ОПРЕДЕЛЕНИЕ 267

 

гр. Варна, 17.05.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 243/2017 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК, вр. чл. 220 от ГПК.

Подадена е частна въззивна жалба от „Стария дъб-97” ООД – гр. Търговище, чрез управителя А* А*, против определение61 от 06.03.2017 г., постановено по търг. дело139/2016 г. на Търговищкия окръжен съд, с което е оставено без уважение искането за привличане на трето лице – помагач „Лоджистик” ЕООД на страната на жалбоподателя, на основание чл. 220, вр. с чл. 219 от ГПК.

Жалбоподателят излага подробни доводи за неправилност на определението, като постановено при нарушение на материалния закон. Инвокира доводи, че вземането на ответника от „Лоджистик“ ЕООД е във връзка с взаимооотношенията на страните по спора по търг. дело № 139/2016 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, обосновани с твърдения за наличие на вземане за връщане на търговското предприятие след прогласяване на нищожността на договора по чл. 15 от ТЗ. Сочи, че е налице интерес от привличането, досежно възможността за предявяване на обратен иск срещу привлеченото лице при постановяване на неблагоприятно решение за жалбоподателя. Моли за отмяна на определението в обжалваната част и за допускане на привличането.

В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от насрещната страна – „Агенция по приватизационен и следприватизационен контрол“ – гр. София.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК, срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което е допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Производството пред Търговищкия окръжен съд е образувано по предявен от „Агенция по приватизационен и следприватизационен контрол“ иск по чл. 422, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК срещу „Стария дъб-97” ООД за заплащане на сумата в размер на 23 582.17 щатски долара, съставляваща вземане от просрочено плащане по договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 12.08.1998 г., ведно със законна лихва за забава от 13.12.2010 г. до окончателното изплащане на задължението, въз основа на извлечение на счетоводните книги на агенцията.

В отговора на допълнителната искова молба, ответникът „Стария дъб-97” ООД прави искане за привличане на трето лице – помагач по предявената срещу него претенция, а именно„Лоджистик” ЕООД – гр. София. Обосновава наличието на правен интерес с правото на обратен иск при постановяването на неблагоприятно решение за ответника. Подробно излага доводи за наличие на възможност за предявяване на иск по чл. 34 от ЗЗД срещу „Лоджистик” ЕООД за връщане на предприятието на „Стария дъб-97” ООД след прогласяване на нищожността на договора за прехвърляне на търговското предприятие по чл. 15 от ТЗ, съобразно постановеното решение № 8544 от 24.11.2016 г. по гр. д. № 15689/2012 г. по описа на Софийски градски съд.

С обжалвания съдебен акт Търговищкият окръжен съд отказва привличането на „Лоджистик” ЕООД. Предмет на настоящото производство е частта на определението, с която е оставено без уважение искането за конституиране на „Лоджистик” ЕООД като помагач на страната на ответника.

При постановяване на настоящия съдебен акт, съдът формира следните правни изводи:

Първоинстанционният съд е сезиран с иск по чл. 422, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК за установяване на вземането в размер на 23 582.17 щатски долара, спрямо „Стария дъб-97” ООД, съставляващо просрочено плащане по договор за покупко-продажба на дружествени дялове, ведно със законна лихва за забава от 13.12.2010 г. до окончателното изплащане на задължението.

Привличането е конституиране на трето лице като подпомагаща страна не по негов почин, а по почин на една от главните страни, и то независимо от неговата воля. Използва се, когато третото лице, макар че може да встъпи като подпомагаща страна, не встъпва, защото се опасява от неблагоприятен изход на делото, при който то ще бъде обвързано спрямо подпомаганата страна от силата на мотивите /чл. 223, ал. 2 от ГПК/. Привличането е поради това средство за защита и право на привличащата страна, която цели да улесни защитата си срещу противната страна с помощта на привлеченото лице. Следва да се посочи също, че чрез него страната цели да обезпечи своето правно положение в следващия процес, воден между нея и привлеченото лице /Опрeделение № 6 от 08.01.2010 г. по ч. т. д. № 401/2009 г., ІІ т. о. на ВКС и др./.

В настоящия случай, искането за привличане на трето лице-помагач на страната на ответника е инкорпорирано в отговора на допълнителната искова молба. Съгласно трайно, установената съдебна практика и правната доктрина, молбата на ответника за привличане на подпомагаща страна следва да бъде депозирана в преклузивния, двуседмичен срок за отговор по чл. 367, ал. 4 от ГПК /Определение № 1600 от 14.10.2010 г. по ч. гр. д. № 1235/2010 г. на Апелативен съд – гр. София, Определение № 1149 от 05.07.2010 г. по ч. гр. д. № 1034/2010 г. на Апелативен съд – гр. София и С*, Ж. БГПП IX изд. С.: С* Н* АД, 2012 г., с. 767/. Стриктното тълкуване на разпоредбата на чл. 367, ал. 4 от ГПК сочи, че в срока за отговор на исковата молба ответникът може да привлече трети лица и да предяви искове срещу тях. Този срок не би могъл да бъде продължаван и разпоредбата не би могла да се тълкува разширително. Действително производството по глава 32 „Търговски спорове“ е особено исково производство, което предполага повторна размяна на книжа, в същото обаче не е посочена изрична възможност да се иска привличане на трети лица помагачи с отговор на допълнителната искова молба. Поради горното, в случая е приложима разпоредбата на чл. 367, ал. 4 от ГПК, съгласно която най-късния срок за привличането от страна на ответника е отговора на исковата молба. Още повече, че с допълнителната искова молба ищецът не е навел нови факти и твърдения, нито е допълнил или изменил първоначалната искова молба, което да обосновава последваща нужда от привличане. С оглед на гореизложеното, искането за привличане на трето-лице помагач на страната на ответника е преклудирано, тъй като същото не е направено своевременно в законово, регламентирания, преклузивен срок по чл. 367, ал. 4 от ГПК.

Дори да се възприеме обратното разрешение, при привличането привличащата страна трябва да има интерес от привличането /С*, Ж. БГПП IX изд. С.: С* Н* АД, 2012 г., с. 408/. За да посочи кога е налице такъв интерес, разпоредбата на чл. 219, ал. 1 от ГПК сочи лицата, които могат да бъдат привлечени – това са тези, които биха могли по своя инициатива да встъпят в производството като подпомагаща страна. Този интерес се изразява в това, че решението по висящия иск може да разпростре силата на присъдено нещо и по отношение на третото лице или когато решението по това дело ще бъде основание за предявяване на обратен иск срещу него. В настоящия случай решението на Търговищкия окръжен съд по делото няма да окаже въздействие върху патримониума на „Лоджистик” ЕООД. При уважаване на предявения иск „Стария дъб-97” ООД няма да има претенции към „Лоджистик” ЕООД във връзка със спорното по делото вземане, а само такива по евентуалната твърдяна реституция следствие на прогласяването на нищожността на договора за прехвърляне на търговското предприятие от страна на „Стария дъб-97“ ООД /прехвърлител/ на „Лоджистик” ЕООД /приобретател/.

Предвид гореизложеното, искането на ответника по иска „Стария дъб-97” ООД за конституиране на „Лоджистик” ЕООД, като трето лице – помагач в процеса на основание чл. 219 от ГПК е неоснователно, поради което постановеното определение на първоинстанционния съд в съответната му обжалвана част е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №  № 61 от 06.03.2017 г., постановено по търг. дело № 139/2016 г. на Търговищкия окръжен съд, в частта, с която е оставено без уважение искането за привличане на трето лице – помагач на страната на ответника, а именно – „Лоджистик” ЕООД, ЕИК:103871401,  със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „З* р*” № **, ет. 10, офис № 26, представлявано от управителя – К* А* Д*.

Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:  1.            

 

 

           2.