О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№    337                                         12.06.2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  дванадесети юни                                                    година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 251 по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е  по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от В.Б.Н., с ЕГН **********,*** против разпореждане № 2015/20.02.2017г. на Варненския окръжен съд, постановено по т.д. № 101/2015г., с което е оставена без уважение молбата й за издаване на изпълнителен лист срещу В.С.С., с ЕГН ********** за сумата от 100лв, съгласно определение № 3814/25.11.2016г. по гр.д. № 101/2015г. на ВОС, т.о, V с-в, с което последната на осн.чл.78 ал.3 ГПК е осъдена да й заплати сумата от 100лв разноски по делото. Възразява срещу мотивите на окръжния съд, че след като срещу определението е подадена въззивна жалба, налице е висящност на спора в частта за разноските, поради което определение № 3814/25.11.2016г. не е влязло в сила. Излага, че действително срещу определение № 3814/25.11.2016г. е подадена частна жалба, но не от В.С., а от „КТМ ЕКС“, ЕООД и то срещу тази негова част, с която е оставена без уважение молбата на дружеството за допълване на решение № 651/08.08.2016г. в частта му за разноските. Твърди, че доколкото В.С. не е обжалвала цитираното определение, с което е осъдена да й заплати сумата от 100лв, то същото е влязло в сила в тази му част. Моли обжалваното разпореждане да бъде отменено и да бъде уважена молбата й за издаване на изпълнителен лист.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства,  прие за установено следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :  

С определение 3814/25.11.2016г. на ВОС, ТО постановено по т.д. № 101/2015г. е допълнено решение № 651/08.08.2016 г. по същото дело, в частта му за разноските, като В.С. е осъдена да заплати на В.Б. сумата от 100,00 лв.  разноски, на основание чл. 78, ал.3 от ГПК и  е оставена без уважение  молба с вх. № 25103/16.09.2016 г. на ответника „КТМ ЕКС” ЕООД, с ЕИК 201171629, с която е поискано да бъде допълнено постановеното по делото решение № 651/08.08.2016 г. в частта му за разноските, на основание чл. 248, ал. 1, във вр. с чл. 78, ал. 3 от ГПК. Срещу определението е подадена въззивна частна жалба от дружеството. В.С. не е обжалвала определението, поради което в частта,  с която същата е осъдена да заплати сумата от 100лв разноски по делото то е влязло в сила. При това положение не съществува процесуална пречка да бъде издаден изпълнителен лист за присъдените на В.Б. разноски.

По изложените съображения обжалваното разпореждане следва да бъде отменено, а молбата за издаване на изпълнителен лист – уважена.

          Тъй като производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на изпълнително основание по чл.404, т.1 ГПК е двуинстанционно,  поставеният акт на настоящата инстанция има окончателен характер / Така определение № 73/01.02.2012 год. на ВКС по ч.т.д.№ 27/2012 год., II т.о.; определение № 2/04.01.2013 год. на ВКС по ч.гр.д.№ 411/2012 год., I г.о./.

          Водим от горното, съдът

 

О    П   Р    Е    Д    Е    Л    И   :

 

          ОТМЕНЯ разпореждане № 2015/20.02.2017г. на Варненския окръжен съд, постановено по т.д. № 101/2015г., с което е оставена без уважение молбата на от В.Б.Н., с ЕГН **********,*** за издаване на изпълнителен лист срещу В.С.С., с ЕГН ********** за сумата от 100лв, съгласно определение № 3814/25.11.2016г. по гр.д. № 101/2015г. на ВОС, т.о, V с-в, с което последната на осн.чл.78 ал.3 ГПК е осъдена да й заплати сумата от 100лв разноски по делото.

          ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист за присъдените с определение №  3814/25.11.2016г. на ВОС, ТО постановено по т.д. № 101/2015г. разноски в  размер на 100лв в полза на В.Б.Н., с ЕГН **********,***.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ: