ОПРЕДЕЛЕНИЕ

281

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 30.04.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№251 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от  „Алвас“ АД-гр.Варна срещу определение №631/19.02.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №26/2019 г., в частта му с която след прекратяване на производството по иска на същия по чл.422-ГПК съдът е обезсилил издадените заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Оплакването в частната жалба е относно компетентността на исковия съд да обезсили с оглед прекратяване на производството по иска по чл.422-ГПК заповедта за незабавно изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист, като жалбоподателят счита, че компетентен за това е заповедният съд, в случая - Районен съд Провадия. Оплакването е неоснователно. Съгласно т.13 от ТР №4/2013 г. на ОСГТК именно исковият съд следва да обезсили едновременно с прекратяване на производството по иска по чл.422-ГПК издадените заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Определението е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №631/19.02.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №26/2019 г., в частта му с която след прекратяване на производството по иска на „Алвас“ АД - гр.Варна по чл.422-ГПК съдът е обезсилил издадените заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението до страната при условията на чл.280, ал.1 и 2 - ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.