О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

287

 

гр.Варна, 26.04. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести април, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

           ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 246 по описа на ВАпС за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба вх.No-2305/18.04.2018 година от П.Б.Ц.  срещу определение No-114/22.03.2018 година, постановено по т.д.36 по описа за 2018 година на Окръжен съд Търговище, с което е прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно,  поради което моли за отмяната му и връщане на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е процесуално допустима, депозирана от надлежно лице с представителна власт срещу определение, което подлежи на обжалване, депозирана е в предвиденият от закона преклузивен срок, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по т.д.36 по описа за 2018 година на Окръжен съд Търговище е образувано по предявен отрицателен установителен иск срещу „Първа инвестиционна банка“ АД за установяване недължимостта на сума по б. кредит поради изтекла погасителна давност.

В исковата молба се излагат твърдения, че банката се е снабдила с изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д.1923/2017 година по описа на РС-Търговище, като са наведени твърдения, че е пропуснат срока за предявяване на възражение по ГПК.

Тъй като вземането произтича от влязла в сила заповед за незабавно изпълнение с предмет вземането по договор за б. кредит то преклудирани се явяват възраженията за разваляне на договора,  възражението за нищожност и всички други възражения, касаещи облигационното правоотношение, тъй като тези възражения следва да бъдат направени и разгледани в исково производство по чл.422 ГПК при проведено оспорване на заповедта по отношение предмета на претенцията.

При извършената служебна справка по гр.д.165/2018 година по описа на РС Търговище се установи, че П.Б.Ц. е депозирал отговор на исковата молба на 25.01.2018 година, поради което към датата на депозиране на настоящата искова молба, същият е пропуснал и срока по чл.423 ГПК. Видно от формулирания петитум на настоящия иск не се касае и за възражение по чл.423 ГПК.     

Като длъжник в заповедното производство длъжникът разполага с регламентирани способи за защита, а именно възражение по чл.414 ГПК, като при твърдения, че е пропуснал срока разполага с възможността да предяви възражение по чл.423 ГПК,  като видно от обстоятелствената част на исковата молба е, че длъжникът признава пропускането на срока да упражни тези си процесуални права. Процесуалното му бездействие води до стабилизиране на заповедта за незабавно изпълнение, като се преклудира възможността да се оспорва вземането, което тя индивидуализира.  Допустим би бил иск по чл.439 ГПК, в който длъжникът се позовава на новонастъпили и новооткрити обстоятелства, като видно е, че длъжникът се позовава на настъпила погасителна давност към момента на подаване на завлението, факт, който се е осъществил преди издаване на заповедта, поради което предявеният отрицателен установителен иск се явява недопустим, а производството по него следва да бъде прекратено.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции определението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение No-114/22.03.2018 година, постановено по т.д.36 по описа за 2018 година на Окръжен съд Търговище, с което е прекратено производството по делото.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: