РЕШЕНИЕ

№    116/  24.04.2015 год.,                                      Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На 24-и април                                                                      Година 2015

В    закрито засеД.ние в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕД.ТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛАВА

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                              ПЕТЯ ХОРОЗОВА 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. частно търговско    дело № 238 по описа за 2015 година, за Д. се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

   Производството е образувано по частна жалба на адв. Р.Ц. ***, като пълномощник на „Д. Б. Д.”ООД гр.Варна, ЕИК 130920895, представлявано от управителя Х. К., срещу Решение 178/04.03.2015 год. по ч.т.д. № 262/2015 год. на Окръжен съд - гр. Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20141218225322-2/29.12.2014год. на длъжностно лице при АВ, с който е отказано вписване в търговския регистър по пардиД.та на дружеството на промени, по заявление № 20141218225322.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдеБ.н акт,  поради необоснованост и незаконосъобразност, като моли решението Д. бъде отменено, а исканите промени-вписани в ТР.

Въззивната жалба е поД.дена в срок, от лица с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на адв. Р.Ц. ***, като пълномощник на „Д. Б. Д.”ООД гр.Варна, ЕИК 130920895, представлявано от управителя Х. К., срещу отказ на АВ, ТР под № 20141218225322-2/29.12.2014год. на длъжностно лице при АВ, с който е отказано вписване в търговския регистър по пардиД.та на дружеството на промени, по заявление № 20141218225322 от 18.12.2014год., произтичащи от решения на ОС, проведено на 17.12.2014год., изразяващи се в следното:

-Прехвърляне на дружествени дялове, промяна в правната форма

-Промяна адреса на управление:

-Заличаване на М. К. като съдружник и управител, заради изключването му като съдружник:

-Поемане на дяловете на изключения съдружник от оставащия съдружник Х. К..

-Вписване на актуализиран дружествен договор, относно извършените промени.

-Промяна адреса на управление:

С обжалваното  съдът е потвърдил отказа на АВ, по изложени съображения.

По жалбата съдът съобрази следното:

За Д. постанови обжалваното решение, съдът е споделил съображенията на длъжностното лице по регистрацията, че представените доказателства, не удостоверяват отправено писмено предупреждение  до съдружника М. К. за неговото изключване като такъв.          

Обжалваното решение законосъобразно.

Видно от доказателствата по делото, представен е протокол от ОСС на „Д. Б. Д.”ООД, проведено на 17.12.2014год., на което е присъствал Хамит К.-съдружник и управител, а за другият съдружник и управител М. К. е отразено, че не присъства.

На същото са взети решения, въз основа на които са направени заявените за вписване в АВп ТР обстоятелства, а именно:

-Решение за изключване на съдружника М. К..  Като причина е посочено-неизпълнение на задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството: - Решение за придобиване на всички 34 дяла от капитала на дружеството, собственост на изключения съдружник: Приемане на нов учредителен акт и решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Съдът счита, че взетото решение с което е изключен съдружника М. К., е незаконосъобразно, поради следното:

         От една страна, няма данни съдружникът реално да е узнал за насроченото ОСС.

Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл.139  ТЗ за лично връчване на съдружника на покана за общо събрание е императивна, поради което проведеното на 17.12.2014год. ОСС на съдружниците е нередовно на това основание. Личното получаване на поканата за свикване на общото събрание е с цел охраняване интересите на съдружника от вземане на решения, които го засягат. Предвид изложеното, настоящата инстанция  приема, че след като към заявлението не е приложена  покана за свикване на общото събрание с доказателства, че е връчена, то съдружникът се явява нередовно призован, респективно проведеното събрание е нередовно. От нередовността на проведеното ОСС следва, че  взетите на  него решения са незаконосъобразни и вписването на тези обстоятелства следва да бъде отказано.

В допълнение следва Д. се отБ.лежи също, че взетото решение за изключване на съдружника К. е незаконосъобразно и поради противоречие с чл.126 ал.3 ТЗ:

Съобразно текста на разпоредбата, предпоставка за изключването на съдружник в посочените изчерпатено хипотези на 126 ал.3 т.1-4 ТЗ, е  отправено писмено предупреждение до подлежащия на изключване съдружник.

Не се спори, а и самият молител твърди, че писмено предупреждение до съдружника М. К. във връзка с неговото изключване, не е отправяно.

Следователно, не е налице посочената формална предпоставка-отправено писмено предупреждение за изключване на съдружника  К., поради което взетото решение на 17.12.2014год.  за изключване на същия се явява незаконосъобразно само  на това основание. И тъй като останалите заявени обстоятелства за вписване, са вследствие от изключването на съдружника К.,  вписването на тези обстоятелства също следва Д. бъде отказано.

Поради изложеното, постановеният отказ, респективно обжалваното решение следва да бъдат потвърдени, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

Мотивиран от гореизложеното, съд

 

                                        Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖД.ВА Решение  № 178/04.03.2015год. постановено по т.д. № 262/2015 год. на Окръжен съд - гр. Варна, с което е потвърден отказ  под   № 20141218225322-2/29.12.2014год. на длъжностно лице при АВ, с който е отказано вписване в търговския регистър по пардидата на дружество  „Д. Б. Д.”ООД гр.Варна, ЕИК 130920895 на промени, по заявление № 20141218225322.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕД.ТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.