ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 № …336……. / …09.06.……… 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД          ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

на 09.06.                                                                                     година 2017

в  закрито заседание в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. СЛАВОВ

                        ЧЛЕНОВЕ: Д. МАРКОВА

Ж. ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ ч.т.д. № 237 по

описа на ВАпС за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.122 ГПК.

Софийски градски съд е бил сезиран по реда на Глава петдесет и осма от ГПК и Регламент/ЕО/ № 1896/2006г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане от „Аероиск“ ЕООД- гр. Варна, ЕИК 203788586, срещу „Райънеър“ Лтд., дружество регистрирано съгласно законодателството на Ирландия, със седалище гр.Дъблин, с искане за издаване на Европейска заповед за плащане за сумата от 400 евро, представляваща вземане, произтичащо от неизпълнение на договор за услуги – въздушен превоз на пътници, както и дължимата законна лихва върху претендираната сума за периода от депозиране на формуляра до изплащане на вземането. Вземането представлява обезщетение по чл. 7 от Регламент № 261/2004г. на ЕП и Съвета от 11.02.2004г. относно създаване на общи правила за закъснение на полети и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, във вр. с Решение на съда от 19.11.2009г. по съединени дела С-402/07 и С-432/07, което вземане е било прехвърлено на молителя с договор за цесия.

С определение № 1543/08.03.2017г. по т.д. № 907/2017г. по описа на СГС производството по делото е прекратено и е изпратено по подсъдност на ВОС.

С определение № 1327/04.05.2017г. по ч.т.д. № 492/2017г. Варненският окръжен съд е повдигнал пред компетентния на осн. чл. 122, ал. 2 ГПК Варненски апелативен съд спор за подсъдност между СГС и ВОС за определяне на местно компетентния съд, който да се произнесе по депозираното от „Аероиск“ ЕООД- гр. Варна, ЕИК 203788586, срещу „Райънеър“ Лтд. искане за издаване на Европейска заповед за плащане.

Варненският апелативен съд, търговско отделение, за да се произнесе по спора за подсъдност, съобрази следното:

Съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане, за целите на прилагането на настоящия регламент, компетентността се определя в съответствие със съответните правила на правото на Общността, по-специално на Регламент (ЕО) № 44/2001. Има се предвид изпълнението на договорното задължение, от което произтича претенцията, в случая договора за превоз, на чието неизпълнение се основава претенцията за заплащане на обезщетение. Това е видно от разпоредбата на чл.7  на Регламент № 1215/2012г., който отменя Регламент № 44/2001г. и урежда правилата за компетентност по прилагане на Регламент/ЕО/ № 1896/2006г. съгласно чл.6 от последния. Съгласно правилата на чл. 7, т. 1, глава ІІ, раздел 2, озаглавен "Специална компетентност" от Регламент № 1215/2012, (идентична с чл. 5, т. 1, глава ІІ, раздел 2, озаглавен "Специална компетентност" от Регламент № 44/2001) срещу лице, което има местоживеене в държава членка, може да бъде предявен иск в друга държава членка по дело, свързано с договор, в съда по мястото на изпълнение на задължението, което в случаите на предоставяне на услуги, е дефинирано като мястото в държава членка, където съгласно договора услугите са били предоставени или е трябвало да бъдат предоставени (т.1, б. "б", предл. второ от чл. 7 от Регламент № 1215/2012, ид. с т.1, б. "б", предл. второ от чл. 5 от Регламент № 44/2001). В решение на ЕС от 9.07.2009 г. по дело № C-204/08 се съдържа тълкуване на чл. 5 от буква "б", второ тире от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22.12.2000 г., във връзка с определяне на съда, компетентен да разгледа искане за обезщетение по договор за превоз по въздух на лица от една държава членка до друга държава членка, сключен само с една авиокомпания, която е действителният превозвач. Прието е, че компетентен да се произнесе по такъв иск, по избор на ищеца е съдът, в чийто район се намира мястото на излитане или мястото на пристигане на самолета, така както тези места са договорени в посочения договор. В съответствие с горното е и нормата на чл. 625, ал.1 от ГПК, която по отношение на молбата за издаване на европейска заповед за плащане регламентира родова подсъдност на окръжен съд и факултативна местна подсъдност- на съответния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението, което в случая е мястото на излитането или на пристигането.

С оглед данните по делото и предвид цитираното решение на ЕС от 9.07.2009 г. по дело № C-204/08, местно компетентен да се произнесе по молбата за издаване на европейска заповед за плащане, като съд по местоизпълнението, е този в чийто район се намира мястото на излитане на самолета, съобразно договора за превоз на пътник, обективиран в представения с молбата билет, който в случая е Софийският градски съд.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение, на осн. чл. 122 ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по молбата на „Аероиск“ ЕООД- гр. Варна, ЕИК 203788586, срещу „Райънеър“ Лтд., дружество регистрирано съгласно законодателството на Ирландия, със седалище гр.Дъблин, за издаване на Европейска заповед за плащане е Софийски градски съд.

Делото да се изпрати за разглеждане на Софийски градски съд.

Копие от определението да се изпрати на ВОС за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.