ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  364                                                29.05.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  29-и май                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*  

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С*   

                                                              П* Х*  

 

Като разгледа докладваното от Р.С* ч. гражданко дело

№ 241 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по реда на чл.274 ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от „Ч* Е* Б*”АД гр.София, чрез процесуален представител, срещу Решение  по т.д. № 2056/2013год.  по описа на ВОС, с което  частично е прекратено производството по делото.

С  частната  жалба се иска отмяна на обжалваното решение в посочената част като неправилно поради незаконосъобразност, по изложени съображения.

Частната  жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Видно от материалите по т. дело № 2056/2013год. по описа на ВОС,  ищецът „Ч* Е* Б*”АД гр.София, е предявил срещу „Т*-Г”ЕООД гр.Варна иск с правно основание чл.422 ГПК, за установяване съществуването на парични вземания-т.е. че ответниците дължат на ищеца суми в общ размер 55 523,87 лв.

Решението, което в обжалваната част има характер на определение е незаконосъобразно.

Видно от мотивите на съда относно обжалваната част, съдът е приел, че в проведеното заповедно производство заявителя е предявил вземане което е над 25 000лв., поради което спорът е родово подсъден на окръжен съд като първа инстанция-чл.104 т. ГПК.  Поради което е приел, че ВРС е постановил частично недопустим акт-Заповед за изпълненние по чл.410 ГПК относно сумата 52 576.78лв. главница, дължима по договорна сметка –клиентски № 21 0007961469 за потребена ел енергия за периода 01.01.2013год.-31.05.2013год.г. и лихва в размер на 1568,98лв. След така направения извод, е прекратил поради недопустимост на установителния иск относно претенцията за посочените суми.

Този извод-за недопустимост на иска в прекратената част не се споделя от настоящия съдебен състав.

Следва да се отбележи, че съобразно характера на претенцията-а именно-установяване на дължими суми за потребена ел.енергия, искът попада в специалната подсъдност, която дерогира правилото на чл.104 т.4 ГПК.Това е така, тъй като съобразно чл.107 от ЗЕ, Обществения доставчик, какъвто се явява и ищеца,  може да поиска издаване на заповед по чл.410 ал.1 ГПК, за вземанията си за доставена или пренесена ел.енергия, независимо от техния размер.

Предвид изложеното,  ВРС не нарушил компетентността си при издаване на Заповед за изпъленние по чл.410 КПК относно сумата 52 576.78лв. главница, дължима по договорна сметка –клиентски № 210007961469 за потребена ел енергия за периода 01.01.2013год.-31.05.2013год.г. и лихва в размер на 1568,98лв. Издадената Заповед за изпълнение не страда от посочените от ВОС пороци, респективно предявения иск по чл.422 ГПК се явява допустим и в прекратените части, поради което следва да бъде разгледан по същество.

Предвид изложеното, решението в неговите прекратителни части което е предмет на настоящето производство се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

            

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 212/28.02.2014год. постановено по т.д.№ 2056/2013год. по описа на ВОС, в частта с което производството по предявения установителен иск от „Ч* Е* Б*”АД гр.София, срещу „Т*-Г”ЕООД гр.Варна с правно основание чл.422 ГПК, за установяване дължимост на сумата 52 576.78лв. главница, дължима по договорна сметка –клиентски № 21 0007961469 за потребена ел енергия за периода 01.01.2013год.-31.05.2013год.г. и лихва в размер на 1568,98лв. лихва за забава на плащането, поради недопустимост на иска. ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд за произнасяне по исковете така, както са предявени.

Определението е окончателно.

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.