ОПРЕДЕЛЕНИЕ

27

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 15.01.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№25 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Р.Г.М. и Г* М* М*, и двамата от гр.Търговище, като съдружници в „Аксис“ ДЗЗД - гр.Търговище срещу определение №369/02.11.2018 г. на Окръжен съд Търговище по т.д. №51/2018 г., с което е оставена без уважение молбата им за главно встъпване в производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Не са налице условията по чл.225 - ГПК за главно встъпване на жалбоподателите като трети лица със съмостоятелни права върху предмета на спора чрез предявяване на иск против двете страни. Предмет на главния иск по чл.694-ГПК е несъществуването на прието в производството по несъстоятелност на „Аксис“ ООД-гр.Търговище вземане на НАП спрямо длъжника. За да е допустимо главно встъпване на трето лице по същото дело, заявеното от него право трябва да е тъждествено по своя предмет с правото - предмет на първоначалния иск, като встъпващият го претендира за себе си, т.е. предявява самостоятелни права върху него. Претендираното от третото лице право се явява несъвместимо с правото - предмет на иска на ищеца срещу ответника. Предмет на предявения от третите лица иск е право на собственост върху недвижим имот, т.е. същият е различен, а не тъждествен на главния иск. Без значение е дали за обезпечаване на вземането си кредиторът е наложил възбрана върху недвижимия имот - предмет на иска, предявен с молбата за главно встъпване. В производството по несъстоятелност възбраната на имота, както и евентуалното осребряване на същия, ползва всички кредитори, а не само кредитора, наложил възбраната. Фактът, че предметът на главния иск и този на иска, предявен от третите лица, са съвсем различни, е достатъчен, за да изключи допустимостта на главното встъпване.

Отделно от това, следва да се посочи, че е заведен един общ иск срещу всички страни – ищец, ответник и помагачи, вместо нужните два отделни съединени иска, предявени за общо разглеждане с предявения иск на ищеца срещу ответника, а именно: един положителен установителен иск срещу ищеца /ако той би бил претендент/ и осъдителен иск срещу ответника /ако той би бил владелец/. Тъй като качествата на главните страни са съвсем различни, такива искове очевидно не могат да бъдат предявени спрямо тях. Още по-малко пък помагачите по делото могат да бъдат привлечени като ответници по предявения с молбата за главно встъпване установителен иск, като главно встъпилите лица сами имат качеството на помагачи на ответника.

Предвид изложено по-горе определението за недопускане на главното встъпване в процеса по предявения иск по чл.694-ТЗ е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №369/02.11.2018 г. на Окръжен съд Търговище по т.д. №51/2018 г., с което е оставена без уважение молбата на Р.Г.М. и Г* М* М*, и двамата от гр.Търговище, като съдружници в „Аксис“ ДЗЗД - гр.Търговище за главно встъпване в производството по същото дело.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.