Р Е Ш Е Н И Е

№  198/27.07.2018 год.                           гр.Варна

           В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  19.06.2018 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

 ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

при секретаря Десислава Чипева,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 241  по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

          Производството е по реда на чл. 258 и сл.ГПК.

Постъпила е жалба от “СТОК ТРАНС 81“ ООД гр.Варна,  представлявано от управителя С С А, чрез пълномощникът си адв.Ю.М. ***-ответник по т.д. № 539/2017год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото с № 82/08.02.2018год., с което са отменени решенията на общо събрание на съдружниците на „СТОК ТРАНС 81“ ООД, ЕИК 203226864, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Доброволци“, № 12, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителя С А, проведено на 28.04.2017 г., за изключване на съдружника М.К.; за уреждане на имуществените последици от прекратяване участието на съдружника; за записване и попълване на капитала на дружеството и за отмяна на действащия дружествен договор и приемане и подписване на нов учредителен акт, по иск с правно основание чл. 74, ал. 1 ТЗ, предявен от М.К., роден на *** г., в гр. Хамбург, Германия, немски гражданин, живущ в Република Чехия, гр. Ческе Будейовице, със съдебен адрес на територията на РБ – адв. М.Т.,*** срещу „СТОК ТРАНС 81“ ООД, ЕИК 203226864, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Доброволци“, № 12, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителя С А и

„СТОК ТРАНС 81“ ООД, е осъдено да заплати на М.К.,  сумата 600.00 лв., представляваща сторените по делото разноски, на осн. чл. 78, ал. 1 ГПК.

Счита решението за недопустимо-понеже съдът се е произнесъл по основания за отмяна, които не са посочени и конкретизирани от ищеца, евентуално като неправилно- поради  нарушение на процесуалния и материалния закон и необоснованост на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което исковете да бъдат отхвърлени.

С жалбата се иска решението да бъде отменено и постановено друго, с което предявените искове да бъдат отхвърлени.

Жалбата отговаря на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и е допустима.

С писмен отговор въззиваемата страна М.К., чрез процесуалния си представител М. Т. от ВАК, жалбата се оспорва като неоснователна, по изложени съображения.

В съдебно заседание жалбата се поддържа, съответно оспорва чрез процесуални представители, както и чрез писмени бележки от представителя на въззивното дружество.

За да се произнесе, съдът взе в предвид следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по иск на  М.К., срещу „СТОК ТРАНС 81“ ООД, ЕИК 203226864, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Доброволци“, № 12, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителя С А с правно основание чл. 74 ТЗ за отмяна като незаконосъобразни взетите на 28.04.2017 г. решения на общото събрание на съдружниците на „СТОК ТРАНС 81“ ООД за:

1. Изключване на съдружника М.К.; 2. Уреждане на имуществените последици от прекратяване участието на съдружника; 3. Записване и попълване на капитала на дружеството; 4. Отмяна на действащия дружествен договор и приемане и подписване на нов учредителен акт.

Твърди, че е съдружник в ответното дружество „Сток Транс 81“ ООД и на 08.05.2017 г., при справка в Търговския регистър, е узнал за подадено заявление за вписване на промени по партидата на търговеца на обстоятелства в резултат на взети на 28.04.2017 г. решения на ОСС. Излага, че на посочената дата е присъствал единствено съдружника С А, който е взел горепосочените решения. Сочи, че не е налице нито една от посочените хипотези в разпоредбата на чл. 126, ал. 3 ТЗ и не е извършил посочените нарушения, за да бъде основателно изключването му като съдружник. Оспорва извършването на нарушенията, вписани в поканата за събранието. Подробно излага твърдения, че от 10.03.2017 г. управителят на ответното дружество се е преместил да живее в Испания и е оттеглил пред банката даденото на ищеца пълномощно за опериране с фирмената банкова сметка, ***а бъдат погасявани задължения на дружеството. Твърди, че С А е блокирал сървъра и имейл адресите, които се използват от дружеството за връзка с партньорските фирми в Германия и е сменил паролите на дружеството за достъп до сайтовете за набиране на персонал. Излага, че управителят няма необходимите езикови познания и компетентност за извършване на оперативна дейност и не поддържа връзка със съдружника, поради което не могат да се вземат важни решения за дружеството. Излага, че никога не е разполагал с достъп до счетоводните книжа на дружеството, които се намирали при счетоводителката С Н, която след преустановяване на счетоводното обслужване е предала документите на П Д, която е пълномощник на С А. Твърди, че поради невъзможността за контакт с управителя е отправил нотариална покана, с която е поискал предоставяне на книжата на дружеството и е отправил предупреждение за изключването на С А като съдружник. Сочи, че поканата е била връчена лично на 28.04.2017 г. от помощник нотариус при Нотариус Н С, за което е издаден констативен протокол. Иска се от съда да отмени всички взети решения на проведеното ОС. 

Ответникът в писмения отговор и по съществото на спора изразява становище за неоснователност на предявеният иск. Излага, че е спазена процедурата по изключване на съдружник, в поканата е посочен  дневният ред, поканата е получена от ищеца и същата следва да се счита и за предупреждение. Излага, че ищецът не е прекратил нарушенията и не е съобразил поведението си с изискванията на закона, поради което е проведено общо събрание на 28.04.2017 г., 18.00 ч., на което е взето решение за изключването му. Оспорва и изложените в исковата молба обстоятелства във връзка с пребиваването на управителя в Испания към датата на проведеното ОСС.

Твърди, че ищецът е действал против интересите на дружеството като е подписвал договори от името на дружеството за свой личен интерес без упълномощаване, знание и съгласие на управителя. Сочи, че същият е забранил на служителите да комуникират и изпълняват разпореждания на управителя и е водил преговори с партньори на дружеството в Германия без упълномощаване и без да дава отчет. Излага, че е изземвал и не е осигурявал достъп до търговските книжа и е осъществявал търговска дейност от името на дружеството без нужните лицензи и разрешителни и е договарял плащания, които не са постъпвали по дружествената сметка и др. Твърди, че сума от 680 евро е следвало да бъде преведена по сметката на дружеството във връзка с извършена работа на служител в Германия, но сумата не е постъпила по вина на съдружника К.. Сочи, че друго нарушение е сключването на договор с немско дружество без уведомяване на управителя, поради което за положения от служител на „СТОК ТРАНС 81“ ООД труд не са били заплатени по сметка на дружеството сумата от 1700 евро. Оспорва обстоятелството, че управителя и пълномощника П Д са извършвали дейности, които да възпрепятстват работата на дружеството. Желае да бъдат отхвърлени предявените искове, като неоснователни и недоказани.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Не е спорно, че съдружници в „Сток Транс 81”, ООД, са ищецът и  С С А, който  е и управител на същото. Установява се от представена с писмения отговор разписка /41/, че съдружникът М.К. е бил редовно уведомен на 18.04.2017 година

Ответното дружество е представило писмена покана от С С А –управител и съдружник в „Стокс Транс 81“ООД до съдружника М.К. за свикване на общо събрание, съдържаща и предупреждение по чл.126 ал.3 от ТЗ.  В поканата е посочен дневния ред, както и че ОСС ще се проведе на дата 28.04.2017 година, от 18ч. на адреса на управление: гр.Варна, ул.”Доброволци ” № 13, ет.6 ап.18.

Твърдяните нарушения, посочени в предупреждението за изключване са следните:

По т. 1 от нарушенията – въвеждане на еднолична и самоволна забрана на служителите да приемат и изпълняват законните разпореждания на управителя, да разговарят с него и да му дават отчети за работните си задачи, считано от 10.03.2017 г.

По т. 2 от нарушенията – водене на преговори с партньори в Германия без оправомощаване и без даване на отчет за резултатите и поетите ангажименти, считано от 10.03.2017 г..    

По т. 3 от нарушенията – изземване  и неосигуряване на достъп на управителя и на счетоводителя на дружеството до счетоводните книги, считано от 10.03.2017 г..

По т. 4 от нарушенията – осъществяване на търговска дейност от името на дружеството, без нужните лицензи и разрешителни и въпреки изричното противопоставяне на управителя.

По т. 5 от нарушенията – отказ за обсъждане на текущи проблеми на управлението на дружеството и визията за неговото бъдеще, създаване на препятствия за участие на собственик на капитала на дружеството и него управител в управлението, неоказване на съдействие за осъществяването на законната дейност.

В поканата  за свикване на ОСС, след описване на нарушенията, е предоставен едноседмичен срок, считано от датата на получаване на поканата-предупреждение, за прекратяване на нарушенията  и съдружникът да съобрази  поведението си с  изискванията на закона.

Представен е протокол от ОС на съдружниците, според който на  28.04.2017 година, е проведено ОС на съдружниците на дружеството. Видно от съдържанието на протокола, поканеният съдружник не е присъствал на проведеното ОСС. На същото е  взето решение за изключване на съдружника М.К. на основание чл.126 ал.3 т.1 и т.3 ТЗ, поради продължаване на  поведението, описано в поканата-предупреждение, връчена на 18.04.2017год., както следва..като са възпроизведени посочените в поканата нарушения.

Гореустановената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Предявеният иск е с правно основание чл.74, ал.1 ТЗ.

Безспорно, искът е упражнен в преклузивния срок по чл.74, ал.2 ТЗ, видно от датата на предявяване - 10.05.2017 година.

В производството по иска по чл.74 ТЗ доказателствената тежест да установи наличието на предвидените от закона предпоставки за изключване на ищеца въз основа на посочените изключващи основания е за ответника. С  други думи, ответното дружество следва да установи законността на оспорените решения, поради което същият следва да докаже законността на провеждането на ОСС,  юридическите факти, въз основа на които е взел оспорените решения.

За това ответното дружество следва да установи че са спазени  изискванията на закона и устава, свързани с процедурата по провеждане на събранието и валидността на взетите решения: Или, във връзка с установяване на посочените обстоятелства ще се установи налице ли са били предвидените от закона основания за изключването на съдружник, каквото е становището на ответното дружество.

Във връзка с изложеното, съдът съобрази следното:

..Предявеният иск е с правно основание чл. 74 ТЗ и е за отмяна като незаконосъобразни взетите на 28.04.2017 г. решения на общото събрание на съдружниците на „СТОК ТРАНС 81“ ООД за: 1. Изключване на съдружника М.К.; 2. Уреждане на имуществените последици от прекратяване участието на съдружника; 3. Записване и попълване на капитала на дружеството; 4. Отмяна на действащия дружествен договор и приемане и подписване на нов учредителен акт.

Изключването на съдружника М. Кловер е на основание  чл. 126, ал. 3, т. 1 и 3 ТЗ, респективно с иска се оспорват извършването на  посочените в предупреждението нарушения, послужили като основание за изключването.

Разпоредбата на чл. 126, ал. 3 ТЗ изисква изключването на съдружник да бъде предшествано от получаването на писмено предупреждение, в което да бъдат посочени основанията за изключването по т. 1 - 4 от същата разпоредба.

Ищецът извън твърденията за допуснати процесуални нарушения  относно уведомяването сочи, че не е налице нито една от посочените хипотези в разпоредбата на чл. 126, ал. 3 ТЗ и не е извършил посочените нарушения, за да бъде основателно изключването му като съдружник. Изрично оспорва извършването на нарушенията, вписани в поканата за събранието. Отделно твърди, че липсва изложение на конкретни факти и обстоятелства относно тези нарушения. По тези оплаквания на ищеца, съдът съобрази следното:

Твърдяните нарушения, посочени в предупреждението за изключване и въз основа на които е взето решението за изключване на съдружника К. са следните:

По т. 1 от нарушенията – въвеждане на еднолична и самоволна забрана на служителите да приемат и изпълняват законните разпореждания на управителя, да разговарят с него и да му дават отчети за работните си задачи, считано от 10.03.2017 г. Посочено е, че това нарушение е по чл.124 вр. чл.126 ал.3, т.1 и 3 ТЗ:

По т. 2 от нарушенията – водене на преговори с партньори в Германия без оправомощаване и без даване на отчет за резултатите и поетите ангажименти, считано от 10.03.2017 г. Посочено е, че това нарушение е по чл.124 вр. чл.126 ал.3, т. 3 ТЗ:.    

По т. 3 от нарушенията – изземване  и неосигуряване на достъп на управителя и на счетоводителя на дружеството до счетоводните книги, считано от 10.03.2017 г. Посочено е, че това нарушение е по чл.124 вр. чл.126 ал.3, т.1 ТЗ:.

По т. 4 от нарушенията – осъществяване на търговска дейност от името на дружеството, без нужните лицензи и разрешителни и въпреки изричното противопоставяне на управителя. Посочено е, че това нарушение е по чл.124 вр. чл.126 ал.3, т.1 и 3 ТЗ:

По т. 5 от нарушенията – отказ за обсъждане на текущи проблеми на управлението на дружеството и визията за неговото бъдеще, създаване на препятствия за участие на собственик на капитала на дружеството и негов управител в управлението, неоказване на съдействие за осъществяването на законната дейност. Посочено е, че това нарушение е по чл.124 вр. чл.126 ал.3, т.1 и 3 ТЗ:

Съдът, като взе в предвид съдържанието на отправената покана, намира, че същата е нередовна, поради следното:

Връчването на писмено предупреждение по чл.126 ал.3 ТЗ поставя началото на  процедурата по изключване. Предупреждението представлява изявление на дружеството  за констатирани нарушения. За законосъобразността на провеждане на общото събрание за изключване е от значение получаване на предупреждението като документ, което както се посочи, е налице. Но за наличието на материалните основания за изключване по чл.126 ал.3 ТЗ значение имат фактите, относими към описаните в предупреждението действия, или бездействия на съдружника, съставляващи основания за изключване. Органът, вземащ решение за изключване, формира волята си след запознаване с констатациите за нарушения и изслушване на съдружника,   ако последният се е явил и изразил становище на заседанието.

Следователно, съобразно разпоредбата пна чл.126 ал.3 ТЗ, преди приемане на гласуване на решение за изключване, трябва да е отправен писмен документ-предупреждение до съдружника в подходящ срок, необходим за подготовка на събранието.   Безспорно, по изложените по-горе съображения, поканата- предупреждение  следва да съдържа конкретните факти, относими към описаните в предупреждението действия, или бездействия на съдружника, съставляващи основания за изключване.  Това е необходимо, за да може засегнатият съдружник да разполага с достатъчно данни за извършеното нарушение, за да може да организира защитата си и евентуално да коригира своето поведение.

Конкретно по казуса: Относно всички посочени по-горе нарушения следва да посочи, че същите представляват направени изводи, като липсват фактите, въз основа на които са направени. Това е така, понеже липсва конкретизация в осъществените от ищеца действия и бездействия, обосноваващи неизпълнение на задължението  за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството, или извършване на действия против неговите интереси.  Така както са конкретизирани, съдружникът не би могъл да даде отговор на твърденията за извършени нарушения и да организира защитата си, не би могъл да съобрази поведението си и да го коригира, какъвто е смисълът на предупреждението и дадения с него срок за това.  

По повод на посочените за пръв път с писмените отговори на исковата молба конкретни факти, чрез които се обосновават извършени  нарушения от изключения съдружник: Съдът прави извод, че е недопустимо липсата на надлежно предупреждение за изключване да се преодолее в хода на производството чрез допълнителна конкретизация  на твърдяните нарушения, понеже с вземането на решението за изключване правното действие на връченото предупреждение отпада, освен това, законосъобразността на оспореното решение се преценява към момента на неговото вземане. За това посочените обстоятелства с писмения отговор не може да валидират липсата на надлежно предупреждение.

В допълнение следва да се отбележи и следното: Изключването на съдружник е най -тежка санкция, за това и законът изисква налагането и след писмено предупреждение за конкретно посочени в чл.126 ал.3 т.1-4 ТЗ нарушения, изразени чрез действия или бездействия. Смисълът на разпоредбата е съдружникът да бъде изключен едва след като бъде писмено предупреден, че извършва нарушения, за които ще бъде изключен, ако не коригира поведението си.  Ето защо в съдебната практика няма спор, че законът изисква изтичане на период от време, между получаване на писменото предупреждение за изключване на съдружника и вземането на решение, за да може съдружникът да съобрази поведението си със закона и дружествения договор. Изключването следва само ако съдружникът не преустанови неправомерните си действия или бездействия след предупреждението. В конкретния случай предупреждението с посочени в 5 пункта нарушения е получено от  К на 18.04.2017год. събранието е проведено на 28.04.2017год. т.е. на съдружникът не е дадено достатъчно време да коригира поведението си, ако се приеме че е извършил посочените нарушения.

Предвид изложеното, са налице посочените процедурни нарушения при вземане на оспореното решение.

Но разгледани по същество, не се установяват предпоставките за вземане на оспорените решение.

В поканата  за свикване на ОСС, след описване на нарушенията, е предоставен едноседмичен срок, считано от датата на получаване на поканата-предупреждение, се съдържа и предупреждение за прекратяване на нарушенията  и съдружникът да съобрази  поведението си с  изискванията на закона.

Поканата е получена на 18.04.2017год. Следователно, съобразно съдържанието на поканата –предупреждение, ищецът е следвало да преустанови нарушенията в едноседмичен срок-т.е. до 25.04.17год.  Ответникът оспорва твърденията за извършване на нарушенията. Съобразно доказателствената тежест ответникът е длъжен да докаже, че ищецът не е преустановил извършването на нарушения в дадения срок-т.е. следва да докаже, че в рамките на дадения срок ищецът е продължил да извърщшва описаните в поканата нарушения.

Това обстоятелство е недоказано. Самият ищец твърди, че нарушенията са извършени считано от 10.03.2017год.  Не се оспорва, че същият е оттеглил малко след тази дата даденото пълномощно-последната транзакция в банката е от 16.03.2017год. В същия период управителят е спрял и сърварите на дружеството. За това и ищецът е бил в невъзможност да води преговори и да  извършва търговска дейност каквито са посочените нарушения. Счетоводните Книги никога не са били на разположение на ищеца, а се съхранявали в счетоводителката Недева, според дадените от нея показания,  която ги е предала на пълномощника на ищеца П Д в началото на април. Свидетелката А която се свързва с нарушение № 1 е била на работа в дружеството до 28.03.2017год., за това твърдяното нарушение и да е било извършвано, същото е приключило в края на м.март 2017год.  За това съдът прави извод, че след 25.04.2017год. не се установя извършването на посочените в поканата предупреждение нарушения.

  Предвид изложеното ответното дружество не е доказало извършването от страна на ищеца на посочените нарушения, дали основания за вземане на решението за неговото изключване. За това, същото се явява незаконно и следва да бъде отменено.

Незаконосъобразността на взетото решение за изключване на ищеца, води до незаконосъобразност на последващите решения, свързани с преобразуването на дружеството вследствие на изключването на ищеца.

 

Поради изложеното предявеният иск с правно основание чл. 74 ТЗ за отмяна на решенията на ОС на съдружниците, проведено на 28.04.2017 г., а именно: 1. Изключване на съдружника М.К.; 2. Уреждане на имуществените последици от прекратяване участието на съдружника; 3. Записване и попълване на капитала на дружеството; 4. Отмяна на действащия дружествен договор и приемане и подписване на нов учредителен акт, е основателен и следва да бъде уважен, а решенията отменени.

С оглед на изложеното,  взетите  решения са незаконосъобразни и предявеният иск като основателен следва да бъде уважен.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК, препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, относно направените фактически и правни изводи, които споделя.

Водим от гореизложеното, съдът

 

                                             Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 82 от 08.02.2018 год., постановено по т. д. № 539/2017 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщението до страните пред ВКС на Република България при условията на чл.280, ал.1 и аел.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.