените му по закон пълномощия, вкл. процесуално представителство единствено при разрешение на съда по чл.660, ал.2 ТЗ води до невъзможност синдикът да санира този порок само чрез потвърждаване на извършените действия без представяне на разрешение по чл.660, ал.2 ТЗ. Въпреки изложеното спесифичния порок по чл.660, ал.2 ТЗ на представителната власт на адвоката, подписал от името на несъстоятелния търговец може да доведе до прекратяване на производството само ако не бъде отстранен в дадения от съда срок.

Съдът е прекратил производството по делото, без да даде такъв срок на страната и без да съобрази, че такова разрешение е налице към датата на прекратяване на производството, което е процесуално нарушение, водещо до незаконосъобразност на извършеното процесуално действие.  

 Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на Добрички окръжен съд следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.       

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 38/02.02.2016 г., постановено по т.д.№ 231/2015 г. по описа на Окръжен съд Добрич, с което е прекратено производството по делото и ВРЪЩА на ОС Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: