О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

289     /     03  .     05.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, първи състав, в закрито заседание на горепосочената дата в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                   ЧЛЕНОВE: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА     

                                                    ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Г. Йовчев ч.в.т.д.№ 246/2016 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по частна жалба на Б.И. ***, чрез адв. Т., срещу определение № 684/29.02.2016г. постановено по т.д.№ 625/2015 г. по описа на ОС – Варна.

След като се запозна с книжата по делото и извърши служебна проверка по редовността и допустимостта на жалбата, съдът установи следното:

Производството по т.д.№ 625/2015 г. по описа на ОС – Варна е било образувано по искова молба на Ю.Н.М. с правно основание чл. 226, ал. 1 ГПК срещу ЗД БУЛ ИНС АД гр. София и в условията на евентуалност предявен иск срещу Б.И. А*на осн. чл. 45 ЗЗД. С протоколно определение от 02.02.2016г. ВОС е прекратил производството по делото досежно предявения в условията на евентуалност иск срещу Б. А*, като е отложил произнасянето по искането за присъждане на раноски в закрито заседание. Междувременно поради постигнато между ищеца и главния ответник споразумение производството по делото е прекратено и по отношение на застрахователното дружество.

С обжалваното определение ВОС, на осн. чл. 78, ал. 4 ГПК, е осъдил ищеца да заплати на евентуалния ответник Б.И. А* сторените от него разноски по делото. В срока за обжалване Б. А*е поискал отмяна на определението.

Настоящият състав намира, че в случая частната жалба следва да се разгледа като молба с искане за изменение на определението за разноски. С разпоредбата на чл. 248 ГПК законодателят е предвидил възможността заинтересованата страна да поиска изменение на присъдените разноски. Вземането за разноски има самостоятелен характер и законодателят е уредил специален процесуален ред за защита, който не се припокрива с общия ред за защита. Компетентен да разгледа допустимостта и основателността на оплакванията е съдът, постановил процесното определение.

На посоченото основание производството по делото следва да бъде прекратено, а делото – върнато на ВОС за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК по обективираните във частната жалба оплаквания срещу постановено по т.д.№ 625/2015 г. на ВОС определение № 684/29.02.2016г..

            Воден от горното, съдът

           

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 246/2016 год. по описа на АС - Варна.

ВРЪЩА  делото на ВОС за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: