ОПРЕДЕЛЕНИЕ

289

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 26.04.2018 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 251 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Енеро-Про енергийни услуги“ ЕООД -гр.Варна срещу определение №715/23.02.2018 г.на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1550/2016 г., в частта му с която е оставен без уважение отводът му за неподведомственост на спора на съда поради наличието на постигната от страните арбитражна клауза за раглеждане на делото от уговорен арбитраж.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Спорът действително не попада в изключенията по чл.19, ал.1 – ГПК, доколкото ищецът – „Бизнес хотел Варна“ ЕООД-гр.Варна не е „потребител“ по смисъла на §13, т.1 от ДР на Закона за защита на потребителите, какъвто може да бъде само физическо лице, а не и търговец. Той е „потребител на енергийна услуга“ по смисъла на §1, т.41б от ДР на Закона за енергетиката, като това му качество не е пречка спорът да бъде отнесен пред арбитраж при наличието на уговорена валидна арбитражна клауза. Не е пречка и разпоредбата на чл.117, ал.3 – ГПК, тъй като същата е неприложима в случая, като се отнася за договорна подсъдност в отклонение от правилата на местната подсъдност, а не за уговорена подведомственост пред арбитражен съд въз основа на арбитражно споразумение.

В случая се твърди, че валидна  арбитражна клауза се съдържа в чл.42, ал.2 от договора за комбинирани услуги от 06.06.2016 г. между страните, съгласно която при непостигане на съгласие относно възникнал спор по договора от всякакъв характер същият се отнася за разрешаване пред Арбитражен съд гр.Варна при Сдружение „ППМ“ съобразно неговия правилник. Доколкото обаче липсват данни, по които арбитражната институция може да бъде индивидуализирана – не са посочени пълното наименование на сдружението, седалището и адреса му на управление, БУЛСТАТ номера му, делото и съда по регистрацията му, както и адреса, на който се помещава самият арбитраж, арбитражната клауза следва да се счете за недействителна поради липса на постигнато съгласие между страните за конкретен институционен арбитраж, който да разглежда споровете по договора им.

При това положение обжалваното определение е в крайна сметка правилно, поради което следва да се потвърди.

Разноските за настоящото производство следва да се присъдят съобразно изхода на спора с решението на първоинстанционния съд по делото.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №715/23.02.2018 г.на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1550/2016 г., в частта му с която е оставен без уважение отводът на „Енеро - Про енергийни услуги“ ЕООД - гр.Варна за неподведомственост на спора на съда поради наличието на постигната от страните арбитражна клауза за раглеждане на делото от уговорен арбитраж.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.