О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

333 20.05.                                                 2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   двадесети май                                                        година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                              М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 253  по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от  „ЛКВ - Валтер интернационале транспорторганизацион акциенгезелшафт”, акционерно дружество регистрирано в Австрия, със седалище и адрес на управление ИЗ Нордйостерайх юг, Щрасе 14, обект 15, 2355, Вийнер Нойдорф, Лаксенбург  срещу определение № 88/29.02.2016г. на Шуменския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 468/2014г., с което  е отменено  определението за даване ход по същество на делото и са оставени без разглеждане предявените от него искове срещу “ЛКВ – Валтер транс” ЕООД, ЕИК 202611184, със седалище и адрес на управление с. Стоян Михайловски, обл. Шумен, Община Нови пазар, ул. „Филип Тотьо”, № 5, представлявано от управителя С* С* А* с правно основание чл.29, ал.1 пр.1 и 2 от ЗТР за уста- новяване на нищожност, респективно недействителност на вписването на фирмата на ответника в Търговския регистър поради тяхната недопустимост. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че изведения от първоинстанционния съд правен извод, предпоставил постановяване на обжалваното определение, би дал възможност на ответника да злоупотреби със задълженията си, като продължи да използва неговото фирмено наименование заплащайки минимална глоба от 200 лв, моли съда да отмени атакувания съдебен акт и върне делото на Шуменския окръжен съд за произнасяне по съществото на спора.

В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

Предявени са в условията на евентуалност искове по чл.29 от ЗТР за установяване нищожност, респ. недействителност на вписването на фирмата на ответника в ТР при релевирани в исковата молба твърдения за нарушение на изискванията на чл.21 ал.7 от ЗТР, тъй като заявената за регистрация фирма не отговаря на изискванията на чл.21 т.5 и т.7 от ЗТР, поради нарушаване на изричната забрана на императивната норма на чл.7 ал.5 от ТЗ, предвид на това, че вписаното  през 2013г.  фирмено наименование на ответника е идентично със защитена марка, регистрирана през 1992г.

Правата на ищцовото дружество върху ползваното от него фирмено наименование са безспорно установени в процеса. Същото притежава  две марки, регистрирани в Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост по реда на Мадридската спогодба и протокол : Графична марка „LKW WALTER” с рег. № 588150 в клас 39 „Транспорт и съхранение”, с действие на територията на 38 страни, включително и България, с покровителствен срок от 05.06.1992 г. до 05.06.2022 г. и Словна марка „LKW WALTER”, с рег. № 895863 в клас 39 „Транспорт, опаковане и съхранение на стоки”, с действие на територията на 54 страни, включително и България за срок от 22.06.2006 г. до 22.06.2016 г.

Ответното дружество “ЛКВ – Валтер транс” ООД, ЕИК 202611 184, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. “Цар Борис І”, № 6 е вписано в Търговския регистър  на 06.06.2013 г.

Предявените от ищцовото дружество искове с правно основание чл.76, ал.1 т.1 от ЗМГО за установяване по отношение на „ЛКВ – Валтер транс” ООД на нарушението от негова страна на изключителните права на ищеца  върху регистрирана международна фигуративна марка „LKW WALTER” и регистрираната международна словна марка „LKW WALTER, изразяващо се в използването във фирменото му наименование без съгласието на правопритежателя на марката „LKW WALTER”  и с  правно  основание чл.76, ал.1, т.2 от ЗМГО  за осъждане на ответника  да преустанови нарушението са уважени с влязло в сила решение на  20.08.2015 г.  по т. д. № 1685/2015 г. на СГС. Решението подлежи на принудително изпълнение и  според настоящия състав в пълна степен и обем защитава  правата на притежателя на марката, тъй като постига целената правна последица – преустановяване на нарушението по неправомерното използване на марката като част от фирменото наименование на ответника.  Т.е. - целената от ищеца правна последица при предявяване на иска по чл.29 от ЗТР  вече е постигната и разпоредена с влязлото в сила решение по т. д. № 1685/2015 г. на СГС. При това положение предявената от него искова претенция се явява лишена от правен интерес.

Ето защо обжалваното определение се явява правилно и законосъобразно, предвид на което съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е   Л   И    :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на  „ЛКВ - Валтер интернационале транспорторганизацион акциенгезелшафт”, акционерно дружество регистрирано в Австрия, със седалище и адрес на управление ИЗ Нордйостерайх юг, Щрасе 14, обект 15, 2355, Вийнер Нойдорф, Лаксенбург, чрез пълномощника си ад. М.Х.С. от САК  срещу определение № 88/29.02.2016г. на Шуменския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 468/2014г., с което  е отменено  определението за даване ход по същество на делото и са оставени без разглеждане предявените от него искове срещу “ЛКВ – Валтер транс” ЕООД, ЕИК 202611184, със седалище и адрес на управление с. Стоян Михайловски, обл. Шумен, Община Нови пазар, ул. „Филип Тотьо”, № 5, представлявано от управителя С* С* А* с правно основание чл.29, ал.1 пр.1 и 2 от ЗТР за уста- новяване на нищожност, респективно недействителност на вписването на фирмата на ответника в Търговския регистър поради тяхната недопустимост.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

 

ПРЕДСАДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :