О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 267

 

                                         гр.Варна, 24.04.2019 г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                           

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №236 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл 274 ал. 1 ГПК.

Постъпила е частна жалба от “Вива Трейдинг ЕООД (в несъстоятелност), със седалище гр.Алфатар, представлявано от синдика А. М. срещу определение №72/25.02.2019 г. по т.д.6/2019 г. по описа на ОС - Силистра, с което производството е прекратено и изпратено по подсъдност на СГС.

Твърди се, че съдът не е взел предвид обстоятелството, че един от ответниците е със седалище гр.Силистра, поради което ищецът по силата на чл.116 от ГПК е избрал да предяви иска си пред ОС – Силистра.

Насрещните страни „Обединена българска банка“ АД, със седалище гр.София и А.И. ***, са подали писмени отговори, в които оспорват жалбата като излагат, че искът по отношение на третия ответник „Пътстроймонтаж ООД, със седалище гр.Силистра е недопустим, поради липса на пасивна легитимация, с оглед на което и нормата на чл.116 от ГПК е неприложима.

Насрещната страна „Пътстроймонтаж ООД, със седалище гр.Силистра, не е подала отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което са допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:

Производството по делото е образувано по предявени в условията на евентуалност искове за попълване масата на несъстоятелността от Вива Трейдинг ЕООД (в несъстоятелност), със седалище гр.Алфатар, представлявано от синдика А. М. срещу „Обединена българска банка“ АД, със седалище гр.София и „Пътстроймонтаж ООД, със седалище гр.Силистра, за солидарното им осъждане да заплатят сумата от 126 220 лева, представляваща цена, получена по сметка на определен от Обединена българска банка АД депозитар при продажбата на собствен на ищеца недвижим имот, извършена с Нотариален акт за покупко - продажба на недвижими имоти по реда на 303 № 193, том I, per. № 1372, дело № 115/25.08.2016 г. на нотариус Н. Н., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба, като и сумата от 10 272.91 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата в размер на законна лихва, за периода от 28.03.2018 г. до 14.01.2019 г. В условита на евентуалност същите суми се претендират и от А.И. ***, в случай че сумата не е прехвърлена по сметка на банката.

Във връзка с направено от ответника „Обединена българска банка“ АД, със седалище гр.София възражение за местна неподсъдност, съдът с обжалваното определение на осн. чл.119, ал.3 вр. чл.105 от ГПК е прекратил производството по делото и го е изпратил по подсъдност на СГС.

Съобразно разпоредбата на чл.127, ал.1, т.1 ГПК, ищецът следва да упражни правото си на избор на местна подсъдност с предявяване на иска, т.е. към момента на подаване на исковата молба. Съгласно чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 ГПК, редовна е исковата молба, която отговаря на изискванията на чл.127, ал.1 и чл.128 ГПК.

В случая, първоинстанционният съд е преценил, че исковата молба е редовна, поради което е разпоредил преписи да се изпратят на насрещните страни, една от които - „Пътстроймонтаж ООД е със седалище гр.Силистра.

Съобразно разпоредбата на чл.116 от ГПК, при иск срещу няколко ответници с местожителство или седалище в различни съдебни районни, на ищеца е предоставено право на избор. Той може да предяви иска си пред който и да е било съд в един от тези райони, като съответната местна подсъдност се определя съобразно предмета на иска и фактическите обстоятелства, които я индивидуализират, съдържащи се в исковата молба. В случая, в исковата молба са изложени обстоятелствата въз основа на които ищецът претендира солидарното осъждане на ответниците по главните искове, като установяването им или не съобразно събраните по делото доказателства, ще касае материално-правната, а не процесуална легитимация на ответниците да отговарят по тях.

Наред с това, към момента на прекратяване на производството, не е било налице произнасянето по евентуалната недопустимост на иска срещу ответник, съобразно чието седалище е определена местната подсъдност на спора, а бъдещо такова ще представлява настъпило последващо обстоятелство, което не е основание за препращане на делото /арг. от чл.120 ГПК/. Действително правилото на чл.116 от ГПК понякога създава опасност за злоупотреба с право, но средството за защита е отговорността по чл.3 от ГПК.

По изложените съображения, въззивният съд намира, че постановеното определение за прекратяване на производството по делото и изпращането му по компетентност на СГС е неправилно, поради което следва да се отмени и делото да се върне на ОС - Силистра за продължаване на процесуалните действия.

 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №72/25.02.2019 г. по т.д.6/2019 г. по описа на ОС - Силистра, с което производството е прекратено и изпратено по подсъдност на СГС и ВРЪЩА делото на ОС – Силистра за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: