О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

387………

 

гр. Варна, ……… 2014 година

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на 09.06.2014 г. в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*А

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*ОВ

П*  Х*ВА

                                     

като разгледа докладваното от съдия П. Х* ч.т.д. № 252 по описа на ВАпС за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.

Постъпила е частна жалба от И.А.М. в качеството му на синдик на Г* П* ЕООД гр. Козлодуй /обявено в несъстоятелност с решение № 4/07.01.2013 г. по т.д.№ 383/2011 г. по описа на ДОС/ и ищец по т.д.№ 10/2013 г. по описа на ДОС, против протоколно определение от с.з. на 03.04.2014 год., с което е прекратено като недопустимо производството по делото в частта относно осъдителната искова претенция с правно основание чл.649 ал.2 ТЗ в размер на 30 000 лв., поради липса на активна процесуална легитимация, с оглед обстоятелствата, че не е обусловена от иска с правно основание чл. 646 ал.2 т.2 ТЗ и не може да се предявява от синдика.

Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирано лице и е допустима. В нея се излагат подробни оплаквания за незаконосъобразност на постановеното определение и се претендира отмяната му.

Против частната жалба не са постъпили писмени отговори от насрещните страни – ответниците Г* П* ЕООД гр. Козлодуй /н/ и З* Т* ООД гр.Добрич.

За да се произнесе по съществото на жалбата, съставът на ВАпС съобрази следното:

Изложеното в исковата молба касае осъществено правоприемство в хода на лизинговото правоотношение на страната на лизингополучателя, като Г* П8 ЕООД е заместено от З* Т* ООД, а последното дружество е придобило собствеността върху актива. С оглед на това е подписана декларация от управителя на Г* П* ЕООД, че се отказва от всякакви претенции във връзка с придобиването на лизинговия актив – употребяван кулокран - от З* ТУР ООД. Декларацията от своя страна е породила действие във вътрешните правоотношения между праводателя и правоприемника. Синдикът иска да се прогласи нищожността на волеизявлението в декларацията, за да може да претендира от правоприемника връщане в масата на несъстоятелността на част от заплатената от праводателя под формата на лизингови вноски стойност на вещта /но не повече от равностойността му към момента на придобиване на собствеността/. С оглед логиката на предявените искове, осъдителният се явява обусловен от установителния, поради което няма процесуална пречка за разглеждането му по същество заедно с иска по чл.646 ал.2 т.2 ТЗ.

Изводите на двете съдебни инстанции във връзка с допустимостта на иска не съвпадат, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено.

Така мотивиран, Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. на 03.04.2014 год., с което е прекратено като недопустимо производството по делото в частта относно осъдителната искова претенция в размер на 30 000 лв., постановено по т.д.№ 10/2013 г. по описа на ДОС и ВЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: