ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                         327                    15.05.2014 г. град Варна

Апелативен съд                                                                     търговско отделение       

В   закрито  заседание в следния състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   :З* З*

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   Р* С*

                                                                                                           П* Х*

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч.възз.т. д. 249 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 278 ал. 1 ГПК вр. с чл. 274 ал. 1 т.2 ГПК.

С определение № 58/05.03.2014 г. постановено по т.д. 10 по описа за 2013 г. на Разградския окръжен съд не е допуснал до разглеждане от общото събрание оздравителния план предложен с молба вх. № 4698/21.11.2013 г. от длъжника ЕТ”Ч* – П* Ч*”, тъй като в предоставения му и изтекъл на 24.02.2014 г. еднократно удължен срок, не е отстранил нередовността на предложения от него оздравителен план.

Срещу определението е подадена частна жалба от длъжника ЕТ”Ч* – П* Ч*” за отмяната му като незаконосъобразно и връщане на делото за продължаване на процесуалните действия.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ал. 1 ГПК от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт  съгл. чл. 701 ал. 3 от ТЗ и е допустима.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

За да не допусне до разглеждане оздравителния план, първоинстанционният съд е приел, че допуснатите нередовности в предложения от длъжника оздравителен план не са отстранени в даденият му на осн. чл. 701 ал. 2 от ТЗ срок, който веднъж е бил удължаван. Оплакванията на частния жалбоподател за допуснати процесуални нарушения от съда, който не е уважил молбата за удължаване на срока са неоснователни. Установената съдебна практика / опр. № 191/14.03.2011 г, по ч.т.д. №143/2011 г. на ВКС ТК I т.о., опр. № 213/16.02.2011 г. по ч.т.д. 824/2010 г. на ВКС ТК II т.о. / приема, че при действието на ГПК от 2007  г страната е длъжна сама да следи дали искането за продължаване на срока е уважено или отхвърлено, тъй като този акт не подлежи на институционен контрол и не се съобщава на страната. Затова след като даденият по реда на чл. 63 ал. 1 ГПК удължен срок е изтекъл на 23.02.2014 г. /неделя/ съгл. чл. 62 ал. 1 ГПК, молбата за удължаването му следва да бъде депозирана в съда или при условията на чл. 62 ал. 2 ГПК чрез пощенска пратка, не по- късно от тази дата. Подадената на 25.02.2014 г. молба е недопустима на осн. чл. 63 ал. 1 ГПК.

Неоснователни са и оплакванията, че в действителност няма нередовности които е следвало да бъдат отстранени. Императивната разпоредба на чл. 189 ал. 1 ДОПК е абсолютна предпоставка за законосъобразност, а оттам и за допускане на плана за разглеждане от събранието на кредиторите. Липсата на такова съгласие е видна от представеното като доказателство писмо изх. № 2703-42 26.02.2014 г.на МФ –  Национална Агенция за приходите, с което длъжникът е уведомен, че за да получи съгласие по чл. 189 ДОПК, следва да коригира оздравителния план.

По изложените съображения след като е приел, че допуснатите нередовности в предложения от длъжника оздравителен план не са отстранени в даденият му на осн. чл. 701 ал. 2 от ТЗ срок, първоинстанционният съд е постановил законосъобразен акт, който следва да се потвърди.

По отношение на първия диспозитив с който е оставена без уважение молбата за удължаване на срока, настоящата инстанция е изразила становището си в мотивите на определението, тъй като въпросът е релевантен за произнасянето по допустимостта на оздравителния план, но не дължи произнасяне с отделен диспозитив, доколкото отхвърлянето на молбата по чл. 63 ал. 1 ГПК не подлежи на институционен контрол.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 58/05.03.2014 г. постановено по т.д. 10 по описа за 2013 г. на Разградския окръжен съд, с което не е допуснат до разглеждане от общото събрание оздравителния план предложен с молба вх. № 4698/21.11.2013 г. от длъжника ЕТ”Ч* – П* Ч*

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на осн. чл.. 613а ал. 1 от ТЗ.

 

Председател:                                    Членове: