О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 280

 

                                         гр.Варна, 24.04.2018 г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №239 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба от „Професионален футболен клуб ЛЕВСКИ" АД, ЕИК *, със седалище гр.София против определение №304/25.01.2018 год., постановено  по т.д.№1373/2017 год. по описа на ОС - Варна, с което е оставено без уважение възражението на жалбоподателя за местна неподсъдност на производството по търг.дело №1373/2017 г.

Твърди се, че поради непосочване на конкретните имуществени спорове за които се отнася уговорената местна подсъдност, не е налице действителен договор за подсъдност по смисъла на чл.117, ал.2 от ГПК, както и че клаузата на чл.10 от договора, касае само спорове свързани с неуредените в договора въпроси, но не и тези, произтичащи от самия договор.

Насрещната страна „Професионален футболен клуб ЧЕРНО МОРЕ" АД,  със седалище гр.Варна е подала отговор, в който оспорва жалбата и моли съда да потвърди определението.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което са допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, поради следните съображения:

Съгласно чл.117, ал.2 от ГПК, въз основа на писмено съгласие, страните по имуществен спор могат да посочат друг съд, а не онзи, на който делото е подсъдно съобразно правилата на местната подсъдност. Ограничение за прилагане на договорна подсъдност, законът е въвел единствено относно исковете за вещни права върху недвижим имот, за делба на съсобствен недвижим имот, за граници и за защита на нарушено владение върху недвижим имот, искове за сключване на окончателен договор за учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижим имот, както и за разваляне, унищожаване и обявяване нищожност на договори за вещни права върху недвижим имот.

Спорът между страните има имуществен характер и произтича от твърдения за неизпълнение на задължения по договор за трансфер на футболист от 08.01.2016 г.

В чл.10 от договора, страните са уговорили, че всички спорове ще бъдат подсъдни на Окръжен съд Варна.

След като е налице валидно писмено съглашение, по силата на което страните са уговорили, че споровете между тях ще се решават от ОС – Варна, както и че въведения с исковата молба спор има имуществен характер, и не попада в ограниченията по чл.117, ал.2 вр. чл.109 от ГПК, съдът намира, че за да породи действие тази уговорка, не е необходимо посочването на конкретните спорови, за разглеждането на които да се отнася договорената местна подсъдност.

 Няма как уговорената подсъдност да се отнася само до спорове във връзка с неуредени в договора въпроси, тъй като такъв спор няма да произтича от неизпълнение на договорно задължение и по отношение на него ще са приложими общите правила за подсъдността, поради което и това възражение на жалбоподателя е неоснователно.

 С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради което частнната жалба, следва да се остави без уважение.

С оглед разясненията дадени в т.9в, предл.2 от ТР 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, определението на въззивния съд, с което се потвърждава определение на първоинстанционен съд, с което е оставен без уважение отвод за неподсъдност, не подлежи на касационно обжалване, тъй като не е от категорията на актовете, предвидени в чл.274, ал.3, т.1 и т.2 от ГПК.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Професионален футболен клуб ЛЕВСКИ" АД, ЕИК *, със седалище гр.София против определение №304/25.01.2018 год., постановено  по т.д.№1373/2017 год. по описа на ОС - Варна, с което е оставено без уважение възражението на жалбоподателя за местна неподсъдност на производството по търг.дело №1373/2017 г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: