О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 354

 

                                         гр.Варна, 28.05.2018 г.

 

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и осми май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                      НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №243 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е реда на чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба на „Напоителни системи“ ЕАД, със седалище гр.София против определение №56/31.01.2018 г., с което е върната искова молба на „Напоителни системи“ ЕАД срещу „НС Агро“ АД, със седалище гр.Добрич, с която са предявени иск с правно основание чл.26,ал.1,пр.1 ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за услуга № Д-53-269/02.08.2012г. и при условие на евентуалност, иск с правно основание чл.26,ал.2, предл.първо от ЗЗД и е прекратено производството по т.д.№250/2017 г. по описа на Добрички окръжен съд.

Жалбоподателят излага, че определението е незаконосъобразно, тъй като съдът не е извършил двустранна размяна на книжа по делото, с което му е ограничил правото на защита.

Моли съда да постанови съдебен акт, с който да отмени определението за прекратяване и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна „НС Агро“ АД, със седалище гр.Добрич е подала писмен отговор, в който оспорва жалбата и моли съда да я остави без уважение.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:

Производството пред ОС – Добрич е образувано по искова молба на „Напоителни системи“ ЕАД срещу „НС Агро“ АД, със седалище гр.Добрич, с която са предявени иск с правно основание чл.26,ал.1,пр.1 ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за услуга № Д-53-269/02.08.2012г. и при условие на евентуалност, иск с правно основание чл.26,ал.2, предл.първо от ЗЗД.

В отговора на исковата молба, ответникът е направил искане за прекратяване на производството по делото, поради наличие на висящ спор между същите страни и предмет, първоначално образувано по гр.д.№ 8229/2016 г.по описа Софийски районен съд, 87-ми състав, а по-късно изпратено по подсъдност на СГС, с оглед цената на иска.

За да прекрати производството по делото, първоинстанционният съд е съобразил представеното съдебно удостоверение изх.№ 3039/23.01.2018 г. на СГС, от което се установява, че между страните е налице идентичен правен спор, предмет на т.д.№2893/2017 г. по описа на СГС.

Видно от изискананата от въззивния съд справка, производството по т.д.№2893/2017 г. по описа на СГС  под изх.№ 3039/23.01.2018 г. е прекратено с определение N 2860/23.02.2018 г., поради неотсраняване нередовност на исковата молба, като определението е влязло в сила на 09.03.2018 г.

Съдът при преценка на формалноправните критерии на чл.126 от ГПК, свързани с висящността на производството, образувано преди това пред ОС – Добрич намира, че следва да съобрази влизането в сила на постановеното на 23.02.2018 г. определение по т.д.№2893/2017 г. по описа на СГС .

С оглед горната обусловеност и взаимовръзка, и съобразявайки  настъпването на този процесуален факт, съдът намира, че в резултат на прекратяване висящността на другото дело със същия предмет е отстранена процесуалната пречка за разглеждане на спора пред ОС – Добрич.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че определението на ДОС следва да бъде отменено и делото бъде върнато на ДОС, за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Воден от горното, съдът

 

                                         О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №56/31.01.2018 г., с което е върната искова молба на „Напоителни системи“ ЕАД срещу „НС Агро“ АД, със седалище гр.Добрич, с която са предявени иск с правно основание чл.26,ал.1,пр.1 ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за услуга № Д-53-269/02.08.2012г. и при условие на евентуалност, иск с правно основание чл.26,ал.2, предл.първо от ЗЗД и е прекратено производството по т.д.№250/2017 г. по описа на Добрички окръжен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Добрич, за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: