ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 292

 

Гр.Варна, …27.04.2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести април през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА                                                                                         

ЖЕНЯ Д.

          

             Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 236 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на „Агробулс“ ООД със седалище гр.Варна чрез управителя му З.Д.Ж. срещу определение № 980 от 15.03.2018г. по търг.дело № 1776/17г. по описа на Варненски ОС, в частта му, с която е прекратено производството по делото поради оттегляне на молбата от длъжника.

Твърди че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Излага, че тя в качеството и на управител на „Агробулс“ ООД е подала молбата за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството, по която е образувано търг.дело № 1776/17г. Излага, че молбата за оттегляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност е подадена от другия управител на дружеството, с когото към момента съществуват противоречия. Твърди че не са налице основания за прекратяване на производството по делото, образувано по нейна молба. Позовава се на практика на ВКС  и поддържа че правото да се иска обявяване в несъстоятелност е същевременно и задължение на управителя на дружеството на основание чл.626 ал.1 от ТЗ, поради което и длъжникът не може да оттегли молбата си по чл.625 от ТЗ по реда на чл.119 от ГПК. Твърди че предвид обстоятелството, че дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от двама управители, чиито действия създават валидни правни последици, след като молбата за откриване на производството се поддържа от един от управителите, това е достатъчно основание съдът да бъде сезиран с нейното разглеждане и да дължи произнасяне, а молбата на другия управител да бъде оставена без уважение. Твърди че съдът е следвало да зачете и образуваното срещу длъжника производство по молба на кредитор за откриване на производство по несъстоятелност.

Моли съда да отмени обжалваното определение.

С оглед характера на производството по търг.дело № 1776/17г. размяна на книжа не се извършва.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 1776/17г. е образувано по молба на длъжника „Агробулс“ ООД по чл.625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност.

Длъжникът „Агробулс“ ООД се управлява и представлява от двама управители заедно и поотделно – И.В.Т. и З.Д.Ж..

Молбата за откриване на производство по несъстоятелност вх.№ 36369 от 28.12.2017г. е подадена и поддържана с молба вх.№ 4158 от 07.02.2018г. от управителя на дружеството Ж.. Междувременно са депозирани и две молби от другия управител Т. вх.№ 2007 от 19.01.2018г. за прекратяване на производството, оставена без движение, и молба вх.№ 7959 от 13.03.2018г. за оттегляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника.

По молбата за оттегляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от управителя Т.,  първоинстанционният съд е постановил обжалваното определение, с което е прекратено производството по делото поради оттегляне на молбата.

Въззивният съд намира, че частната жалба е неоснователна и обжалваното определение следва да бъде потвърдено по следните съображения:

В правомощията на съда при десезирането му, каквото процесуално действие е оттеглянето на молбата за откриване на производство по несъстоятелност от длъжника, е единствено осъществяването на проверка за наличие на представителна власт на лицето, направило от името на страната волеизявлението за десезиране. При повече от един законни представители, действащи поотделно, всеки един от тях разполага с процесуална представителна власт по отношение на търговското дружество, поради което и може да извърши от името на страната валидно оттегляне/отказ от процесуални действия с последици за нея на основание чл.30 ал.1 от ГПК във връзка с чл.141 ал.2 от ТЗ. Ако законният представител води процеса във вреда на представляваното от него търговско дружество с ограничена отговорност, независимо дали то се представлява от един или повече управители, последицата е възникване на отговорността  на този управител по чл.145 от ТЗ за причинените на търговеца вреди.

Чл.621а от ТЗ регламентира особените правила в производството по несъстоятелност. Сред изброените в ал.3 правила на ГПК, които не се прилагат в производството по несъстоятелност, не е посочено оттегляне на молбата на длъжника за откриване на производство по несъстоятелност. Нормата на чл.621а ал.3 от ТЗ е изчерпателна и не може да се тълкува разширително. Поради което и няма законова забрана за приложението на чл.232 от ГПК по отношение на молбата на длъжник за откриване на производство по несъстоятелност. Посоченото от частния жалбоподател определение № 248 от 08.04.2002г. по ч.гр.дело № 114/2002г. на ВКС, V г.о. няма задължителен за по долустоящите съдилища характер и същото е постановено преди приемането на нормата на чл.621а от ТЗ /ДВ бр.38/2006г./.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 980 от 15.03.2018г. на Варненски ОС, търговско отделение, по търг.дело № 1776/17г.

Определението подлежи на касационно обжалване на основание чл.274 ал.3 т.1 от ГПК при предпоставките на чл.280 ал.1 и ал.2 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: