О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…321……./гр.Варна, …06.06.2017  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова ч.гр.д.№  250/2017  год. по описа на ВАпС , за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.2 ГПК вр. чл. 286, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба от  „ЕНЕРГО- ПРО МРЕЖИ“ АД против разпореждане № 2377/01.03.2017 год., постановено по в.гр.д.№ 1196/2016 год. по описа на ОС – Варна, с което  е  върната касационна жалба на страната вх.№ 34231/12.12.2016 год. 

В частната жалба се навеждат твърдения за незаконосъобразност на постановения съдебен акт. Поддържа се, че делото има гражданскоправен характер и постановеният акт на въззивната инстанция подлежи на касационен контрол съобразно критериите на чл. 280, ал.2, т.1 ГПК. Аргумент в полза на изложеното е и постановяване на решение № 95/16.06.2016 год. по гр.д.№ 5371/2015 год., с което ВКС, ГК е разгледал процесния спор по същество, респ. имплицитно е приела,  че делото подлежи на касационно обжалване.

Насрещната страна – Община Аксаково не е депозирала писмен отговор.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е образувано след отменително решение  на ВКС по отношение на решение № 840/29.04.2015 год., постановено по в.гр.д.№ 731/15 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърдено решение № 6142/18.12.2014 год., постановено по гр.д.№ 16027/2013 год. по описа на РС – Варна, с което е  уважена претенция по чл. 79 ЗЗД и е осъдено „ЕНЕРГО- ПРО МРЕЖИ“ АД  ДА ЗАПЛАТИ на Община Аксаково сумата от 6 781, 10 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, вследствие на неизпъление на договорно задължение по договор за доставка на електроенергия, съставляващи направени разходи за ремонт на климатична инсталация.

С разпоредбата на чл.280, ал.2, т.1 ГПК са изключени от обхвата на касационния контрол решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лв. - за граждански дела, и до 20 000 лв. - за търговски дела. Нормата на чл. 280, ал.2, т.1 ГПК има императивен характер, респ. за приложението й съдът следи служебно.

От значение за преценката по чл.280, ал.2 ГПК дали едно дело е гражданско или търговско са страните и предметът на делото, а не процесуалният ред, по който то е разглеждано от инстанциите по същество. Трайна и последователна е съдебната практика по въпроса, че ограничителните критерии за достъп до касационно обжалване по търговски дела са  приложими за всички дела, които с оглед на страните и на предмета могат да се квалифицират като търговски, а не само за делата, които отговарят на изискванията на чл.365 ГПК за разглеждане по реда на уреденото в Глава 32 ГПК специално производство за търговски спорове /Определение № 35 от 30.01.2015 г. на ВКС по ч. т. д. № 246/2015 г., II т. о., ТК/.

Предявеният спор има за предмет осъдителна парична претенции за заплащане на обезщетение за вреди, дължими във връзка с неизпълнение на договор за доставка на ел.енергия с доставкик ЮЛ – търговец по смисъла на чл.1, ал.2, т.1 ТЗ. Презумпцията на чл. 286, ал.3 ТЗ, че предоставяните услуги са във връзка с упражняваното от търговеца – доставчик занятие, не е оборена.  Следователно сделката е търговска по смисъла на чл. 286, ал.1 ТЗ.  Производството във връзка с последиците от неизпълнението й чрез релевиране на претенции по чл.79 ЗЗД вр. чл. 82 ЗЗД има характер на търговски спор – чл. 365, т.1 ТЗ.

Цената на осъдителната претенция, определена по правилото на чл.69, ал.1, т.1 ГПК - от търсената сума е 6 781, 10 лева, от което следва, че въззивното решение е изключено от обхвата на подлежащите на касационен контрол съдебни решения по търговски дела по силата на чл.280, ал.2 ГПК. В този смисъл са и изричните указания на ВКС, обективирани в Разпореждане № 56/09.03.2017 год., постановено по настоящото дело.

  ГПК С оглед на изложеното, съдът приема, че обжалваният съдебен акт следва да бъде потвърден като правилен и законосъобразен. Обстоятелството, че производството пред ВОС е такова по чл. 294 ГПК не изключва осъществяването на надлежна преценка от разглеждащия състав относно допустимостта на касационното обжалване.  Отменителното решение на ВКС е задължително единствено по отношение дадените указания по прилагането и тълкуването на закона, но не и по въпроси, които не са предмет на нарочни изводи от касационната инстанция /чл. 294, ал.1, изр.2 ГПК/.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  разпореждане № 2377/01.03.2017 год., постановено по в.гр.д.№ 1196/2016 год. по описа на ОС – Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: