РЕШЕНИЕ

   № 158

               гр.Варна, 02.06.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 20.05.2015 г. в  състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 240  по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Бългериан Хънтинг” ООД - гр.Варна е обжалвало решение № 99/09.02.2015 г. по т.д. 664/14 г. по описа на Окръжен съд – Варна, ТО, с което е отменено решение на проведеното на 24.03.2014 г. Общо събрание на съдружниците на „Бългериан Хънтинг” ООД гр.Варна за изключване на съдружника И.Я.И., по иск на същия срещу дружеството с правно основание чл.74 ал.1 ТЗ, ведно с присъждане на съдебните разноски, с молба да бъде отменено и вместо него постановено друго решение, с което искът бъде отхвърлен. Въззивникът моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му, ведно с присъждане на съдебните разноски по делото за двете инстанции, като съображения за това излага в писмени бележки.

Въззиваемата страна - И.Я.И. ***.Чифлик, Варненска област с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител моли за потвърждаване на първоинстанционното решение.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

С определение № 263/08.04.2015 г. съставът на съда е оставил без уважение направените с въззивната жалба доказателствените искания, тъй като целят установяване на несъотносими спрямо предмета на спора обстоятелства. Делото няма за предмет обявяване на дружеството за недействително,  предвид което всички факти във връзка с учредяването му са несъотносими. Гр.д. №5572/14 г. на ВРС е между други страни и с несъотносим предмет. Решенията по гр.д. №1755/11 г. на ВОС са приложени по делото и това е достатъчно, като не се налага прилагането и на цялото дело. В с.з. на 18.11.2014 г. трети свидетел е искан за установяване на нарушения по т.8 от предупреждението за изключване относно гласуването на ищеца по въпроси от дневния ред на ОСС от 17.10.2013 г. Доколкото гласуването се установява от съдържанието на протокола от общото събрание, разпит на свидетел за този факт е излишен.

По същество съдебният състав намира, че основания за изключване на ищеца като съдружник за действия против интересите на дружеството не са налице. Писменото предупреждение за изключване до ищеца, изпратено му с нотариална покана от 03.12.2013 г., получена от същия на 05.02.2013 г., съдържа твърде общи и неконкретизирани нарушения, някои от които изобщо не могат да се счетат за такива. По какъв начин е било учредено дружеството е без всякакво значение, след като това не е довело до обявяването му за недействително в преклузивния едногодишен срок по чл.70, ал.2 – ТЗ, който е изтекъл. С влязлото в сила решение по гр.д. №1755/11 г. на ВОС е установено ползването от дружеството на неистински документи при провеждане на Общите събрания на съдружниците от 21.10.2009 г. и 10.03.2011 г., поради което липсващите /невзети/ решения в ущърб на ищеца са обявени за нищожни. Обратно, няма конкретни твърдения и доказателства самият ищец да е фалшифицирал документи на дружеството. Гласуването на съдружник по въпроси от дневния ред на Общо събрание на съдружниците е негово суверенно право и никой няма право да му разпорежда как да гласува, още по- малко да го предлага за изключване като съдружник, тъй като не е гласувал по определен начин. Невнасянето на допълнителна парична вноска може да бъде основание за изключване по чл.126, ал.3, т.4 - ТЗ, само ако дружеството е било взело решение за задължаване на съдружниците да направят такива вноски. Негласуването от съдружника за вземане на такова решение не може да се третира като неизпълнение на задължението му за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството или като действие против интересите на дружеството. Решение на общото събрание за допълнителни парични вноски може да се вземе само за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съгласно чл.134, ал.1 – ТЗ, а не и с оглед осъществяване дейността на дружеството изобщо. Твърденията за финансови нарушения касаят качеството на ищеца на бивш управител, а не на съдружник, като евентуалната му отговорност в този случай следва да се ангажира по реда на чл.145-ТЗ. Отговорността на управителя за причинени на дружеството вреди може да бъде основание за изключването му и като съдружник, но тя трябва да бъде несъмнено доказана в настоящия процес при условията на главно и пълно доказване досежно противоправното поведение, вината, вредите и причинна връзка между тях. Твърденията в случая са бланкетни и неконкретни и напълно недоказани. Що се отнася до твърденията за  извършен от ищеца отстрел на диви прасета за лични нужди и по време на въведена забрана за лов, тези нарушения е следвало да бъдат констатирани с констативни актове на длъжностни лица по чл.67 от ЗЛОД, въз основа на които да бъдат издадени наказателни постановления от лицата по чл.96, ал.1 от същия закон, каквито не са представени по делото,  поради което твърденията са недоказани.

Ето защо, искът по чл.74, ал.1 - ТЗ е основателен и следва да се уважи, като решенията на Общото събрание на съдружниците на „Бългериан Хънтинг” ООД - гр.Варна, проведено на 24.03.2014 г., се отменят.

ОС Варна е достигнал до същите правни изводи и краен резултат, предвид което обжалваното решение следва да се потвърди изцяло. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ГПК.

Въззиваемата страна не е направила искане за присъждане на съдебни разноски за въззивната инстанция, предвид което такива с оглед изхода на спора не й се присъждат.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 99/09.02.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№664/2014г. изцяло.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.