ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……331………….…./……19.05.…………..2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: З* З*

М* Н*

 

Като разгледа докладваното от съдия А* ч. в. т. д. № 238/2014 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на А.И.Л., чрез адв. В* Д*, срещу Определение № 833 от 27.02.2014 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 642/2013 г., с което е оставена без разглеждане молбата на жалбоподателката с правно основание чл. 64, ал. 2 от ГПК за възстановяване на срок за подаване на /втори/ отговор на искова молба, на допълнителен отговор на допълнителна искова молба и за становище на частна жалба, подадена от „А* Б* Б*” АД.

І. След служебна проверка съдът установи, че не е изпълнена процедурата на чл. 276, ал. 1 от ГПК за връчване на препис от жалбата на насрещната страна за отговор.

Необходимост от връчване на препис следва освен от обстоятелството, че законът не предвижда производството да се развива едностранно /видно от чл. 66, ал. 1 от ГПК молбата се подава с препис за насрещната страна/, а и от очевидната значимост на интереса на всяка от страните да възстанови преклудирани процесуални права, респективно да се защити срещу неоснователното им възстановяване. Въпреки преценката на съда за просрочване на молбата, а оттам и за обезмисляне на процедурата по връчване на препис, липсва основание за неспазване на чл. 276, ал. 1 от ГПК на общо основание.

ІІ. Отделно от това е налице и нередовност по чл. 275, ал. 2 вр. чл. 261, т. 2 от ГПК, а именно липсва надлежно пълномощно за адв. В* Д* от А.И.Л. за представителство пред въззивната инстанция. Пълномощното на л. 139 от делото е изрично само за пред Окръжен съд – Варна по т. д. № 642/2013 г., но не и за пред въззивната инстанция.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. в. т. д. № 238/2014 г. по описа на Апелативен съд - Варна.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за провеждане на процедурата по чл. 276, ал. 1 от ГПК и отстраняване на нередовността по частната жалба с оглед представителната власт на процесуалния представител на жалбоподателя, след което делото да бъде върнато на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

 

             2.