О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№      337/20.05.     2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на двадесети май                                                           година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 245  по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от „Агрив – В“ ЕООД, ЕИК *, гр.Добрич срещу определение № 116/28.02.2019г. на Добричкия окръжен съд, постановено по ч.т.д. № 5/2019г., с което е оставена без уважение подадената от дружеството молба за отмяна на допуснатото с определение от 07.02.2019г. обезпечение в полза на  „Глобъл Билдинг Инженеринг“ ЕООД, гр.Добрич в хипотезата на чл.390 ал.3 пр.2 ГПК. Релевират се доводи за неправилност и незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, поради това, че предявяването на насрещен иск не съставлява изпълнение на задължението на молителя по чл.390 ал.3 ГПК в законоустановения срок да предяви обезпечения иск. Според частния жалбоподател първоинстанционният съд не е съобразил, че ако делото, по което е предявен насрещният иск бъде прекратено или ищецът по него направи отказ или оттегляне от иска, няма да се дължи произнасяне по насрещния иск. Насрещният иск трябва да е родово подсъден на съда по първоначалния иск, както и да е свързан с първоначалния или да може да се извърши прихващане между претенциите по двата иска. Освен това претенцията  по насрещния иск и тази по молбата за обезпечение на бъдещ иск от 07.01.2019г. нямат едно и също основание за възникване, още по-малко това е договорът за строителство от 21.09.2017г. Моли обжалваното определение да бъде отменено и вместо него- постановено друго, с което молбата за отмяна на определение № 19/07.01.2019г. бъде уважена.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда същата да бъде оставена без уважение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

Производството по т.д. № 5/2019г. по описа на Добричкия окръжен съд е образувано по молба на „Глобъл Билдинг Инженеринг“ ЕООД за обезпечение на негов бъдещ осъдителен иск срещу „Агрив – В“ ЕООД за сумата 59 950.76лв., претендирана като стойността на извършени, но незаплатени строително – монтажни работи по договор за СМР и по фактура № 309/ 25.11.2018г.,   чрез налагане на запор върху банковите сметки на бъдещия ответник до размера на исковата сума, при условие на внасяне на парична гаранция в размер на  6 000лв.

          В срока за предявяване на обезпечения иск кредиторът е представил доказателства за подаване на насрещна искова молба  срещу „Агрив – В“ ЕООД, гр.Добрич по т.д № 10/2019г. на Добричкия окръжен съд. Видно от обстоятелствената част и петитума на същата, „Глобъл Билдинг Инженеринг“ ЕООД претендира заплащането на извършени от него СМР във връзка с продължаване на отношенията между страните по договор за строителство от 21.09.2017г. след неговото изпълнение и разплащане на извършеното строителство.  Цената на насрещния иск е 140 646,46лв, а  претенцията по него включва и вземането на ищеца по същата тази фактура № 309/25.11.2018г.  на стойност от 59 950,75лв с ДДС, обект на допуснатото от ДОС предварително обезпечение.

          Т.е. – вземането по обезпечения иск по  т.д. № 5/19г. на ДОС е част от вземането по предявения насрещен иск по т.д. № 10/2019г. на ДОС. Доколкото насрещният иск е самостоятелен иск, решението по който ще формира сила на пресъдено нещо между страните по отношение на обезпеченото вземане, настоящият състав споделя извода на първоинстанционния съд, че с предявяването му обезпеченият молител е изпълнил задължението си да представи доказателества за предявяване на обезпечения иск по чл.390 ал.3 ГПК. Вярно е, че при прекратяване на делото съдът не ще се произнесе по насрещния иск, но тази процесуална възможност остава в риск на молителя по обезпечението, който е избрал това поведение, а и е в интерес на частния жалбоподател.

          По изложените съображения обжалваното определение се потвърждава.

          Водим от горното, съдът

                            

О    П    Р    Е    Д    Е   Л    И   :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 116/28.02.2019г. на Добричкия окръжен съд, постановено по ч.т.д. № 5/2019г., с което е оставена без уважение подадената от „Агрив – В“ ЕООД, ЕИК *, гр.Добрич молба за отмяна на допуснатото с определение от 07.02.2019г. обезпечение в полза на  „Глобъл Билдинг Инженеринг“ ЕООД, гр.Добрич.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :