О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 456

 

                                                гр.Варна, 31.07.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

                                                                                     НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Г. Йовчев ч.т.д. №238 по описа на съда  за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е реда на чл.248 от ГПК и е образувано по молба на адв. Р.Д. ***, в качеството му на процесуален представител на Г.Я.С. – П., Я.А.П. и Т.Я.П. за изменение на определение №296/23.05.2017 г. по ч.т.дело 238/2017 г. на ВнАС, в частта за разноските, с присъждане на адв.възнаграждение по чл.38, ал.2 вр.ал.1, т.2 от ЗАдв за всеки един от представляваните ответници.

Насрещната страна „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 000694749, със седалище гр.София, в срока по чл.248, ал.2 от ГПК е погала писмен отговор, в който са изложени аргументи за неоснователност на молбата по чл.248 ГПК.

Съдът съобрази, че молбата за по чл.248 от ГПК е подадена в едноседмичния преклузивен срок от връчване на обжалваемия акт, изхожда от легитимирана страна и на това основание е процесуално допустима. Разгледана по същество, молбата е неоснователна.

Действително в производството пред ВнАС, ответниците по частната жалба на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД - Г.Я.С. – П., Я.А.П. и Т.Я.П., са били представлявани при условията на предоставена безплатна правна помощ от адв. Р.Д. от ВАК.

Съобразно разпоредбата на чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата, адвокатът, оказал безплатна правна защита, има право на адвокатско възнаграждение, в размер, определен от съда. Достатъчно за уважаване на искането по чл.38, ал.2 ЗА е: правна помощ по делото да е осъществена без данни за договорен в тежест на доверителя размер на възнаграждението по чл.36, ал.2 ЗА; заявление, че предоставената правна помощ е договорена като безвъзмездна и липса на данни, които да го опровергават; отговорност на насрещната страна за разноски, съобразно правилата на чл. 78 ГПК.

В случая са били налице предпоставките за присъждане на възнаграждение за оказаната безплатна правна помощ на ответниците, поради което съдът с определението си от 23.05.2017 г., с което е оставил без уважение частната жалба на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД е присъдил в полза на адвоката, сумата от 6425 лева – възнаграждение, съответстващо на посочения в Наредбата минимален размер по арг. от чл.36, ал.2 ЗА.

Обстоятелството, че адвокатът е представлявал тримата ответници по делото, не означава, че възнаграждение определено по посочения по-горе ред, следва да се присъди за всеки от представляваните, тъй като това не произтича, нито от ГПК, нито от Закона за адвокатурата, нито от Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

В хипотезата на предоставена безплатна правна помощ, възнаграждението на адвоката се определя от съда, а не представлява реално заплатеното по договор между представляваните лица и пълномощника адвокат, поради което при безплатото процесуално представителство от един адвокат на повече от едно лице, при сходни интереси, не се дължи определяне на възнаграждение за всеки от представляваните. Това е така, доколкото целта на разпоредбата е осигуряване на квалифицирана правна помощ на изброените в Закона за адвокатурата лице, при осигуряване възнаграждението на пълномощника, съобразно изхода на делото и за съответния вид работа. В случая, адв.Д. е осъществил процесуално представителство на трима ответници по една жалба, поради което и осъществените от него процесуални действия са еднакви за тримата ответници.

Ето защо, съдът намира, че молбата за изменение на определение №296/23.05.2017 г. по ч.т.дело 238/2017 г. на ВнАС, в частта за разноските, с присъждане на адв.възнаграждение по чл.38, ал.2 вр.ал.1, т.2 от ЗАдв за всеки един от представляваните ответници, следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на адв. Р.Д. ***, в качеството му на процесуален представител на Г.Я.С. – П., Я.А.П. и Т.Я.П. за изменение на определение №296/23.05.2017 г. по ч.т.дело 238/2017 г. на ВнАС, в частта за разноските, с присъждане на адв.възнаграждение по чл.38, ал.2 вр.ал.1, т.2 от ЗАдв за всеки един от представляваните ответници.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

                   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: