Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

228/24.07.2015г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Апелативен съд   -  Варна                           търговско   отделение

на     двадесет и четвърти юни                           Година 2015

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Недева

ЧЛЕНОВЕ:  А.Братанова

                                                                     Ж.Димитрова

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 239   по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството по делото  е по реда на чл.258 ГПК.     

Образувано е по подадена въззивна жалба от „Златни пясъци” АД, със седалище  и адрес на управление гр.Варна, район „Примороски”, к.к. „Златни пясъци”,  ЕИК 813095472  против решение № 1240/29.12.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 2361/2013г. в частта, с която са отхвърлени предявените от дружеството искове срещу  „Джи Ви Ви” АД, гр.Варна, ЕИК 103776469 за заплащане на дължимо и незаплатено възнаграждение по Договор № 651/20.11.2001г. за извършване на комплекс от услуги по поддръжка на инфраструктурата на к.к. „Златни пясъци”, АД за разликата  над присъдения размер от 21 406,36лв до претендирания такъв от 53 515, 92лв по иска с правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД; в частта, с която е отхвърлен иска по чл.86 ал.1 ЗЗД за заплащане на мораторна лихва върху главницата за разликата над  5 576,58лв до претендираните 13 941,42лв, както и в частта за разноските. По съображения, подробно изложени в жалбата, въззивникът моли съда да отмени решението в обжалваните му части и вместо него постанови друго, с което осъди ответника да заплати сумата от 31 109,56лв като разлика до пълния размер на претендираната главница от 53 515,92лв. – неплатено възнаграждение по процесния договор от 20.11.2001г., както и сумата от 8 364,84лв, представляваща разликата до пълния размер на претендираната лихва за забава от падежа на вземането си до датата на предявяване на исковата молба – 19.12.2013г.

В жалбата са релевирани доводи за неправилност на решението в обжалваните части поради необоснованост и нарушение на процесуалните правила :

 

- изводът за лошо – частично и некачествено изпълнение от страна на ищеца на задълженията му за поддържане на инфраструктурата на комплекса съдът е направил въз основа на свидетелски показания на лица, свързани с ответника. Освен това възпроизведените от свидетелите впечатления не съдържат факти и обстоятелства, осъществили се през процесния период от време, поради което се явяват неотносими към спора.

- не е установено, че търговските обекти, изградени пред хотела на ответника, са собственост и се експлоатират от „Златни пясъци” АД. Не е съобразен факта, че ищцовото дружество няма правомощията на контролен орган по опазване на обществения ред в комплекса.

- СТЕ, върху чието заключение съдът е изградил изводи, е назначена в противоречие с процесуалните правила, тъй като тя има за предмет изследването на нови обстоятелства, несвоевременно заявени от ответника, а и установените от нея факти касаят състоянието на инфраструктурата към момента на изготвянето й, а не към процесния период 2010г. – 2012г.

- съдът е обсъдил ненадлежно приети писмени доказателства – електронни документи на хартиен носител без подпис, а част от тях и на чужд език.

- неправилно съдът е отказал да приеме, че писмено изразеното от ответника съгласие да плати задълженията си представлява признание на дълга.

 Претендират се разноски за двете инстанции.

Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди съдебния акт в обжалваната му част като правилен и законосъобразен.

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

Предявени са в условията на обективно кумулативно съединяване искове с правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД и чл.86 ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата от  53 515,92 лв,  дължима по Договор за поддръжка на общата инфраструктура в к.к. „Златни пясъци” № 651/20.11.2001г., формирана като сбор от равностойността на шест вноски от по 6 100 щ.долара, дължими на падежи от 30.03.2010г., на 30.07.2010г., на 30.03.2011г., на 30.07.2011г., на 30.03.2012г. и на 30.07.2012г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата, разноски, както и лихви за забава върху ненавременно издължените вноски.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че страните по спора се намират във валидно облигационно отношение  във връзка със сключения между тях Договор № 651/20.11.2001г. за поддръжка на общата инфраструктура в к.к. „Златни пясъци” АД, по силата на който ищецът е поел задължението да извършва комплекс от услуги, целящи нормалното функциониране на инфраструктурата в комплекса, на територията на който са се намирали собствените на ответника туристически обекти – хотел „Перуника” и ресторант „Сочи” и изразяващи се в мероприятия по опазване на обществения ред в  комплекса, противопожарната безопасност, екологични и хигиенни мероприятия и поддръжката на техническата инфраструктура – ВиК мрежа, отводнителни съоръжения, поддръжката на парковите и зелени площи, ел.захранването, алеи, тротоари, паркинги и пр., плажната ивица и паркингите. Безспорно е установено още, че техническата инфраструктура на комплекса е собственост на отделни специализирани  експлоатационни предприятия. Така ВиК мрежата и електроразпределителната мрежа са собственост  „ВиК Златни пясъци” ООД и ЕРП Златни пясъци” АД, които ги обслужват въз основа на специални нормативни актове и договори.  „Паркстрой – Златни пясъци” ООД се явява собственик на инфраструктурни съоръжения и инсталации и в това си качество е поело задължение да извършва, съгласно Договор за поддържане на общата инфраструктура в к.к. „Златни пясъци”  № 03/17.12.2002г. и  анекси  към него 81/30.12.2005г., № 128/19.11.2009г., № 104/08.12.2010г. и 139/18.11.2011г., сключени с ищеца, общи за всички собственици на територията на комплекса  услуги – екологични мероприятия,  общи действия по осигуряването на охраната и опазването на обществения ред, на противопожарната безопасност и за изпълнение на хигиенно – санитарните норми, поддръжка, ремонт и обновяване на общата инфраструктура, ползвана от всички собственици – алейно осветление, пътища, паркинги, пешеходни алеи, тротоари, пропускателна система за МПС, поддръжка на зелени площи. В този смисъл са и показанията на свидетеля Стелиян Георгиев Севастиянов, дадени пред настоящата инстанция в качеството му на прокурист на „Паркстрой – Златни пясъци” ООД от 2002г. до момента.

Задълженията на  ищеца по осигуряване  функционирането на инфраструктурата на комплекса  са разписани в раздел ІІ  на договора и включват поддържането на  ВиК мрежи, отводнителни системи, паркови и други зелени площи, плажна ивица, външно ел.захранване, пътища, паркинги, пешеходни алеи и тротоари, както и дейности  по охрана и опазване на обществения ред, противопожарна безопасност, екологични и хигиенно – санитарни мероприятия в общите части на комплекса. Тези си задължения ищецът изпълнява лично или чрез трети лица, съобразно сключени с тях договори  -  № 68/12.05.2010г., с контрагент  Областна дирекция МВР-Варна за осъществяване на охранителна дейност на територията на к.к. „Златни пясъци”, гр.Варна през летния туристически сезон 2010г.; Договор № 13/20.05.2010г., сключен между „Паркстрой – Златни пясъци” ООД и Областна дирекция МВР за осъществяване на съвместна дейност при преместване на паркирани в нарушение правилата за движение по пътищата  МПС; Споразумение за сътрудничество №84/13.05.2011г. и №103/08.05.2012г., между „Златни пясъци” АД и Областна дирекция МВР- Варна, с предмет обединяване усилия за осигуряване на безопасността и спокойствието на гражданите, пребиваващи на територията на курортен комплекс „Златни пясъци”.

Основното възражение на ответника срещу дължимостта на претендираните суми по процесния договор е за лошо – непълно и неточно изпълнение на задълженията на ищеца по поддържане на инфраструктурата на комплекса специално по отношение на терените пред двата  негови обекта  - хотел „Перуника” и ресторант „Сочи”,       които терени са  собственост на ищцовото дружество и които по действащия план за регулация и застрояване са предвидени за озеленяване. Съгласно заключението на СТЕ и приложената към него скица на имота, търговските обекти, разположени по протежение на алеята/улицата от западната страна на хотела, пред фасадата и входа му, са разположени в УПИ ІХ – 292, УПИ Х – 262 и УПИ ХІ – 117, всички в кв.46 по ПЗР на к.к. „Златни пясъци” и отстоят от него съответно на 4-13 метра, 18 метра и 62 метра. В горната и долната част на УПИ  Х -262 са изградени атракционни съоръжения „батут” и „механичен бик”, отстоящи та 40 и 20 метра от хотела. В УПИ Х-292 са разположени няколко метални павилиона, метални бараки за смет, супермаркет и в южния край на имота – яма с дълбочина 1 метър, в която има различни отпадъци, пластмасови бутилки и опаковки. По действащия ПЗР на комплекса и трите УПИ са предназначени за озеленяване, в тях не се предвижда никакво застрояване. Няма изменение на предвижданията на плана от 2003 г. до сега. По регистрите към кадастралната карта на комплекса и трите имота са собственост на „Паркстрой – Златни пясъци” ООД, съгласно нот.акт № 71, том ІІІ, регистър 6345, д.№ 375/29.12.2009г. Действително съгласно чл.7 ал.3 от Специфичните правила и нормативи към плана за регулация и застрояване на курортен комплекс „Златни пясъци”, община Варна, одобрени с решение 2663-9-1 по протокол 16/21.05.2003г. на Общински съвет Варна, преместваемите и подвижни съоръжения за търговия, щандове, павилиони, кабини и преносими детски съоръжения не могат да се поставят в озеленени площи за широко обществено ползване.

С оглед разпределението на доказателствената тежест в процеса ищецът е представил сключените с трети лица договори за поддръжка на инфраструктурата на комплекса и опазване на обществения ред. Съгласно заключението на ССчЕ за 2010г. ищецът е изразходвал 782 456,89лв за  поддържане на инфраструктурата в комплекса / за плаж и водоспасителна дейност, паркоподдържане, инфраструктура и охрана/;  за 2011г. – 774 786.29лв. и за 2012г.- 797 272.24лв. Придобитите  са нови активи – части от общата техническа инфраструктура, на обща стойност  1 710 505.24лв.

        От приетите пред първата инстанция свидетелски показания на Мартина И. Маневска - мениджър маркетинг и продажби, бивш управител на хотел «Перуника» и работеща в него от 2004г. и

Ирина Димитрова Тодорова – настоящ управител на хотела, се установява, че пространството между търговските обекти, разположени пред фасадата на хотела и входа му и самия хотел е запълнено с боклуци и изхвърлени непотребни вещи, като щайги, кашони и др. Гостите на хотела искат да бъдат местени от другата страна на хотела, която гледа към басейна и морето, а при невъзможност – правят  рекламации или се местят в други хотели. Зелените площи, алеите и цветните градинки пред хотел «Перуника» не са поддържани. Градинките и алеите пред хотелите на първа линия се поддържат и то предимно от собствениците, за да имат хотелите угледен вид, но около хотел «Перуника» има дупки по пътя, камъни, ями с боклуци. При преценка достоверността на свидетелските показания съдът отчита евентуалната тяхна заинтересованост, предвид обстоятелството, че и двете свидетелки се намират в трудовоправни отношения с ответника. В същото време обаче техните показания се ценят заедно с установеното от СТЕ, а също  и с други писмени доказателства, събрани по делото, като представените отзиви от клиенти на хотела – л.74 – 83, съдържащи негативни оценки за чистотата около хотела и осигуряването на тишина и спокойствие, каквито предлолага почивката на море.

         Пред настоящата инстанция са изслушани и показанията на Росица Наскова Михайлова, на длъжност счетоводител при ответника, с месторабота хотел «Перуника». Според тези показания пред фасадата на хотела има тревни площи, с ламаринени контейнери върху тях, около които се изхвърля боклук. Ямата, която е махната последния сезон, е била пълна с боклуци. Площта пред хотела, върху която са разположени супермаркета, контейнерите и ямата, не е озеленена. В процесния период 2010г. – 2012г. пред хотел «Сочи» или бившия ресторант имало батут. Търговските обекти пред хотела му придават неугледен вид, тъй като повечето бараки са ръждясали, а и се намират с гръб към хотела. Контейнерите за боклук също стоят неестетически.

        

Според показанията на свидетеля Стелиян Севастиянов, прокурист на «Паркстрой – Златни пясъци» ООД от 2002г., в капитала на дружеството са включени голяма част от алеите и тротоарите на комплекса и голяма част от представителните зелени площи на комплекса, без включените към парцелите на хотела. Дружеството извършва ремонт на тротоарни площи, ремонт на алеи, поддръжка на зелени площи. Макар че сметопочистването и сметоизвозването са дейности на Община Варна, на дружеството му се налага да ги довършва на територията на комплекса. Извършва и ремонт на алейната мрежа и на пешеходните зони – алфалтиране и ремонт на тротоарни плочки, маркировка на алеи, алейно осветление, целогодишно поддържане на зелените площи, сезонно зацветяване, садене на декоративни растения и дървета. Според свидетеля пред хотел «Перуника» има една много широка полоса, която е собственост на хотела. Една сравнително тясна част, която не е тротоарна и е възможно да е към «Паркстрой», но дружеството поддържа кошарата за смет, като я ремонтира, чисти и боядисва. Ямата за смет тази година е запълнена. Според него в тази яма за периода 2010г. – 2012г. не са хвърляни отпадъци. Твърди, че боклуци има навсякъде из комплекса, особено между 20,00 часа – 24,00 часа, поради естеството на живота там.

         Горната фактическа установеност налага извода за частична основателност на предявената искова претенция по следните съображения :

         Доказано от страна на ищеца се явява наличието на облигационна връзка с ответника съобразно сключения Договор № 651/20.11.2001г. за извършване на комплекс от услуги по поддръжка на инфраструктурата на к.к. „Златни пясъци”, АД с посочения по-горе обем от права и задължения за страните по него. Спорно се явява изпълнението на задълженията на ищеца във връзка с противопоставеното правоизключващо вземането му възражение за лошо изпълнен договор  в хипотезата на неточно и некачествено изпълнение.

От ангажираните от ищеца писмени доказателства, представляващи сключени от него договори с трети лица във връзка с изпълнението на поетите по договора задължения, се установява, че той е престирал дължимия резултат както лично, така и чрез специализирани дружества съобразно специфичния им предмет на дейност. В тази връзка съдът цени  Договор № 68/12.05.2010г., с контрагент  Областна дирекция МВР-Варна за осъществяване на охранителна дейност на територията на к.к. „Златни пясъци”, гр.Варна през летния туристически сезон 2010г.; Договор № 13/20.05.2010г., сключен между „Паркстрой – Златни пясъци” ООД и Областна дирекция МВР за осъществяване на съвместна дейност при преместване на паркирани в нарушение правилата за движение по пътищата  МПС; Споразумение за сътрудничество № 84/13.05.2011г. и № 103/08.05.2012г., между „Златни пясъци” АД и Областна дирекция МВР- Варна, с предмет обединяване усилия за осигуряване на безопасността и спокойствието на гражданите, пребиваващи на територията на курортен комплекс „Златни пясъци”. Видно е от заключението на ССчЕ, че ищецът е направил инвестиции, посочени от в.лице по години за процесния период, за поддържане на инфраструктурата в комплекса / за плаж и водоспасителна дейност, паркоподдържане, инфраструктура и охрана/ : за 2010г. – в размер на 782 456,89лв; за 2011г. – в размер на 774 786.29лв. и за 2012г.- в размер на 797 272.24лв. От представения Договор за поддържане на общата инфраструктура в к.к. «Златни пясъци» № 3/17.12.2002г., сключен с «Паркстрой – Златни пясъци» ООД и показанията на свидетеля Севастиянов, депозирани пред настоящата инстанция, се установява обема и изпълнението на задълженията и на двете дружества по извършването на общи действия по осигуряване на поддръжката, ремонта  и обновяването на общата инфраструктура в к.к. «Златни пясъци» АД, по поддържане на чистотата на комплекса чрез дублиране на дейности на общината в тази насока,  алеи, алейно осветление, целогодишно поддържане на зелените площи, сезонно зацветяване, садене на декоративни растения и дървета, по осигуряване на обществения ред.

От друга страна безспорно се установи по делото, че основните възражения на ответника относно неподдържането на общата инфраструктура на територията, на която са се намирали собствените му туристически обекти – хотел „Перуника” и ресторант „Сочи” през процесния период, се свеждат до поставянето на търговски обекти – павилиони и бараки, с неугледен вид и на увеселителни съоръжения – „батут” и „механичен бик” в близост до хотела, както и до непочистване и неподдържане на тревните площи, липсата на озеленяване и осигуряване на обществения ред и спокойствие. В тази връзка съдът съобразява, че всички търговски обекти, разположени на алеята пред фасадата и входа на хотел „Перуника”, в  УПИ ІХ – 292, УПИ Х – 262 и УПИ ХІ – 117, всички в кв.46 по ПЗР на к.к. „Златни пясъци”, макар и не собственост  на ищеца, а на „Паркстрой – Златни пясъци” ООД, са поставени в нарушение на чл.7 ал.3 от Специфичните правила и нормативи към плана за регулация и застрояване на курортен комплекс „Златни пясъци”, община Варна, одобрени с решение 2663-9-1 по протокол 16/21.05.2003г. на Общински съвет Варна. Липсват обаче по делото доказателства, че такова е било фактическото положение и през процесния период – 2010г. – 2012г., поради което съдът не приема за основателно възражението за неизпълнен договор в тази му част. Показанията на свидетелите на ответника съдът цени съобразно евентуалната тяхна заинтересованост.

Неизпълнение на задълженията на ищеца по процесния договор съдът намира в установеното по делото неподдържане на зелените площи непосредствено пред хотел „Перуника” , липсата на озеленяване  и чистота. Този извод съдът прави въз основа на показанията на свидетелката Маневска, депозирани за периода от 2004г. насам  и свидетелката Михайлова, също депозираща показания за процесния период. Индиция в тази насока се съдържа и в представените негативни отзиви на туристи, които обаче не касаят в цялост 2010г. – 2012г., а  и не съдържат конкретика относно лицата, от които изхождат. Представената рекламация от 2013г. също е извън процесния период.

За да определи процентното съотношение между изпълнение и неизпълнение на задълженията на ищеца по договора от 20.11.2001г. съдът съобразява обема на всички задължения, разписани в него, а именно – поддръжка на ВиК мрежи, отводнителна система, паркови и други зелени площи, плажна ивица, външно ел.захранване, пътища, паркинги, пешеходни алеи и тротоари, находящи се в к.к. „Златни пясъци”, дейности по охрана и опазване на обществения ред, противопожарна безопасност, екологични и хигиенно – санитарни мероприятия в общите части на комплекса. Поддържането на зелените площи  и опазването на чистотата на терените, върху които се намират обектите на ответника са само две от многобройните направления от дейности, по отношение на които ищецът е поел задължения. Ето защо неизпълнението на договора съдът определя като 20 % от общата дължима престация. В този размер възражението за неизпълнен договор  е основателно. Исковата претенция следва да бъде уважена 80% от заявения размер или за сумата от 42 812,74лв. главница.

По претенцията на мораторна лихва :

По представените фактури ответникът дължи следните главници и лихви за забава :

1/ по фактура №103660/30.03.2010г.  -  сумата от 8 849.27лв. се намалява до размер от 7 079,42лв, като мораторната лихва за периода 31.03.2010г. до 18.12.2013г. съдът с помощта на calculator.bg изчислява на 2 709,47лв;

2/ по фактура № 104035/30.07.2010г.  -  сумата от 9 157.62лв. се намалява до размер от 7 326,10лв, като мораторната лихва за периода 31.07.2010г. до 18.12.2013г. съдът с помощта на calculator.bg изчислява на 2 551,05лв;

3/ по фактура №104824/30.03.2011г. - сумата от 8 467.42лв. се

намалява до размер от 6 773,94лв, като мораторната лихва за периода 31.03.2011г. до 18.12.2013г. съдът с помощта на calculator.bg изчислява на 1 893,49лв;

4/ по фактура №105275/30.07.2011г. за сумата от 8 366.46лв. се намалява до размер от 6 693,16лв, като мораторната лихва за периода 31.07.2011г. до 18.12.2013г. съдът с помощта на calculator.bg изчислява на 1 639,59лв;

5/ по фактура 105952/30.03.2012г. - сумата от 8 932.72лв. се намалява до размер от 7 146,18лв, като мораторната лихва за периода 31.03.2012г. до 18.12.2013г. съдът с помощта на calculator.bg изчислява на 1 256,82лв и

6/ по фактура №106452/30.07.2012г. - сумата от 9 742.43лв. се намалява до размер от 7 793,94лв, като мораторната лихва за периода 31.07.2012г. до 18.12.2013г. съдът с помощта на calculator.bg изчислява на 1 102,73лв.

По разноските – за първата инстанция ищецът е направил разноски в размер на 5 768,29лв,а за втората инстанция – 2 553,49лв, или общо за производството – 8 321,78лв. За първата инстанция ответникът е направил разноски в размер на 3 600лв , а за втората – 2 400лв, или общо за производството – 6 000лв. Не са направени възражения за прекомерност на адв.възнаграждение. При това положение с оглед изхода на спора на ищеца се дължат разноски в размер на 6 657,43лв, а на ответника – 1 200лв. Изчислени по компенсация на ищеца се дължат 5 457,43лв.

Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ОТМЕНЯ решение № 1240/29.12.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 2361/2013г. в частта, с която е отхвърлен предявеният  от „Златни пясъци” АД, със седалище  и адрес на управление гр.Варна, район „Примороски”, к.к. „Златни пясъци”,  ЕИК 813095472  срещу „Джи Ви Ви” АД - гр.Варна, к.к. „Зл. Пясъци”, хотел „Перуника”, ЕИК 103776469, представлявано от Виолета Кръстева иск за заплащане на дължимо и незаплатено възнаграждение по Договор № 651/20.11.2001г. за извършване на комплекс от услуги по поддръжка на инфраструктурата на к.к. „Златни пясъци”, АД за разликата  над присъдения размер от 21 406,36лв до 42 812,74лв, в частта, с която е отхвърлена претенцията за мораторна лихва за горницата над 5 576,58лв до 11 153,15лв по фактури, както следва :

по фактура №103660/30.03.2010г.  -  за горницата над 1354.73лв. до 2 709,47лв;  по фактура № 104035/30.07.2010г.  -  за горницата над 1275.52лв. до 2 551,05лв;  по фактура

 

 

№104824/30.03.2011г. – за горницата над 946.75лв.  до 1 893,49лв; по фактура №105275/30.07.2011г. за горницата над 819.79лв.  до 1 639,59лв;  по фактура 105952/30.03.2012г. – за горницата над      628.42лв   до 1 256,82лв и по фактура №106452/30.07.2012г. – за горницата над 551.37лв. до 1 102,73лв., както и в частта, в която на страните са присъдени разноски, като вместо него

 

П О С Т А Н О В Я В А :

 

ОСЪЖДА  “Джи Ви Ви” АД - гр.Варна, к.к. „Зл. Пясъци”, хотел „Перуника”, ЕИК 103776469, представлявано от Виолета Кръстева ДА ЗАПЛАТИ НА  „Златни пясъци” АД  Варна, ЕИК 813095472, със седалище и адрес на управление район Приморски, КК ”Златни пясъци”, представлявано от Ивайло Василев Чеварганов сумата от още 21 406,38лв, представляваща дължимо и неплатено възнаграждение, формирано като сбор от равностойността на шест вноски от по 6 100 щ.долара, дължими на падежи и по фактури №№103660/30.03.2010г., 104035/30.07.2010г., 104824/30.03.2011г., 105275/30.03.2012г., 105952/30.03.2012г. и 106452/30.07.2012г., издадени по договор № 651/20.11.2001г. за извършване на комплекс от услуги по поддръжка на инфраструктурата на кк „Златни пясъци”, включващо обслужване на ВиК мрежи за общо ползване, отводнителна система, паркови и други зелени площи, паркинги и др., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба (19.12.2013г.) до окончателното й изплащане, на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД.

 

ОСЪЖДА “Джи Ви Ви” АД - гр.Варна, к.к. „Зл. Пясъци”, хотел „Перуника”, ЕИК 103776469, представлявано от Виолета Кръстева ДА ЗАПЛАТИ НА  „Златни пясъци” АД  Варна, ЕИК 813095472, със седалище и адрес на управление район Приморски, КК ”Златни пясъци”, представлявано от Ивайло Василев Чеварганов сумата от още 5 576,58лв, представляваща сбор сумите за мораторна лихва, както следва:  още 1 354.73лв.  за периода 31.03.2010г. до 18.12.2013г. върху главница от 7 079,42лв., още 1 275.52лв. за периода 31.07.2010г. до 18.12.2013г. върху главница от 7 326,10лв., още 946.75лв.   за периода 31.03.2011г. до 18.12.2013г. върху главница от 6 773,94лв., още 819.79лв. за периода 31.07.2011г. – 18.12.2013г. върху главница от 6 693,16лв., още 628.42лв. за периода 31.03.2012г. до 18.12.2013г. върху главница от 7 146,18лв. и още 551.37лв.  за периода 31.07.2012г. до 18.12.2013г. върху главница от 7 793,94лв.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалите обжалвани части.

ОСЪЖДА “Джи Ви Ви” АД - гр.Варна, к.к. „Зл. Пясъци”, хотел „Перуника”, ЕИК 103776469, представлявано от Виолета Кръстева ДА ЗАПЛАТИ НА  „Златни пясъци” АД  Варна, ЕИК 813095472, със седалище и адрес на управление район Приморски, КК ”Златни пясъци”, представлявано от Ивайло Василев Чеварганов сумата от 5 457,43лв – разноски за водене на делото в двете инстанции, на осн.чл.78 ал.1 ГПК.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен  срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                          ЧЛЕНОВЕ :