Р Е Ш Е Н И Е 169

 

гр.Варна, 14.07.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, І-ви с-в, в публично съдебно заседание на четвърти юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Ели Тодорова, като изслуша докладваното от съдия Г. ЙОВЧЕВ в.т.д. № 236 по описа за 2017 г. на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на ЮНИВЪРС-ЮНИТ ЕООД, със седалище гр.Шумен срещу решение №28/29.03.2017 г., постановено по т.д. №332/2016 год. по описа на ОС – Шумен, с което е отхвърлен предявеният от въззивника срещу Х.В. *** и С.М. – гражданин на Кипър, установителен иск за признаване за установено, че „Юнивърс юнит” ЕООД, със седалище гр.Шумен е собственик на всички 100 дружествени дяла от капитала на търговско дружество „Хаппи ландс” ООД, ЕИК 127589660.

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на решението, поради противоречието му с материалния закон и необоснованост.

Насрещните страни Х.В.В. и С.М. са подали писмени отговори, в които оспорват жалбата и молят съда да потвърди решението.

Въззивната жалба е редовна, подадена е в срок от надлежна страна срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което съдът я намира за допустима.

За да се произнесе по съществото на въззивната жалба, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с иск с правно основание чл.124 от ГПК, вр. чл. 71 ТЗ предявен от „Юнивърс юнит” ЕООД, със седалище гр.Шумен, представлявано от управителя И.В.В. срещу Х.В. *** и С.М. – гражданин на Кипър, за признаване за установено, че „Юнивърс юнит” ЕООД, гр.Шумен е собственик на всички 100 дружествени дяла от капитала на търговско дружество „Хаппи ландс” ООД, всеки от които на стойност по 50 лв.

В исковата молба се твърди, че на 08.03.2016 г. по силата на договор с нотариална заверка на подписите, сключен между „Юнивърс юнит” ЕООД и И. Стефанов Стефанов, в качеството му на управител и едноличен собственик на „Хаппи ландс” ООД гр. Варна, ищецът е закупил всички 100 бр. дружествените дялове от капитала на „Хаппи ландс” ООД, със седалище гр.Варна. Междувременно ищецът чрез проверка в ТР е установил, че едноличен собственик на дружествените дялове предмет на сделката е лицето И.В.. След подаване на заявление в ТР на 09.03.2017г., регистърното производство по заявените ( със заявление обр. А4 с рег. № 20160309155303) за вписване промени настъпили по сила на продажбата на дружествените дялове е било спряно на основание чл. 19 ал. 5 ЗТР, вр. с чл. 536 ал. 1 т. 1 ГПК с акт на съда (определение №819/11.03.2016г. по т.д. № 310/2016 г. на ВОС) до приключване на т.д. № 1851/2015г. на ВОС с влязъл в сила съдебен акт.

С влязло в сила решение № 267/21.04.2016г. по т.д. № 1851/2015г. на ВОС предявеният иск с правно основание чл. 29 ЗТР е уважен и съдът е признал за несъществуващо обстоятелството, заявено със заявление рег.№ 20140925183024, поправено със заявление от 29.09.2014г. и заявление рег.№20140929160017, вписвано под рег.№20141001110602 в АВ, ТР, а именно продажбата на 100 дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 50 лева, на обща стойност от 5 000 лева, от капитала на „Хаппи Ландс” ООД от Ивайло Иванов Георгиев на И. Стефанов Стефанов. Въз основа на този резултат вписването в регистъра на обстоятелствата относно придобиването на собствеността на дружествените дялове от И. Стефанов Стефанов, са признати за несъществуващи, поради това същите съгласно чл.30 от ЗТР следва да се приемат за заличени от датата на влизане в сила на решението по иска по чл. 29 ЗТР. С последващи решения на Варненския районен съд № 4710/13.12.2016г. по гр. дело № 2964/2016 г. и № 4837/20.12.2016 г. по гр. дело № 3174/2016 г. договорите, с които Ивайло Георгиев Георгиев е придобил дружествените дялове от Х.В.В. и С.М., са били обявени за нищожни.

На основание гореизложеното, ответниците Х.В.В. и С.М. били вписани като собственици съответно на 5 и 95 дружествени дяла от „Хаппи ландс” ООД гр. Варна. Ищецът твърди, че е собственик на дружествените дялове като техен добросъвестен приобретател и иска от съда да признае за установено, че „Юнивърс юнит” ЕООД гр. Шумен е едноличен собственик на дружествените дялове на „Хаппи ландс” ООД гр.Варна.

Ответникът Х.В. оспорва иска, поддържайки доводи за недопустимост и неоснователност на същия.

Ответникът С.М., чрез назначения му от съда особен представител – адв.Б., е депозирал писмен отговор, изразявайки становище за допустимост, но неоснователност на исковата претенция.

При така очертания спорен предмет въззивният съд намира, че обжалваното решение е недопустимо, поради следното:

Предмет на делото е спорното материално право, индивидуализирано от ищеца с основанието и петитума на иска. Предявеният иск е установителен, като с него се цели установяване собствеността на дружествените дялове от капитала на „Хаппи ландс” ООД, със седалище гр.Варна по отношение на „Юнивърс юнит” ЕООД гр. Шумен, представлявано от И.В.В..

Основният въпросът, на който следва да се даде отговор в случая е дали е допустимо установителен иск по чл.124, ал.1 ГПК, вр. чл.71 ТЗ да бъде предявен срещу физически лица, било то и съдружници в търговско дружество, без при това дружеството да е посочено като ответник по иска.

Отговорът на поставения въпрос е отрицателен, като съображенията за това са следните:

Установителният иск по чл.71 от ТЗ е предоставен на членовете на дружеството за защита на нарушени от органи на дружеството тяхно право на членство и/или отделни членствени права, когато те бъдат нарушени от други, различни от Общото събрание, органи на дружеството.

Допустимостта на установителния иск по чл. 71 ТЗ във връзка с чл. 124, ал. 1 ГПК се обуславя от наличието на правен интерес като абсолютна процесуална предпоставка, за което съдът следи служебно.

Изложените в исковата молба обстоятелства обосновават извод за липса на правен интерес за ищеца от търсената с предявения установителен иск защита. Така предявен, целената с иска защита е невъзможно да реализира желания резултат в отношенията на ищеца – настоящ жалбопдоател, с дружеството, дяловете от капитала на което са били предмет на сделката.

Решението ще има сила на пресъдено нещо по отношение на „Юнивърс юнит” ЕООД, със седалище гр.Шумен, представлявано от И.В.В. и посочените като ответници Х.В. *** и С.М. – гражданин на Кипър, но не и по отношение „Хаппи ландс” ООД, със седалище гр. Варна – дружеството чиито дялове от капитала, са били предмет на сделка.

Преценката за допустимостта на иска по чл.71 от ТЗ е обусловена от наличието на правен интерес у ищеца, като абсолютна процесуална предпоставка. След като искът за установяване на членствени права, не е насочен срещу дружеството, от капитала на което се твърди принадлежността на всички дружествени дялове, то и съдебното решение по предявения иск, нама да породи правни последици в отношенията между страните и да рефлектира върху обема и съдържанието на притежаваните от ищеца членствени права. В този смисъл е и трайната практика на ВКС, обелтивирана в постановени по реда на чл. 290 ГПК решение № 202/22.12.2010 г. по т. д. № 764/09 г. на II т. о.; решение № 75/31.05.2010 г. по т. д. № 538/2009 г. на ВКС, ТК, II т. о.; решение № 220/14.02.2010 г. по т. д. № 839/2010 г. на ВКС, II т. о., а също и определени № 78/30.01.2012 г. по ч. т. д. № 847/2011 г. на ВКС, I т. о. и определение № 2/05.01.2015 г. на ВКС по ч. т. д. № 3728/2014 г., II т. о.

След като съдебното решение, постановено по предявения иск, няма да разпростре сила на пресъдено нещо върху обема и съдържанието на притежаваните от ищеца права, то ищецът няма правен интерес от иска и същият е недопустим. За да е налице интерс от иск за установяване на членствени права, ответник по него задължително следва да бъде дружеството, с което се свързват претендираните членствени права.

Като е предявил установителния иск срещу съдружниците, но не и срещу самото дружество „Хаппи ландс” ООД, със седалище гр.Варна, въззивникът „Юнивърс юнит” ЕООД, със седалище гр.Шумен, представлявано от И.В.В., е предявил недопустим иск, поради което постановеното по него решение е недопустимо, поради което следва да бъде обезсилено, а  производството прекратено.

С оглед изхода от спора и като съобрази, че ответникът Х.В.В. не е представил списък по см. на чл.80 ГПК, нито са налице доказателства за сторени от същия разноски пред въззивната инстанция, съдът не следва да се произнася по направеното искане за присъждане на разноски. Аналогично следва да се приеме и по отношение С.М. – гражданин на Кипър, с оглед на това, че същият се е представлявал от особен представител, за който има внесен депозит.

 

Водим от гореизложеното, съставът на Варненския апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение №28/29.03.2017г., постановено по т.д. № 332/2016 год. по описа на ОС – Шумен и ПРЕКРАТЯВА производството по иска на  „ЮНИВЪРС-ЮНИТ ЕООД, със седалище гр.Шумен срещу Х.В. *** и С.М. – гражданин на Кипър, за признаване за установено, че „Юнивърс юнит” ЕООД, със седалище гр.Шумен е собственик на всички 100 дружествени дяла от капитала на „Хаппи ландс” ООД, ЕИК 127589660, със седалище гр.Варна.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: