Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

206/26.06.2015г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на  двадесет и седми май                                              Година 2015

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

                     А.Братанова

 

при секретаря : Е.Т.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 254   по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството по делото е въззивно и е образувано по подадена жалба от Национална агенция за приходите, гр.София против решение № 57/22.01.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1791/2014г., с което е отхвърлен предявения от нея иск с правно основание чл. 694 от ТЗ против ЕТ „Картел – В Я /в открито производство по несъстоятелност/, с  ЕИК 103113673, със седалище гр.Варна, за установяване съществуването на неприето в производството по несъстоятелност вземане в размер на 60 лева, съставляващо главници с основание за възникването – Фиш, серия С № 0518343/03.12.2013 г. и Фиш, серия В № 0463461/05.05.2012 г., като неоснователен. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него постанови друго, с което да установи съществуването и дължимостта  на предявените от НАП в производството по несъстоятелност на ЕТ „Картел – В Я” публични вземания в общ размер от 60лв – главници, с основание за възникването им - Фиш, серия С № 0518343/03.12.2013 г. и Фиш, серия В № 0463461/05.05.2012г.

Въззиваемата страна не е изразила становище по жалбата.      Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

Предявеният иск е с правно основание чл.694 ТЗ.    

С решение от 31.05.2014 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 2061/2013 г. е открито производство по несъстоятелност на  ЕТ „Картел-В Я” ЕИК-103113673, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Младост, ж.к.”Възраждане”, бл.156, вх.1, ет.5, ап.39, представлявано от собственика си В Г Я.         

Процесното вземане на НАП, съставляващо наложени на физическото лице В Г Я две глоби за нарушения по ЗДвП, съответно с фиш серия С № 0518343/03.12.2013 г. и Фиш, серия В № 0463461/05.05.2012 г., в общ размер на 60 лева, е включено от синдика в списъка на неприетите вземания, одобрен с определение от 02.10.2014 г. от съда  по несъстоятелността  и обявен в ТР под № 20140805120414. В  проведеното производство по чл. 690 от ТЗ  по т.д. № 1492/2014 г. на ВОС възражението на Агенцията  е оставено без уважение.

При това положение в инициираното производство по чл.694 ТЗ съдът следва да отговори на въпроса дали  вземането на НАП   подлежи на реализиране в производството по несъстоятелност на  едноличния търговец.

Безспорно прието в доктрината е, че признаването на търговско качество на едно физическо лице разширява неговата правоспособност,  като му дава възможност да бъде страна и по правоотношения и в търговското право, но не води до възникване на нов правен субект. Едноличният търговец продължава да бъде физическо лице, като за всички свои задължения, независимо дали са възникнали от упражняване на търговската му дейност или от други отношения, той отговаря с едно и също свое имущество. / В този смисъл – „Коментар на ТЗ, О.Герджиков, 1991г., книга първа, с.184/.

Като израз на горепосоченото  схващане константната съдебна практика приема, че заличаването на едноличния търговец от Търговския регистър, вкл. и като последица от непререгистрирането му в срока по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР, не е основание за прилагане разпоредбата на чл. 227 ГПК, тъй като  страна по делото следва да се счита физическото лице , без да е необходимо изричното му конституиране. /опр.159/28.02.2013г. на ВКС, ТК по ч.т.д. № 1115/2013г. по чл.274 ал.2 изр.1 ГПК/. Затова и при заличаване на ЕТ от търговския регистър не се извършва ликвидация по смисъла на чл.266 и следващите ТЗ. – опр.38/15.01.2015г. на ВКС, 4-то г.о. по ч.гр.д. № 7371/2014г.

          Безпротиворечиво в практиката е решен и въпросът за това, че всеки един едноличен търговец, като носител едновременно и на търговски, и на граждански права и задължения, винаги отговаря с едно и също свое имущество по задълженията, придобити в резултат от упражняване на търговската си дейност, както и по всякакви други имуществени отношения, в които той влиза в частния си живот.- реш.80/26.07.2012г. на ВКС, ТК, първо  т.о. по т.д. № 287/2011г. по чл.290 ГПК.    А в реш.437/17.01.2012г. на ВКС, 3-то г.о. по гр.д. № 70/2011г. по чл.290 ГПК, касационната инстанция уточнява, че  съгласно ТЗ и ТР № 2/27.12.2001 г. по гр.д. № 2/2001 г. на ОСГК на ВКС, ЕТ  като физическо лице, извършващо търговска дейност, носи отговорност за задълженията си с цялото си имущество, независимо дали е част от предприятието на ЕТ, дали е лично имущество, или е имущество СИО.

          Производството по несъстоятелност, като специфичен способ за универсално принудително изпълнение, е уредено в  ТЗ със специални норми, отчитащи както характера му, така и качеството на страните в него. Така съгласно чл.614 ал.1 и 2 ТЗ в имуществото на ЕТ, формиращо масата на несъстоятелността, освен имуществените му права,  се включва и ½ част от вещите, правата върху вещи и паричните влогове – СИО. Това негово имущество, включващо част от предприятието на ЕТ, личното имущество на ФЛ и ½ част от вещите, правата върху вещите и паричните влогове в режим на СИО и формиращо масата на несъстоятелността, съгласно нормата на чл.616 ал.1 ТЗ, служи за удовлетворяване на всички кредитори на длъжника - ЕТ  - по търговски и по нетърговски вземания. Универсалният характер на принудителното изпълнение  в несъстоятелността налага реализиране на правата на всички кредитори от масата, тъй като нейното изчерпване предполага осребряване не само на активите на предприятието на ЕТ, но и на тези извън него. Ето защо в производството следва да получат защита и кредиторите, чийто вземания нямат никаква връзка с търговската дейност на длъжника. С решение № 240/25.07.2011г. по в.т.д. № 129/2011г. на АС – Велико Търново, недопуснато до касация, е прието, че физическото лице и търговското предприятие на едноличния търговец представляват една икономическа общност, поради което кредиторите на несъстоятелния ЕТ и кредиторът  на физическото лице са в равнопоставено положение, както и че плащането на личен дълг на ФЛ, обезпечен с ипотека преди удовлетворяването на кредиторите на предприятието му като ЕТ, не е увредило масата на несъстоятелността. А в чл.722 ал.1 т.5 от ТЗ е предвидена привилегия за удовлетворяване на вземането за издръжка, дължима по закон от длъжника на трети лица.

По изложените съображения съдът приема, че няма пречка вземането на кредитор на ФЛ да бъде предявено, прието и реализирано в производството по несъстоятелност на  едноличния търговец.

Няма спор, че предмет на претенцията са публични вземания на НАП – фишове за наложени на  В Я фишове за глоби. Същите са включени в списъка на неприетите от синдика вземания по съображения, че глобите са дължими от  ФЛ, а не от несъстоятелния търговец. По делото липсват данни да е инициирано производство по ДОПК за събиране на публичните вземания. Съгласно изричната разпоредба на чл.164 ал.1 ДОПК публичните  вземания могат да се събират и чрез участие в производство или чрез присъединяване към открито производство по несъстоятелност на длъжника.

При това положение искът с правно основание чл.694 ТЗ се явява основателен и следва да бъде уважен. Редът за удовлетворяване на вземането е по чл.722 ал.1 т.6 ТЗ.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

         

          ОТМЕНЯ   решение № 57/22.01.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1791/2014г., с което е отхвърлен предявения от Национална агенция за приходите  иск с правно основание чл. 694 от ТЗ против ЕТ „Картел – В Я /в открито производство по несъстоятелност/, с  ЕИК 103113673, със седалище гр.Варна, за установяване съществуването на неприето в производството по несъстоятелност вземане в размер на 60 лева, съставляващо главници с основание за възникването – Фиш, серия С № 0518343/03.12.2013 г. и Фиш, серия В № 0463461/05.05.2012 г., като неоснователен, като вместо него

 

П О С Т А Н О В Я В А :

         

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн.чл.694 ал.1 от ТЗ по отношение на ЕТ „Картел – В Я /в открито производство по несъстоятелност/, с  ЕИК 103113673, със седалище гр.Варна съществуването и дължимостта на предявените от Национална агенция за приходите    в производството по несъстоятелност и включени в списъка на неприетите вземания на кредитори на длъжника, одобрен с определение № 3817/02.10.2014г., постановено по т.д. № 2061/2013г. на ВОС публични вземания в общ размер на 60лв, съставляващо главници с основание за възникването им – Фиш, серия С № 0518343/03.12.2013 г. и Фиш, серия В № 0463461/05.05.2012 г., с ред за удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.6 ТЗ.

 

Решението   може  да се   обжалва   пред   ВКС на  РБ     в  едномесечен срок от съобщаването му при условията на  чл.280  ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :