Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№140

 

Гр.Варна, 22.06.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и втори юни през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ Д.

                                                                                                 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 252 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТР, образувано по жалба на Е.Б.Д. от гр.Вълчи дол срещу решение № 282 от 24.04.2017г. на Варненски ОС по търг.дело № 307/17г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20160601194252 от 07.03.2017г., постановен по заявление вх.№ 20160601194252 по партидата на „Житомел -33” ЕООД.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Твърди че дружеството не е осъществявало дейност от 2000г. Твърди че той е закупил дружествените дялове през м.февруари 2016г. и от тогава той е едноличен собственик. Излага, че се касае за обявяване на ГФО за 2015г. то отчета следва да се представи от старите собственици, като твърди, че такъв отчет е представен от Г. Г., който е представил и пълномощно. Представя с жалбата и нотариално заверено пълномощно. Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за обявяване на ГФО за 2015г. да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

 Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията в обхвата по чл.21 от ЗТР на валидното заявяване и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Заявление обр.Г2 с вх.№ 20160601194252 за обявяване на ГФО е подадено от К. Д. Х. в качеството и на съставител на финансовите отчети. Заявлението е подадено по електронен път по образец, съгласно приложение № Г2 на Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Съгласно разпоредбата на чл.15 ал.3 от ЗТР обявяването в търговския регистър на ГФО може да се заяви от съставителя на финансовите отчети по смисъла на ЗС с нотариално заверено пълномощно.

В настоящия случай видно от съдържанието на съставните части на финансовия отчет заявителят К. Д. Х. е съставила финансовия отчет за 2015г. и го е подписала като съставител. Към подаденото от нея заявление за обявяване на ГФО няма представено нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството към момента на подаване на заявлението. С оглед на нормата на чл.22 ал.5 от ЗТР длъжностното лице е дало изрични указания за представяне на нотариално заверено пълномощно в полза на заявителя. Въпреки дадените указания, нотариално заверено пълномощно не е представено пред търговския регистър. Нотариално заверено пълномощно от представляващия Д. овластяващо съставителя на финансови отчети да подаде ГФО на дружеството за 2015г. е съставено едва на 28.04.2017г., след постановяване на обжалваното решение и е представено с въззивната жалба.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че пред търговския регистър заявителят не е представил изискуем от закона документ – нотариално заверено пълномощно овлястяващо го да заяви за обявяване от името на търговеца ГФО. С оглед изрично регламентираната в чл.22 ал.5 от ЗТР възможност за даване на указания от длъжностното лице за представяне изискуем от закона документ към подадено заявление, както и предвидения в закона срок, в който заявителят може да изпълни дадените указания, съдът намира, че същите не могат да бъдат представяни за първи път пред съда, още повече и в производство по жалба срещу решение на окръжен съд. Предвид на това и обжалваното решението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 282 от 24.04.2017г., постановено по търг.дело № 307/17г. по описа на Окръжен съд – Варна, търговско отделение.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: