Р Е Ш Е Н И Е

 

№   177/27.06. 2013 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  15.05.2013 г. в  състав:

                                        

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

 ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА 

            РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 244 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 27/15.02.2013год. постановено по т.д. № 627/2012год, Шският окръжен съд е признал за установено за несъществуващо обстоятелството увеличение на капитала на „С Б А Л П З –Ш”ООД, гр.Ш от 61 000лв. на 5061 000лв., за разликата над 5 029 890лв. до 5 061 000лв., вписано в ТР под рег.№ 20120823152934, по заявление обр. А4, вх.№ 20120817134627 на министъра на здравеопазването, като дяловете на съдружниците от подлежащия на вписване капитал, в размер на 5 029 890лв. са на стойност 5 000 000лв. –за МЗ на РБ и 29 890лв. –за Община Ш, равняващи се на съответния брой акции, с номинална стойност от по 10 лв.: Отхвърлил е иска в останалата част.

ОСЪДИЛ е Община Ш да заплати съдебно-деловодни разноски в размер на 4 970лв.-адвокатски хонорар.

Срещу решението е постъпила въззивна жалба от Община Ш, чрез процесуален представител, с искане за отмяна на решението в неговата отхвърлителна част и постановено ново, с което да искът да бъде уважен, поради нарушаване на материалния закон. Основното оплакване е срещу извода на съда, че е приложима разпоредбата на && 66 ал.1 и 2 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2009год., поради което е постановил решение в посочения смисъл. ТЗ е специален по отношение на ЗДБ относно капитала на ТД и като такъв дерогира разпоредбите на закона за държавния бюджет.

С писмен отговор „С Б А Л П З –Ш”ООД, чрез процесуален представител, изразява становище за неоснователност на въззивната жалба, по изложени съображения.

         В съдебно заседание по съществото на спора, въззивната страна чрез процесуален представител,  поддържа въззивната жалба.

         В съдебно заседание въззиваемата страна, чрез процесуален представител, оспорва жалбата като неоснователна.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното:

Община Ш, представлявана от кмета К К, е предявила иск против „С Б А Л П З –Ш”ООД, представлявана от д-р И С, с правно основание чл.29 от ЗТР, с искане да се признае за установено, по отношение на ответника, че вписаното обстоятелство-увеличение на капитала на дружеството от 61 000лв. на 5 061 000лв., чрез записване на нови 500 000 дяла на МЗ е несъществуващо.

Ищецът излага, че е съдружник в ответното дружество, в което притежава 2 989 дяла, или 49 % от капитала му. Останалите 3 111 дяла, или 51% от капитала са собственост на Министерстгвото на здравеопазването. На 23.08.2012год. по заявление на министъра на здравеопазването, е вписано увеличение на капитала от 61 000лв. на 5 061 000лв., чрез записване на 500 000нови дяла на МЗ, като изразява становище, че това обстоятелство е несъществуващо.

Излага, че с решение № 247 по протокол № 15 от 16.11.2008год. на ОбС-Ш е решено Община Ш да прехвърли на МЗ 3 111дяла, съответстващи на 51% от капитала на „С Б А Л П З –Ш”ЕООД, срещу задължението да финансира ЛЗ със сумата от 5 000 000лв. Сумата ще се използва целево, за дофинансиране на проект „Пристрояване и реконструкция на „ОДПФЗС-Ш”ЕООД, за медицинско оборудване и обзавеждане и въвеждане в експлоатация.

В изпълнение на решението на ОС, на 07.03.3009год., Община Ш е прехвърлила на МЗ 51% от капитала на дружеството, като МЗ съобразно договора, е превело сумата от 5 000 000лв.

През 2012год. Община Ш, а също и управителят на ЛЗ са получили писмо за свикване на ОС, с проект за решение, промяна на дружествения договор и промяна на капитала на дружеството, като същия се увеличи на 5 061 000лв., като се позовава на разпоредбата на пар.66 ал.1 и ал.2 от ЗДБ на РБ за 2009год. С решение № 71 по протокол № 8/29.03.2012год., ОбС-Ш е взел решение, с което не дава съгласие за предложеното увеличение на капитала. Независимо от решението, министърът на здравеопазването е подал заявление за увеличение на капитала, и на основание посочената разпоредба от ЗДБ, увеличението е вписано. Счита, че цитираната разпоредба от ЗДБ е неприложима, тъй като целеният от закона ефект е постигнат преди МЗ да инвестира 5 000 000лв., с получените от него 51% от капитала, който възлиза на 5 435 000лв.

С оглед на изложеното, моли съда да постанови решение, че вписаното обстоятелство-увеличение на капитала на ответното дружество от 61 000лв. на  5 061 000лв. чрез записване на 500 000дяла на МЗ е несъществуващо.

В срока по чл.367 от ГПК, ответникът „С Б А Л П З –Ш”ООД, е подало писмен отговор, чрез който оспорва иска. Подписаният договор между страните, е сключен при действието на пар.66 ал.2 и ал.3 от ЗДБ на РБ за 2009год.

 Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Не е спорно, че с Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 07.03.2009год., Община Ш е прехвърлила на Министерството на здравеопазването, 3 111 дяла от капитала на  „С Б А Л П З –Ш”ЕООД, с номинална стойност 31 110лв., съставляващи 51% от капитала на дружеството. Срещу полученото дялово участие, МЗ се задължава да финансира дружеството с 5 000 000лв. Според т.5 от договора, сумата ще се използва само за дофинансиране на проект „Пристрояване и реконструкция на ОДПФЗС-Ш”, закупуване на медицинско обурудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация.

На 26.03.2009г., след взето решение на ОбС-Ш, е сключен дружествен договор между съдружниците в преобразуваното дружество, в който е посочено, че капиталът на дружеството се разпределя както следва: за Община Ш-2 989 от по 10лв. на стойност 29 890лв. и за МЗ-3 111дяла на обща стойност 31 110в.

На 14.04.2009год. МЗ е превело на ответното дружество сумата от 5 000 000лв., която е била реализирана съобразно посоченото по-горе предназначение и проектът е реализиран.

С писмо изх.№ 33-01-132/06.03.2012год. на министъра на МЗ, до управителя на  „С Б А Л П З –Ш”ООД, е поискано на основание чл.138 ал.2 ТЗ, да бъде свикано редовно общо събрание, при посочен дневен ред, съдържащ и проект за решение промяна на дружествения договор и промяна на капитала на дружеството, като същия се увеличи на 5 061 000лв., като се позовава на разпоредбата на пар.66 ал.1 и ал.2 от ЗДБ на РБ за 2009год. С решение № 71 по протокол № 8/29.03.2012год., ОбС-Ш е взел решение, с което не дава съгласие за предложеното увеличение на капитала.

Със заявление вх.№ 20120817134627 от 17.08.2012год., Министърът на МЗ е заявил  в ТР вписване увеличение на капитала на „С Б А Л П З –Ш”ООД, съобразно предложения проект за решение на ОС на дружеството, като вписването е уважено.

С оглед на изложеното, следва да сде направи извод, че през 2009год., на основание чл.100 ал.2 т.2 от ЗЛЗ, държавата чрез МЗ е субсидирала ответното дружество със сумата от 5 000 000лв. Срещу посоченото финансиране, с посочения договор за прехвърляне на дружествени дялове, на МЗ са прехвърлени 3 111дяла от капитала на дружеството, на обща стойност 31 110лв., равняващи се на 51% от целия капитал.

Съгласно параграф 66 ал.2 от ДР на ЗДБ за 2009год., предоставените от бюджета средства на лечебни заведения-търговски дружества със смесено държавно  и общинско участие в капитала, за капиталови разходи се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства, като държавата записва нови дялове.

Както се посочи, договорът за прехвърляне на дялове, както и предоставянето на сумата е извършено през 2009год.-т.е. при действието на пар.66 от ЗДБ за 2009год.  А както се посочи, цялата сума от 5 000 000лв. е използвана целево за капиталови разходи, поради което и на основание пар.66 ал.2 ЗДБ за 2009год., капиталът на лечебното заведение следва да бъде увеличен със стойността на предоставените от бюджета средства.

Относно становището за незаконосъобразност на вписването, тъй като за увеличението на капитала не е взето решение на ОС на съдружниците: Това становище не може да бъде споделено. В пар.66 ал.3 ЗДБ за 2009год., изрично е посочено, че в случаите по ал.1 и 2, в който попада и настоящия казус, не се прилагат запроредбите на ТЗ за увеличение на капитала. Компетентен да поиска вписване в търговския регистър на увеличението на капитала е министърът на здравеопазването.

Предвид изложеното, следва да се направи извод, че министърът на здравеопазването, в изпълнение на своите задължения и правомощия, визирани в пар.66 ЗДБ за 2009год., е поискал увеличение на капитала на ответното дружество с предоставената сума, като увеличението на капитала следва да  бъде редуцирано със сумата от 31 110лв.-стойността на безвъзмездно прехвърлените на МЗ 51% от първоначално вписания капитал на дружеството.  Предвид изложеното, искът по чл.29 от ЗТР се явява основателен за разликата над 4 968 890лв. до 5 000 000лв. В останалата част искът е неоснователен, поради което следва да се отхвърли. 

  Жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, които споделя.

         На основание чл.78 ал.3 от ГПК, въззивикът следва да заплати на въззиваемата страна сумата от 300лв.-разноски за настоящата инстанция.

По изложените съображения, Варненският апелативен  съд

 

                                                              Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 27 от 15.02.2013год., постановено по т.д.№ 627/2012 г. по описа на Шски  окръжен съд.

ОСЪЖДА Община Ш, гр.Ш, бул.”Славянски” № 17, представлявана от кмета К.Костов, да заплати на „С Б А Л П З –Ш”ООД, гр.Ш, ул.”В.Априлов” № 63, представлявано от управителя  д-р Иванка Матеева Смиленова, деловодни разноски в размер на 300 /триста лева/, представляващи заплатен адвокатски хонорар.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщението.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.            

                                                                         

 

                                                                                              2.