Р Е Ш Е Н И Е

гр. Варна, № .106/04.05.2016 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. т. дело № 237/2016 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 717з, ал. 3 от ТЗ.

Образувано по жалба от „Фърстлайн Канстръкшън БГ” ЕООД – в несъстоятелност, с ЕИК 103904919, против Постановление за възлагане № 1/08.02.2016 г., постановено по т. д. № 1385/2013 г. по описа на ОС – Варна, с което е възложено на Й.В.С., ЕГН **********,***, вземане от „Холидей мениджмънт” ООД /н/ в общ размер от 579 125.23 лева, от които 504 469 лева главница – вземания по фактури и лихва за забава в размер на 74 656.40 лева за периода до 31.03.2012 г., които са предявени и включени в списъка на приетите вземания обявен в ТР при АВп поз № 20120611104819 и одобрен с определение на съда по несъстоятелността № 3265/29.06.2012 г. по т. д. № 2473/2011 г. на ВОС, за сумата от 5 040 лева.

По делото е постъпил отговор от купувача Й.В.С., съобразно който се излага становище за недопустимост на жалбата.

Депозирана е жалба и от „Фърстлайн Естейтс България” ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 148148892, против Постановление № 1/08.02.2016 г., постановено по т. д. № 1385/2013 г. по описа на ОС – Варна, с което е възложено на Й.В.С., ЕГН **********,***, вземане от „Холидей мениджмънт” ООД /н/ в общ размер от 579 125.23 лева, от които 504 469 лева главница – вземания по фактури и лихва за забава в размер на 74 656.40 лева за периода до 31.03.2012 г., които са предявени и включени в списъка на приетите вземания обявен в ТР при АВп поз № 20120611104819 и одобрен с определение на съда по несъстоятелността № 3265/29.06.2012 г. по т. д. № 2473/2011 г. на ВОС, за сумата от 5 040 лева.

По делото е постъпил отговор от купувача Й.В.С., съобразно който се излага становище за недопустимост на жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Жалбата на „Фърстлайн Канстръкшън БГ” ЕООД е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Обжалването е предприето в срока по чл. 613а, ал. 3 от ТЗ вр. чл. 436, ал. 1 от ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

Жалбата на „Фърстлайн Естейтс България” ЕООД е депозирана от ненадлежна страна, доколкото постановлението за възлагане, издадено от съда, може да се обжалва пред апелативния съд от участвалите в търга и от длъжника, а жалбоподателят не е сред посочения кръг лица.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл. 717з, ал. 1 от ТЗ, след проведена продажба по реда на чл. 717а и следв. ТЗ. Обжалваното разпоредително действие е част от същинското осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника – „Фърстлайн Канстръкшън БГ” ЕООД – в несъстоятелност.

На основание чл. 717, ал. 1 от ТЗ вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по предвидения императивен ред и съобразно решението на СК по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ. Събранието на кредиторите като колективен орган на производството по несъстоятелност притежава изключителната компетентност да определи метода и условията за оценка на имуществото, съставляващи база за осребряването като самостоятелна фаза на производството по несъстоятелност. На 12.02.2014 г. е проведено събрание на кредиторите с приети решения, по силата на които за оценител е избран „Лидер” ООД и е делегирано право на синдика да продава имуществото като съвкупност от активи, като при достигане на процедура по пряко договаряне да определи дали да осребрява активите заедно или поотделно. С определение № 2165/15.06.2015 г. съдът е разрешил на синдика да пристъпи към осребряване на активите. Поради непостъпване на наддавателни предложения, синдикът е обявил проданта за нестанала, като е поискал разрешение до съда да пристъпи към осребряване на активите при условията на чл. 718 и сл. от ТЗ чрез пряко договаряне. Варненският окържен съд два пъти е отказал на синдика преминаване към осребряване чрез пряко договаряне. При тези условия се стига до нови продажби.

Представен е акт за разгласяване на проданта за 22.12.2015 г. от 11.00 ч. до 15.00 ч., като е посочено, че крайният срок за подаване на наддавателни предложения е 11.00 часа на 22.12.2015 г. Разгласата на проданта е осъществена в съответствие с изискванията на чл. 717а ТЗ. Обявята е публикувана и в специалния бюлетин на МИ. Спазен е срока за предварителна разгласа по чл. 717а, ал.2 ТЗ.

Процесната продан е проведена в съответствие с изискванията на чл. 717в от ТЗ. Представено е извлечение от входящия регистър на синдика, обективиращ редовно постъпилото предложение. С оглед липсата на други наддавателни предложения не е извършвано наддаване. Съставен е протокол за проведена продажба по чл. 717ж и сл. от ТЗ, с който синдикът обявява Й.С. за купувач.

Обявеният купувач е внесъл цената в срока по чл. 717д ТЗ (проданта е приключила на 22.12.02015 г., а остатъка от цената е внесена на 23.12.2015 г.), т. е. установява се, че купувачът Й.В. е платила задатъка (от 504 лева – на 21.12.2015 г.) за участие в търга и остатъка от обявената цена, след приспадане на внесения задатък (сумата от 4 540 лева).

По конкретно наведените оплаквания в жалбата:

По направеното възражение, че наддавателното предложение от обявения за купувач участник в търга е направено след указания срок до 11.00 ч. на 22.12.2015 г., а именно в 11:10 ч. /т.е. десет минути след изтичане на срока/, видно от входящия регистър на постъпилите предложения за закупуване на обявеното имущество наддавателното предложение е постъпило в 10:10 ч. на 22.12.2015 г. от Й.В.С.. Жалбоподателят не представя доказателства за установяване на твърдението си, поради което същото остава недоказано и не може да бъде съобразено от съда.

По второто възражение, че оценката на оценителя „Лидер” ООД – гр. Варна е с изтекъл срок на валидност, следва да се посочи, че видно от същата е изготвена на 25.05.2015 г. и е валидна до 25.05.2016 г., поради което и това възражение е неоснователно.

При съвкупната преценка на гореизложеното, съдът намира, че предявената жалба е неоснователна.

Така мотивиран, съставът на АС – Варна

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предявената жалба от „Фърстлайн Канстръкшън БГ” ЕООД – в несъстоятелност против Постановление за възлагане № 1/08.02.2016 г., постановено по т. д. № 1385/2013 г. по описа на ОС – Варна, с което е възложено на Й.В.С., ЕГН **********,***, вземане от „Холидей мениджмънт” ООД /н/ в общ размер от 579 125.23 лева, от които 504 469 лева главница – вземания по фактури и лихва за забава в размер на 74 656.40 лева за периода до 31.03.2012 г., които са предявени и включени в списъка на приетите вземания обявен в ТР при АВп поз № 20120611104819 и одобрен с определение на съда по несъстоятелността № 3265/29.06.2012 г. по т. д. № 2473/2011 г. на ВОС, за сумата от 5 040 лева.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената жалба от „Фърстлайн Естейтс България” ЕООД – в ликвидация против Постановление за възлагане № 1/08.02.2016 г., постановено по т. д. № 1385/2013 г. по описа на ОС – Варна, с което е възложено на Й.В.С., ЕГН **********,***, вземане от „Холидей мениджмънт” ООД /н/ в общ размер от 579 125.23 лева, от които 504 469 лева главница – вземания по фактури и лихва за забава в размер на 74 656.40 лева за периода до 31.03.2012 г., които са предявени и включени в списъка на приетите вземания обявен в ТР при АВп поз № 20120611104819 и одобрен с определение на съда по несъстоятелността № 3265/29.06.2012 г. по т. д. № 2473/2011 г. на ВОС, за сумата от 5 040 лв., като недопустима, и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело в тази част.

РЕШЕНИЕТО в прекратителната част подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението, а в останалата част е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

          2.